fbpx
 

Juurikääpä piinaa kotimaan havumetsiä

Juurikääpä piinaa kotimaan havumetsiä

Juurikääpäsieni tuhoaa kotimaan talousmetsissä puustoa vuosittain noin 50 miljoonan euron arvosta. Juurikäävän leviämistä voidaan estää levittämällä torjunta-ainetta hakkuualueen kannoille. Suomen metsäkeskus tarkastaa kantokäsittelyn laatua torjuntakauden aikana. Kuluvana vuonna kantokäsittelyn laatu oli tarkastetuilla kohteilla hieman edellisvuosia heikompaa. 

Metsänomistajan tai hakkuuoikeuden haltijan tulee huolehtia juurikäävän torjunnasta. Juurikääpää torjutaan juurikäävän leviämisen riskialueella kivennäis- ja turvemaiden havupuuvaltaisten metsien kasvatus- ja uudistushakkuiden yhteydessä toukokuun alun ja marraskuun lopun välisenä aikana. Käävän leviäminen estetään käsittelemällä havupuiden kannot siihen tarkoitukseen hyväksytyllä kasvinsuojeluaineella.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN
Ammattimaisen toiminnanharjoittajan on metsätuholain mukaan tunnettava juurikäävän torjuntaan liittyvät velvollisuudet ja valvottava juurikäävän torjunnan toteutusta. Torjunta-aineen levittäjällä tulee olla myös kasvinsuojelututkinto suoritettuna.

Metsäkeskus tarkastaa vuosittain maastossa ja hakkuun yhteydessä ammattimaisten toiminnanharjoittajien ja niihin urakointisuhteessa olevien toimijoiden hakkuukoneita, joissa on kantokäsittelylaitteisto. Samalla tarkastetaan myös, että hakkuukoneen kuljettaja on suorittanut kasvinsuojelututkinnon.

ARTIKKELI JATKUU MAINOKSEN JÄLKEEN
Tänä vuonna tehtyjen tarkastusten (67 kpl) perusteella 77,6 % (52 kpl) kohteista kantokäsittely oli hyvin toteutettu, 16,4% (11 kpl) tyydyttävästi ja heikosti 6 % (4 kpl). Vuonna 2018 hyvin toteutettuja oli 89,8 % ja vuonna 2017 81,5 % tarkastetuista kohteista. Kasvinsuojelututkinto oli asianmukaisesti suoritettuna torjuntatyön tekijöillä kolmea tapausta lukuun ottamatta.

Torjuntaa on syytä jatkaa pakkasten tuloon saakka

Kuusikoiden ja männiköiden taloudellisesti pahimmat tuhonaiheuttajat ovat kesähakkuiden yhteydessä leviävät juurikääpäsienet. Juurikääpäsienet lahottavat kuusikoita ja tappavat mäntyjä vuosittain noin 50 miljoonan euron edestä. Lahottajasienten leviämistä ovat edistäneet ympärivuotiset hakkuut, joissa ei ole tehty juurikäävän torjuntaa. 

- Nykytietämyksen valossa kantokäsittely on tarpeen myös turvemaamänniköiden hakkuissa, vaikka toistaiseksi metsätuholaki ei siihen velvoitakaan. Syksyllä kantokäsittelyä on syytä jatkaa pakkasten tuloon asti, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta.

Juurikäävän torjuntatyön laatua on tärkeä seurata säännöllisesti hakkuutyön yhteydessä, koska torjunta-aineen peittävyys kannolla vaikuttaa merkittävästi kantokäsittelyn torjuntatehoon.

Kantokäsittelyn täysi torjuntateho saavutetaan vain, kun valmisteen mukana tulevia käyttöohjeita noudatetaan ja kannon koko pinta peittyy torjunta-aineella. Kantokäsittelyn laatuun vaikuttavat myös torjunta-aineen laatu ja tuoreus, laitehäiriöiden nopea havainnointi ja vikojen korjaus sekä kantokäsittelyn oikea ajoitus.

Muita aiheeseen liittyviä