Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry: Metsätiedon keruuta koskeva asetusehdotus menee liian pitkälle

Euroopan komissio julkaisi tänään asetusehdotuksen metsätiedon keruusta. Metsäteollisuus ry pitää tiedonkeruujärjestelmän kehittämistä tärkeänä, mutta monitorointia ei tule kohdentaa liian yksityiskohtaiselle tasolle. Asetuksen jatkovalmistelussa on varmistettava valtakunnan metsien inventoinnin sekä muiden kansallisten tiedonkeruujärjestelmien rooli.

metsä

EU:n jäsenvaltioiden raportoimat metsätiedot eivät ole kaikilta osin olleet yhteismitallisia, esimerkiksi niiden keruuaikataulut vaihtelevat. Tämän tiedon harmonisoiminen edistäisi EU-tasoista metsien seurantaa, mutta nyt julkaistussa metsien monitorointiasetuksessa komissio esittää kuitenkin metsiin liittyvän tiedon raportointia hyvin yksityiskohtaisella tasolla.

- Ehdotus on huolestuttava ja herättää kysymyksen asetuksen todellisesta tarkoituksesta. Mihin tarkoitukseen komissio tarvitsee näin yksityiskohtaista tietoa jäsenvaltioiden metsistä, kysyy Metsäteollisuus ry:n kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö Maija Rantamäki.

Maija Rantamäki

- Suomella on menestyksekäs perinne valtakunnan metsien inventoinnista ja nyt tätä kansallisen tiedonkeruun roolia kyseenalaistetaan EU:n toimesta, hän jatkaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Asetusehdotuksessa asetetaan säännöt tiedonkeruulle, jonka katsotaan tukevan jäsenmaiden metsien käytön suunnittelua muun muassa edistettäessä metsien sopeutumiskykyä metsätuhoja vastaan. Lisäksi ehdotuksessa kannustetaan jäsenmaita tekemään vapaaehtoisia, pitkän aikavälin metsäsuunnitelmia ja esitellään ehdotus suunnitelmien sisällöksi. Asetusehdotukseen sisältyy myös totutusti ehdotus komission mittavasta toimivallasta antaa täytäntöönpano- ja delegoituja säädöksiä.

- Metsien sopeutumiskyvyn edistäminen on äärimmäisen tärkeää, mutta niihin liittyvät toimet tulee aina päättää kansallisella tasolla ja kansalliset olosuhteet huomioiden. Komission alempiasteista säädösvaltaa ei myöskään tule kasvattaa, painottaa Rantamäki.

Metsäteollisuus ry:n mielestä jatkoneuvotteluissa on varmistettava kansallisen metsätiedon keruu valtakunnan metsien inventointia hyödyntäen. Asetuksen tulee myös pysyä selkeästi metsien monitoroinnissa.  Komission ehdotus vapaaehtoisten pitkän aikavälin metsäsuunnitelmien ohjaamisesta EU-tasolta on niin ikään kyseenalaistettava.

Seuraavaksi asetus menee parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. On todennäköistä, että asetuksen käsittelyä ei saada valmiiksi ennen ensi kesän europarlamenttivaaleja.