Ajankohtaista

Hallituksen esitys metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä lausunnolle

ponsse fox

Ehdotus uudeksi laiksi metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä on 4.7.2022 lähetetty lausuntokierrokselle. Lailla korvattaisiin voimassa oleva kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki eli kemera. Lausuntoaikaa on 5.8.2022 asti.

Kannustejärjestelmään ehdotetaan seuraavia tukia: taimikon ja nuoren metsän hoito, terveyslannoitus, suometsän hoitosuunnitelma, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekeminen, metsätalouden tieverkosto, ympäristötuki, metsäluonnon hoito ja kulotus. Lisäksi taimikon ja nuoren metsän hoitokohteilta tehtävää pienpuun keruuta voitaisiin tukea. Laissa säädettäisiin tukien myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä.

Tuettavat työlajit olisivat pitkälti samoja kuin kemerassa. Kaikkiin työlajeihin kuitenkin ehdotetaan muutoksia. Tavoitteena on lisätä tukien vaikuttavuutta sekä selkeyttää ja yksinkertaistaa tukiehtoja. Uutta olisi, että yhdellä tilalla olevan yksityistien perusparannukseen voitaisiin myöntää tukea. Lisäksi tukea voitaisiin myöntää metsäluonnon hoitoon metsäkeskuksen järjestämän hankehaun ohella myös yksittäisen maanomistajan toteuttamiin töihin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Taimikon ja nuoren metsän hoidon osalta tuen hakemisesta ennen työn aloittamista luovuttaisiin. Tuki myönnettäisiin ns. vähämerkityksisenä tukena. Vähämerkityksisen tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 200 000 euroa minkään kolmen verovuoden jakson aikana.

Suurin muutos koskee suometsän hoitoa

Suometsän hoidon tuki korvattaisiin suometsän hoitosuunnitelman tuella sekä suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemisen tuella. Tavoitteena on edistää ja lisätä suometsien kokonaisvaltaista ja monitavoitteista hoidon suunnittelua ja siihen perustuvaa toteutusta suoalueella tai sen osavaluma-aluetasolla.

Tukea voitaisiin myöntää suometsän hoitosuunnitelmaan, joka sisältää vesiensuojelun kannalta tarpeellisten toimenpiteiden suunnittelun ja luontoarvojen selvittämisen sekä vähintään kahden muun tarpeellisen metsänkäsittelytoimenpiteen suunnittelun. Suunnittelussa tulisi sovittaa yhteen puuntuotannon edellytysten parantaminen, vesiensuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja monimuotoisuuden turvaaminen.

Tukea voitaisiin myöntää suometsän hoidonsuunnitelmassa esitettyjen vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen. Jatkossa tukea ei voisi myöntää ojien kunnostuksen toteutukseen.

Lisäpanostuksia monimuotoisuuteen ja ilmastoystävälliseen metsänhoitoon

Kannustejärjestelmän ilmastoystävälliseen metsänhoitoon ohjaavat kannustimet ovat osa hallituksen käynnistämiä lisätoimia, joilla edistetään hallitusohjelman ja ilmastolain tavoitteita hiilinielujen kasvusta sekä hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Aikaisempina vuosina metsäluonnon hoitoon käytettävissä on ollut vuosittain noin 8 miljoonaan euroa. Kannustejärjestelmää koskevaan lakiesitykseen sisältyy ehdotus määrärahan lisäyksestä 17,5 miljoonaan euroon vuodelle 2023. Määrärahan kasvattaminen tukisi merkittävästi METSO- ja Helmi-ohjelmien tavoitteiden saavuttamista ja edistäisi myös metsien kiertoaikojen pidentämistä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ympäristötuen ehtoja esitetään muutettavaksi siten, että muutos kannustaisi metsänomistajia tarjoamaan ympäristötukeen kohteita, joissa on runsaasti monimuotoisuudelle arvokasta kuollutta puuta. Metsätalouden kannustejärjestelmällä on vahva linkki maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma MISU:uun, jonka toimilla tavoitellaan yli 3 miljoonaa co2-tonnia vastaavaa nieluvaikutusta sekä Kansalliseen metsästrategian päivitykseen, jossa huomioidaan tavoite ylläpitää ja kasvattaa hiilinielua, edistää ilmastolain tavoitteiden toteutumista sekä EU:n LULUCF-velvoitteiden saavuttamista.

Tukijärjestelmästä toiseen

Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä edellyttää taimikon ja nuoren metsän hoitoa lukuun ottamatta notifiointia komissiolle ja komission hyväksyntää. Hyväksynnän aikataulu ei ole etukäteen tiedossa, joten uuden metsätalouden kannustejärjestelmästä annettavan lain ehdotetaan tulevan voimaan valtioneuvoston asetuksella. Tavoitteena on lain voimaantulo 1.1.2024 ja uusi kannustejärjestelmä olisi voimassa seitsemän vuotta.

Kemeran voimassaolo päättyy 31.12.2023. Hallituksen esitykseen sisältyy esitys kemeran päättymiseen liittyvistä määräajoista. Kemeran mukaiset tukihakemukset tulisi toimittaa metsäkeskukselle viimeistään 1.10.2023. Metsäkeskuksella olisi kolme kuukautta aikaa pyytää tarvittavat lisäselvitykset ja tehdä tukea koskevat päätökset ennen lain voimassaolon päättymistä.

Lainvalmistelu perustuu EU:n valtiontukisääntöjen uudistukseen ja hallitusohjelman kirjaukseen: ”Kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä uudistetaan painottaen aktiivista ja oikea-aikaista metsien hoitoa ja luonnonhoitotoimia sekä ottaen huomioon hiilensidonnan kasvattaminen ja luonnon monimuotoisuuden parantaminen. Järjestelmään sisältyy metsätieverkon ylläpito.”