Metsäkoneurakointi

Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskoe ei vähennä halukkuutta hakeutua ammattiopintoihin

Kevään 2023 yhteishaussa seitsemässä metsäoppilaitoksessa pilotoituun metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeeseen osallistui yhteensä 660 hakijaa, joista valituksi tuli 177. Valituista hakijoista peräti 171 otti opiskelupaikan vastaan ja aloitti opinnot.

Ponsse Bear, metsäkone

Pilotointi osoitti, että soveltuvuuskoe ei vaikuttanut koulutuksen hakijamääriin, vaan opiskelupaikan vastaanottaneiden prosentuaalinen osuus valituista kasvoi kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Soveltuvuuskokeeseen osallistuvat hakijat vaikuttavat olevan sitoutuneempia alaan ja motivoituneempia opiskelemaan metsäkoneenkuljettajan ammattiin. Nämä alustavat tulokset kävivät ilmi Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamasta ja TTS Työtehoseuran metsäkoulutuksen tutkimuksen toteuttamasta ”Metsäkoneenkuljettajakoulutuksen soveltuvuuskokeen valmistelu ja pilotointi”-hankkeest, minkä tuloksia julkaistaan laajemmin tammikuussa 2024.

Opetushallituksen valintatilastot 2021-2023. Lähde Vipunen 21.8.2023
Opetushallituksen valintatilastot 2021-2023. Lähde Vipunen 21.8.2023