Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä & yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Metsätrans-Lehti Oy (jatkossa ”Rekisterinpitäjä” tai Metsätrans)

Osoite: Myllärinkatu 21 65100 Vaasa

Y-tunnus: 0555848-4

Yhteyshenkilö: Tero Nurmi

Yhteystiedot: tero.nurmi (at) metsatrans.com

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

 

Rekisterinpitäjän keräämiä henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin, yhteen tai useampaan yhtäaikaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen toimittaminen sekä kehitys. Käytämme henkilötietoja Metsätransin ja asiakkaan väliseen sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen. Voimme myös käyttää henkilötietoja tuote- ja palveluvalikoiman parantamiseen.

Viestintä ja tutkimukset. Käytämme henkilötietoja viestiessämme nykyisille tai aiemmille asiakkaillemme. Voimme esimerkiksi tiedottaa Metsätransiin ja sen palveluihin liittyvistä muutoksista, lähettää kyselyitä tai kerätä palautetta.

Markkinointi. Metsätrans voi käyttää henkilötietoja ottaakseen yhteyttä ja kertoakseen palveluista ja eduista. Voimme myös käyttää henkilötietoja räätälöidessämme sisältöä joko omissa tai kolmannen osapuolen palveluissa, kuten digitaalisen mainonnan kanavissa.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

 

Tietojen käsittelyn peruste 1: Sopimuksen toteuttaminen.

 

Käsittelemme henkilötietoja toteuttaaksemme osamme sopimuksesta, joka solmitaan Metsätransin ja asiakkaan välillä.

 

Tietojen käsittelyn peruste 2: Metsätransin oikeudelliset edut.

 

Metsätransilla on oikeudelliseen etuun perustuva syy käsitellä henkilötietoja. Näitä oikeudellisia etuja ovat tuotteiden ja palveluiden myynnin edistäminen ja kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen, neuvontapalvelut ja väärinkäytösten selvittäminen.

 

Tietojen käsittelyn peruste 3: Suostumus tietojen käsittelyyn.

 

Voimme kysyä lupaasi tietojen käsittelyyn, ja luvan antaminen on peruste käsitellä henkilötietoja.

 

Tietojen käsittelyn peruste 4: Lailliset velvollisuudet

 

Käsittelemme tietoja toteuttaaksemme laillisia velvollisuuksiamme, kuten kirjanpitolain määrittämää säilytysvelvollisuutta.

 

-----

 

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellisena perusteena ovat EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan alakohdat:

 

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten

 

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

 

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

 

d) käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi

 

e) käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi

 

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut.

 

Tallennettavat tietotyypit

Metsätrans saattaa kerätä seuraavia tietoja:

 

Yksityishenkilöiden tiedot

 

Etu- ja sukunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Henkilötunnus

Ammatti

Työnantaja

Suostumukset ja kiellot suoramarkkinointiin

 

Yritystiedot

 

Yrityksen nimi

Yrityksen osoitetiedot

Asiakkaan maksu- ja luottokortteihin liittyvät tunnisteet ja numerot

Yrityksen kalustomäärä (metsäkone/puutavara-auto)

Asema ja rooli yrityksessä

Y-tunnus

Henkilötunnus

IP-osoite

 

Asiakkuuteen liittyvät tiedot

 

Asiakkuuden alkamisaika

Asiakkuuden päättymisaika

Asiakkuustasot

Tarjoushistoria

Asiakaspalaute

Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimituksista ja laskutuksesta

Kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot

Uutiskirjeiden avaus- ja lukutiedot

Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet

 

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Lisäksi tietoja käsitellään niin kauan, kun jokin niiden käsittelyn perusteista on voimassa, ja kohtuullisen ajan sen jälkeen. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan ja niitä päivitetään uuden, asiakkaalta tai rekisteriin merkityltä taholta saadun tiedon mukaan.

