Kuljetus

SKALin hallitus: Huomio Itä-Suomeen

Liikenneyhteydet ja saavutettavuus ovat yritysten sijoittumiseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Panostamalla Itä-Suomen logistiseen saavutettavuuteen kehitys voidaan kääntää. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n hallitus korostaa, että saavutettavuutta on kehitettävä ja Itä-Suomeen saatava raskaalle liikenteelle riittävän kattava vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfra. Ilman toimivaa jakeluinfraa ei raskaan liikenteen käyttövoimasiirtymä ole mahdollinen. Se vaikuttaa myös teollisuuden toimintaedellytyksiin.

biokaasun tankkaus

Itä-Suomeen on suunnitteilla muuta maata vähemmän teollisia investointeja. SKALin hallitus pitää tärkeänä, että kuljetus- ja logistiikka-alan merkitys tunnistetaan teollisuuspolitiikassa vahvemmin. SKAL on tuonut toistuvasti esiin, että kun logistiikkakustannukset pidetään kohtuullisena, on kyseessä kaikkien yritysten menestyminen.

Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomelle laaditaan teollisuuspoliittinen strategia. Hallitus aikoo vahvistaa pitkäjänteisellä teollisuuspolitiikalla Suomen ja Euroopan strategista kilpailukykyä ja huolehtia Suomen logistisesta kilpailukyvystä sekä saavutettavuudesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

SKALin hallituksen mukaan tämä on tärkeä linjaus. Maantiekuljetuksiin on kiinnitettävä huomiota seuraavista syistä:

  • Suomen kansainvälinen kilpailukyky. Kuljetusyritykset takaavat sen, että hyvät suomalaiset tuotteet saadaan vietyä maailmanmarkkinoille.
  • Vallitsevassa geopoliittisessa tilanteessa on huomioitava huoltovarmuus. Esimerkiksi säiliöautokuljetusyrityksillä on varautumisemme kannalta aivan olennainen merkitys. Kuljetusyritykset yleisemminkin turvaavat yhteiskuntaa myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Logistiikka ja kuljetusyritykset takaavat sen, että tehtaat pyörivät ja palvelut pelaavat.

Teollisuuspoliittisen strategian laadinta on käynnissä työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla. Siihen liittyy myös logistiikkaryhmä, jonka työssä SKAL on mukana.

Saavutettavuus vaatii hyvät liikenneyhteydet

Myös itäisen Suomen kehitykseen vaikuttavat liikenneväylät, saavutettavuus, geopoliittinen tilanne ja kasvupotentiaali. Alue on merkittävä osa Suomen huoltovarmuutta ja omavaraisuutta. On tärkeää pitää koko Suomi asuttuna, ja se edellyttää vireää elinkeinotoimintaa eri alueilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Itä-Suomen kolmen maakunnan saavutettavuus on tavaraliikenteen kannalta maanteiden varassa. Rautatieliikenne palvelee vain suurien erien kuljetuksissa.

Lähes kaikki kuljetukset lähtevät tai päättyvät Suomessa tieverkolla. Alempiasteisella tieverkolla on suuri merkitys kuljetuksille. Tieverkon kuntoon on panostettava, jotta tiekuljetukset voidaan hoitaa häiriöttä.

Myös siltojen tulee olla kunnossa. Itä-Suomi on saaristoinen, joten kuljetuksien kannalta kriittiset sillat on pidettävä kunnossa. Siltojen painorajoitukset heikentävät kuljetusten kustannustehokkuutta. Korjausvelkarahoista on varattava riittävät määrärahat siltojen parantamiseen.

SKALin hallitus korostaa, että tiestön merkitys on valtava vientiteollisuudelle myös raaka-ainetuonnin osalta. Tiestön rapautuminen lisää kuljetus- ja logistiikkakustannuksia sekä heikentää toimitusvarmuutta ja liikenneturvallisuutta.

Väyläviraston selvitysten mukaan valtion väyläverkon korjausvelasta 62 prosenttia kohdistuu tieverkolle. Myös päällystetyistä teistä 17 prosenttia on huonokuntoisia ja silloista noin 5 prosenttia. Siltojen kunnon heikkeneminen on kiihtymässä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

SKAL kiittää hallituksen investointiohjelmasta, mutta toivoo tiestön kuntoon panostamisen jatkuvan myös valmisteilla olevassa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa.

Biokaasun käyttö tukee aluetaloutta

Itäisen Suomen yksi haaste on muuta maata enemmän jakeluinfran puute. Pitkämatkaista tavaraliikennettä ei voi harjoittaa ilman sitä. Biokaasu on yksi hyvä osaratkaisu kaikista raskaimman tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseen.

SKALin hallitus korostaa, että biokaasu on hyvä osaratkaisu kaikista raskaimman tavaraliikenteen päästöjen vähentämiseen. SKALin kuljetusbarometrissä investointeja tekevistä kuljetusyrityksistä lähes viidennes ilmoitti alkuvuonna 2024 valitsevansa auton käyttövoimaksi kaasun. Kaasussa toteutuu myös hajautetun energiantuotannon periaatteet, mikä parantaa huoltovarmuutta ja vahvistaa aluetaloutta. On tärkeää, että biokaasun potentiaali ja se hyödyt tunnistetaan nykyistä paremmin EU-säädöksissä.

Jakeluinfran kehittäminen on myös maankäyttökysymys. Tällä hetkellä kaasun ja raskaalle liikenteelle soveltuvan sähkön jakeluinfrat ovat puutteellisia. Se heikentää myös yritysten investointimahdollisuuksia. Haasteen ratkominen pitää aloittaa maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelusta, maakuntakaavatasosta alkaen.