Metsäteollisuus

Stora Enson tavoitteena lisätä luonnon monimuotoisuutta suomalaismetsissä

Terveet ja monimuotoiset metsät mahdollistavat myös Stora Enson tulevaisuuden liiketoiminnan. Kuva: Mikko Nikkinen / Stora Enso

Stora Enso käynnistää Suomessa ohjelman, jonka tarkoituksena on lisätä talousmetsien monimuotoisuutta. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tärkeää metsien hyvinvoinnille ja eri lajien elinvoimaisuudelle. Terveet ja monimuotoiset metsät mahdollistavat myös Stora Enson tulevaisuuden liiketoiminnan.

”Monimuotoisuusohjelmamme kokoaa yhteen luonnonhoidon toimenpiteet, jotka parantavat uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja vesiensuojelua. Tavoitteenamme on, että metsissä on enemmän eläviä ja järeitä säästöpuita, lahopuuta, suojatiheikköjä eläimille, sekapuustoisuutta sekä peitteisyyttä”, sanoo yritysvastuujohtaja Pekka Kallio-Mannila Stora Enson Suomen puunhankinnasta.

Stora Enso seuraa monimuotoisuusohjelmansa vaikuttavuutta ja puunhankinnan luonnonhoidon laatua sekä eri toimenpiteiden vaikutusta lajeihin, elinympäristöihin ja maisemiin.

Koulutusta henkilöstölle, neuvontaa metsänomistajille

Metsätalouden luonnonhoidon ohella Stora Enso edistää lehtojen ja soiden ennallistamista sekä metsien vapaaehtoista suojelua. Yhtiö kouluttaa henkilöstöään luonnonhoidon toimenpiteisiin, tunnistamaan sopivia ennallistamis- ja suojelukohteita sekä edistämään metsäsertifiointia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

”Kaikki puunhankinnan uudet toimihenkilöt suorittavat luonnonhoitotutkinnon ja osallistuvat luonnonhoidon maastokoulutukseen. Lisäksi metsäasiantuntijamme osallistuvat PEFC- ja FSC-sertifiointikoulutuksiin. Henkilöstömme tekee aktiivisesti ympäristöhavaintoja liikkuessaan metsässä. Palkitsemme hyvistä havainnoista ja käytämme niitä luonnonhoidon koulutuksen suunnittelun tukena”, Kallio-Mannila kertoo.

Stora Enso järjestää luonnonhoitokoulutusta myös korjuu- ja metsänhoitokumppaneidensa henkilöstölle, joka vastaa metsätyömaiden käytännön toimenpiteistä. Lisäksi monimuotoisuuden merkityksestä ja toimenpiteistä viestitään metsänomistajille.

”Parannamme suomalaismetsien monimuotoisuutta aina yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Tuemme ja neuvomme metsänomistajia vastuulliseen ja kestävään metsänhoitoon liittyvässä päätöksenteossa sekä kannustamme heitä sertifioimaan metsiään”, Kallio-Mannila sanoo.

Nyt käynnistyvä monimuotoisuusohjelma kuuluu Stora Enson viime vuonna julkaisemiin, koko yhtiötä koskeviin vastuullisuustavoitteisiin. Vuoteen 2030 ulottuvien toimenpiteiden on määrä lisätä lajien, elinympäristöjen ja maisemien monimuotoisuutta.

Esimerkkejä monimuotoisuusohjelman toimenpiteistä

 • Jätämme korjaamatta kaiken lahopuun. Teemme kaikissa hakkuissa 2–5 tekopökkelöä hehtaarille. Tavoitteemme on, että vuoden aikana tikat ja muut kolopesijät saavat näin vähintään 250 000 uutta kerrostaloa nakutettavaksi. Tekopökkelö katkaistaan useimmiten lehtipuusta muutaman metrin korkeudelta. Lahotessaan pökkelö toimii mm. lintujen pesäpuuna ja kaaduttuaan lopulta maahan se on vielä monien hyönteisten asumus ja ruokapaikka.
 • Jätämme hakkuiden yhteydessä vähintään kymmenen säästöpuuta hehtaaria kohti. Tämä tarkoittaa, että vuoden aikana suomalaisiin metsiin jää pysyvästi vajaa miljoona säästöpuuta luomaan tulevaisuuden lahopuujatkumoa. Järeä säästöpuu toimii lahotessaan elinympäristönä monille lajeille. Säästöpuiden määrätavoitetta lisätään entisestään tulevaisuudessa.
 • Säästämme taimikonhoidossa ja harvennuksissa lehtipuuta sekapuustoisuuden lisäämiseksi, koska lajiston monimuotoisuus on aina suurempi sekametsässä kuin yhden puulajin metsikössä.
 • Tavoitteemme on tehdä 2–3 suojatiheikköä hehtaarille. Vuoden aikana metsien monimuotoisuutta ja riistan olosuhteita tukemaan syntyy näin lähes 200 000 uutta tiheikköä.
 • Puunkorjuussa teemme leimikolla olevista puista tukevia siltoja virtaavien pienvesien ylityksissä. Pienvesiä ovat mm. purot, norot ja ojat. Tavoitteemme on tehdä silta aina kun virtaa ei voi kiertää. Näin vältetään pienveden penkan sortuminen ja siitä aiheutuva maa-ainesten ja ravinteiden valuminen vesistöihin.
 • Maanmuokkauksessa vesistöjen ympärille jätetään 5–30 metrin muokkaamaton suojavyöhyke – maanpinnan kaltevuus, eroosioherkkyys ja metsäsertifiointi huomioon ottaen. Kiinnitämme huomioita oikean maanmuokkaustavan valintaan välttäen liian voimakasta maanmuokkausta.
 • Kannustamme omaa henkilöstöämme osallistumaan esimerkiksi metsien hyvinvointiin tai vesiensuojeluun liittyvään vapaaehtoistyöhön. Stora Enson toimihenkilöt voivat käyttää vuodessa kahdeksan tuntia työaikaa vapaaehtoistyöhön. Esimerkiksi puunhankinnan henkilöstön tavoitteena on tehdä vuodessa liki 4000 tuntia vapaaehtoistyötä.
 • Lisäämme metsänomistajien tietoisuutta METSO-suojelusta ja lehtojen merkityksestä monimuotoisuudelle puukauppaneuvottelujen yhteydessä. Tavoitteenamme on tehdä vuonna 2022 yli 200 METSO-suojelualoitetta.
 • Ennallistamme yhdessä Tornatorin kanssa yhteensä 1000 hehtaaria suoalueita Itä- ja Etelä-Suomessa vuosina 2022–2027. Suon ennallistamisella lisätään luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan suoalueilla olevien lajien elinympäristöä.
 • Suosittelemme metsänomistajille turvemaiden metsien uudistamisessa monipuolisia metsänkäsittelymenetelmiä puuston ja vesitalouden lähtötilannetta arvioimalla.
 • Teemme yhteistyötä WWF Suomen sekä Ruotsin maatalousyliopisto SLU:n kanssa monimuotoisuuden tilan parantamiseksi. Stora Enso on ilmoittautunut mukaan myös Suomen vesistösäätiön koordinoimaan valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa ennallistetaan valuma-aluelähtöisesti erilaisia pienvesiä.