 

Tietolähteet

Henkilötietoja saadaan asiakassuhteen alussa ja sen aikana saatavat tiedot tulevat niistä laitteista ja ohjelmistoista, joita käytetään palveluidemme ja tuotteidemme toimittamiseen. Saamme henkilötietoja myös virallisista lähteistä, kuten YTJ. Tietoja saadaan myös suostumuksella esimerkiksi verkkosivustovierailun yhteydessä. Voimme yhdistellä eri tietolähteistä saatuja tietoja.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimme jakaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, jotka toteuttavat Metsätransille palveluita. Näitä palveluita voivat olla markkinointi, tutkimuspalvelut, asiakaspalvelu ja ohjelmistopalvelut. Sallimme luovuttamiemme henkilötietojen käytön vain toimeksiannon mukaisiin toimenpiteisiin. Tietojen omistajuus ei siirry tietoja luovutettaessa kolmansille osapuolille.

 

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa.

 

Asiakastietoja voidaan myös siirtää tai luovuttaa toimeksiannon toteuttamiseksi.

 

EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Metsätrans ei pääsääntöisesti luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa näin siirtää tai luovuttaa henkilötietolain sallimilla tavoilla, jos tiedot siirretään maahan tai organisaatioon, jonka tietoturvan tason Euroopan komissio on todennut riittäväksi. Tietojen siirtoa voidaan myös tehdä, mikäli erillisin sopimusjärjestelyin on mahdollista taata tietosuojan riittävä taso. Lisäksi siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voidaan tehdä, jos siihen on saatu suostumus.

 

Evästeiden käyttö

Metsätransin verkkosivuilla käytetään evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen – pienen tekstitiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle.

 

Evästeiden käyttötarkoitukset ovat:

 

Sivuston analytiikka. Metsätransin verkkosivustolla käytetään evästeitä verkkosivuliikenteen analysointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa sivustolla käyneiden määrän seurantaa, verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisen seurantaa, erilaisten saapumistapojen seurantaa ja sivuilla vietetyn ajan seurantaa.

 

Mainonnan kohdentaminen. Metsätransin verkkosivuilla toimivat evästeet tallentavat tiettyjä toimintoja, kuten ajan käyttämistä tietyllä sivulla. Näitä tietoja hyödynnetään mainonnan kohdentamisessa.

 

Toiminnan varmistaminen. Tietyt evästeet ovat verkkosivuilla varmistamassa sivuston moitteettoman toiminnan. Nämä evästeet ovat niin sanottuja pakollisia evästeitä. Mikäli käyttäjä kieltää verkkoselaimensa asetuksista kaikki evästeet, niin sivusto ei välttämättä toimi oikein.

 

Mieltymykset. Sivustolla käytettävät evästeet voivat kerätä tietoa esimerkiksi siitä, mitkä sisällöt vaikuttavat olevan verkkosivuvierailijan kiinnostuksen kohteita. Tämän perusteella verkkosivua saatetaan räätälöidä niin, että tiettyihin aihealueisiin kiinnostusta osoittaneelle tarjotaan tähän aihealueeseen liittyviä sisältöjä, esimerkiksi blogiartikkeleita.

 

Halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

 

Rekisterin suojaus

Fyysisesti säilytettävät tiedot säilytetään Metsätransin lukituissa tiloissa, joissa valvomaton kulku on ulkopuolisilta estetty. Tilaan pääsevät omatoimisesti sellaiset henkilöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutettuja Metsätransin toimintaan.

 

Tietojärjestelmiin tallennettavat tiedot ovat tallennettuina järjestelmiin, jotka edellyttävät kirjautumista. Sisäänkirjautumisen mahdollistavia tunnuksia luovutetaan vain Metsätransin jäsenille. Laitteisto, jossa tietoja säilytetään, on suojattu asianmukaisin keinoin palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

Rekisteröidyn oikeudet:

Kaikilla luonnollisilla henkilöillä, joiden tietoja Metsätrans on tallentanut niin, että niistä on tullut osa henkilörekisteriä, on seuraavia oikeuksia:

 

Oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.

Oikeus vaatia tietojensa oikaisua niissä olevan virheen vuoksi.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai siirtämistä järjestelmästä toiseen.

Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.