Terms

Verkkopalvelun käyttöehdot

 

1. Yleistä

 

Metsätrans-Lehti Oy:n (myöhemmin Metsätrans) kustantaman Metsätrans-lehden verkkopalvelut ovat Metsätransin julkaisemia palveluita (myöhemmin Palvelu).

Palvelun nimi saattaa muuttua ja Palvelussa voi olla maksullisia sisältöjä.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Metsätransin ja verkkopalvelun käyttäjän (myöhemmin Asiakas) välillä. Käyttämällä Palvelua Asiakas vahvistaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin, hyväksyvänsä ne ja sitoutuvansa noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua. Jos Asiakas ei hyväksy Palvelun käyttöehtoja, Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö.

Metsätrans pyrkii tarjoamaan Asiakkaan käyttöön korkeatasoisen Palvelun, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Metsätransilla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen sekä tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Asiakas käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja kustannuksellaan. Metsätransilla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka Asiakkaalle voivat aiheutua Palvelun käytöstä tai siihen liittyen.

 

2. Oikeudet ja Palvelun käyttö

 

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Metsätransilla tai muilla Palveluun aineistoa tuottavilla sisällöntuottajilla tai lisenssinhaltijoilla. Metsätrans pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Metsätrans myöntää Asiakkaalle ei-yksinomaisen, rajoitetun, peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti sekä kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Metsätransin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön, kuten opiskeluun, yksityiseen tutkimustoimintaan tai ilman kaupallisia tavoitteita tapahtuvaan harrastustoimintaan.

Asiakas on vastuussa Palveluun liittyvien käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassapidosta sekä niillä tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Maksullisen Palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Metsätransin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Metsätransille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Palvelu toimii parhaiten uusimmilla versioilla alla mainituista selaimista:

älypuhelimella Google Chrome, Android Webview ja Safari
tabletilla Safari ja Google Chrome
tietokoneella Google Chrome, Mozilla Firefox ja Microsoft Edge.

 

3. Vastuu sisällöstä

 

Metsätrans vastaa Palvelun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Metsätrans ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta saatavasta sisällöstä.

Metsätrans ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämästä aineistosta eikä muiden palveluntarjoajien sisällöstä siinäkään tapauksessa, että mainittuihin palveluihin pääsee Palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan aineistosta ja siitä, että Palvelun käyttö tai em. aineisto

ei loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksia
ei ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista
ei aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Metsätransin julkaisuille tai kolmansille osapuolille.

Asiakas sitoutuu korvaamaan Metsätransille tai kolmansille osapuolille Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingot.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videoaineistoa, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Asiakas on siten itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä aineiston, taikka aineiston kuvannut tai sen luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) aineistoon.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa tai videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Metsätransin kustantamat julkaisut ja sen yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia parhaaksi katsomallaan tavalla, mukaan lukien kaupallisesti. Kuvan tai videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään kyseiset suostumukset. Alaikäisten osalta Asiakkaan tulee pyydettäessä esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan aineistoa yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Metsätransin kustantamilla julkaisuilla on oikeus päättää Asiakkaan Palveluun toimittaman aineiston julkaisemisesta ja poistamisesta Palvelusta. Mielipiteet ja muut Asiakkaiden Palveluun toimittamat sisällöt eivät välttämättä edusta Metsätransin tai sen kustantamien julkaisuiden mielipiteitä tai linjaa.

Metsätransilla on oikeus korvauksetta käyttää Asiakkaan toimittamaa aineistoa uudelleen toteutus- ja jakelutavasta riippumatta sekä luovuttaa oikeutensa edelleen ja muokata aineistoa hyvän tavan mukaisesti.

Metsätransilla on harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

 

4. Henkilötietojen käyttö

 

Metsätrans käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun tietosuoja- ja evästelausekkeissa kuvatun mukaisesti sekä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti.

Tähän linkki Tietosuoja-kohtaan.

 

5. Palvelun käyttökatkot

 

Metsätrans pyrkii kohtuullisin toimin tarjoamaan Palvelua keskeytyksettä. Palvelun käyttökatkot ovat mahdollisia muun muassa huollon, suuren käyttäjämäärän, teknisen häiriön tai muun syyn vuoksi. Käyttökatkoista pyritään tiedottamaan etukäteen, mutta Metsätrans ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista tietojen katoamisista tai Palvelun käytön keskeytyksistä eikä niihin liittyvistä vahingoista.

 

6. Tilaushintojen ja käyttöehtojen muutokset

 

Palvelussa olevien maksullisten sisältöjen käyttöoikeuksien hinta ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Metsätransilla on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostitse tai Palvelussa.

Metsätransilla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Asiakkaalle sähköpostitse tai Palvelussa. Muutokset tulevat voimaan seitsemän päivän kuluttua muutosilmoituksesta. Asiakas hyväksyy muutokset käyttämällä Palvelua.

 

7. Ylivoimainen este

 

Työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa osapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

 

8. Muut ehdot

 

Metsätransilla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet liiketoimintansa jatkajalle yrityskaupan tai toimintojensa ulkoistuksen yhteydessä.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Vaasan käräjäoikeudessa.