Metsäkoneurakointi

Metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskoe antaa hyvät lähtökohdat opiskelijan henkilökohtaiselle opetussuunnitelmalle

Metsäkoneenkuljettajakoulutukseen tarvitaan soveltuvuuskoe. Metsämiesten Säätiön rahoittamassa hankkeessa jalkautetaan soveltuvuuskokeen tulosten hyödyntäminen metsäkonekoulutuksen opetukseen. Jokaisesta soveltuvuuskokeen kautta valitusta opiskelijasta on tiedot kyvyistä ja edellytyksistä oppia metsäkoneenkuljettajaksi. Soveltuvuuskoe tarjoaa siihen osallistuville, metsäkoneenkuljettajia kouluttaville oppilaitoksille arvokkaat lähtötiedot tuloksekkaaseen opetukseen. Ne pitää saada tehokkaaseen käyttöön.

Metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskoe

Soveltuvuuskoe mittaa työssä tarvittavia ominaisuuksia

TTS Työtehoseuran johdolla rakennetussa metsäkoneenkuljettajan soveltuvuuskokeen perustana on syvällinen metsäkoneenkuljettajan työn vaatimusten tuntemus: hakijoilta testataan ammatin vaatimien taitojen taustalla olevia pitkälti perinnöllisiä kykyjä, joita ilman metsäkoneenkuljettajan työtä ei ole mahdollista oppia tekemään tuloksekkaasti. Kokeella pyritään löytämään myös alalle hakeutuvan henkilön oppimisen vaikeuksia. 

Koe antaa monipuolisesti tietoa hakijasta

Soveltuvuuskoe muodostuu viidestä osasta. Esitietolomakkeella kartoitetaan hakijan kykyä noudattaa ohjeita. Haastattelulla mitataan hakijan motivaatiota sekä taustoitetaan edellytyksiä menestyä opinnoissa. Matemaattisen päättelyn testissä arvioidaan loogisen päättelykyvyn perusosaamista. Hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden tehtävissä tarkastellaan havaintomotorisia kykyjä sekä työmuistia ja tarkkaavaisuutta. Hienomotoriikkatestissä mitataan hakijan hienomotorisia kykyjä.

Matemaattinen päättelykyky on keskeisessä roolissa 

Soveltuvuuskokeeseen osallistuneiden mittaustuloksissa osien välillä on havaittavissa selvää korrelaatiota. Hyvät hienomotoriset taidot näkyivät menestymisenä matematiikan sekä hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testeissä. Heikko matemaattisen päättelyn kyky näkyi kömpelyytenä ja hitautena hienomotoriikkatestissä. Hakijat, jotka menestyivät hyvin matemaattisessa päättelyssä, pärjäsivät myös hahmottamisen ja tarkkaavaisuuden testissä. Hyvät matemaattisen päättelyn kyvyt ovat siis positiivisesti yhteydessä sekä hyviin havaintomotorisiin että hyviin hienomotorisiin kykyihin.

Soveltuvuuskoe antaa tietoa henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan

Hienomotorisia taitoja kehitettäessä uudet taidot rakentuvat aiemmin opittujen taitojen päälle, joten opetuksessa tulee edetä nousujohteisesti. Metsäkoneenkuljettajien koulutus aloitetaan yleisimmin simulaattoriopetuksella, missä opetellaan hallintalaitteiden ja nosturinkäytön liikeradat. Soveltuvuuskokeen tuloksista ryhmävastaava opettaja saa kattavat tiedot ryhmän opiskelijoiden opiskelun etenemisen suunnitteluun. Opetusryhmälle on varattu tietty aika simulaattori- ja kenttäharjoituksiin, missä opetellaan koneen hallintalaitteet ja nosturin liikeradat sekä ajaminen. Opettaja voi soveltuvuuskokeen tulosten perusteella ennakoida ja tarvittaessa suunnitella toisille enemmän simulaattoriharjoittelua ja koneen käsittelyä harjoituskentällä. Kun toistoja on kertynyt riittävästi ja koneenkäsittely on turvallista, siirrytään opetuksen kolmanteen vaiheeseen harjoittelemaan oikeilla koneilla aitoon ympäristöön metsätyömaalle.