Ajankohtaista

Yrityksille 800 miljoonan euron tappiot energiaturpeen alasajosta

Turpeentuottajien ja turvetta kuljettavien yritysten tappiot ovat noin 800 miljoonaa euroa, kun energiaturpeen käyttöä nyt vähennetään nopeasti ja se loppuu lähes kokonaan. Tappiot kertyvät menetetyistä voitoista sekä tuotantoalueiden, tuotantokaluston ja -laitteiden arvon alenemisesta.  Työpaikkoja häviää 1700 ja välillisesti 3500.  Valtio menettää turveveron tuoton, kun energiaturpeen käyttö romahtaa.

- Turvealan kone- ja kuljetusyrittäjien menetykset on korvattava julkisista varoista, koska tehdyillä poliittisilla päätöksillä viedään turvetoimialan yrityksiltä edellytykset harjoittaa elinkeinoaan, sanoo Koneyrittäjien varapuheenjohtaja Marko Vainionpää.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Taloustutkimus Oy selvitti tutkimusjohtaja Pasi Holmin johdolla, mitkä ovat energiaturpeen alasajon vaikutukset työllisyyteen ja alan yrityksiin. Vaikutukset ovat merkittäviä. Turvetuotannosta ja turpeen kuljetuksesta katoaa suoraan 1 700 työpaikkaa ja kerrannaisvaikutukset huomioiden noin 3 500 työpaikkaa. 

Taloustutkimus selvitti, että turpeen tuotannossa toimii 442 yritystä ja turpeen kuljetuksessa 75 yritystä. Nämä ovat lähes kaikki pienyrityksiä. Yhteensä alalla toimii 517 yritystä.  

Alan yritykset tekivät selvityksen mukaan liikevoittoa 46 miljoonaa euroa vuonna 2018. Kymmenen vuoden aikana alan yritykset menettävät liikevoittoja 460 miljoonaa euroa, jos energiaturpeen tuotanto laskee nykyarvioiden mukaisesti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Turvealan yritysten taseissa on arvostettuna turvesoita, kiinteistöjä, koneita ja laitteita yhteensä 750 miljoonan euron arvosta. Varovaisesti arvioituna turvealan yritysten käyttöomaisuuden arvo puolittuu. Turvealan yritysten arvonalennustappiot ovat 375 miljoonaa euroa.

Turvealalla on käytössä pääosin räätälöidyt koneet ja laitteet, joiden käyttöikä voi olla varsin pitkä, yli 20 vuotta. Osalle kalustosta voi olla muuta käyttöä esimerkiksi soiden entisöimisessä ja muussa kuljetustoiminnassa. Vaikka vaihtoehtoisia käyttökohteita voisi löytyä, kalusto varmasti vaatii huomattavia muutostöitä. Turvetuotannon suuri kalustomäärä ja muutosinvestointien kustannukset tulevat laskemaan kaluston arvoa merkittävästi.

Turvealan yrityksillä on velkaa yhteensä noin 550 miljoonaa euroa. Turvetuotannon nopea lasku, yritysten voittojen väheneminen ja käyttöomaisuuden arvon lasku saattaa heikentää turvealan yritysten velanhoitokykyä merkittävästi. Jos turvealan yrityksiltä jää puolet nykyisistä veloista hoitamatta, pankkien luottotappiot voivat olla 275 miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kokonaisvaikutukset alan yrityksille voittojen menetyksenä ja käyttöomaisuuden arvon menetyksenä on noin 800 miljoonaa euroa.

- Valtio menettää lisäksi turveveron tuoton ja turvetuotantoketjun verotuoton – mm. tuloverot ja polttoaineverot. Jos turvetta ei käytetä, verotuotto on nolla, Vainionpää sanoo.

Tuotanto loppuu lähitulevaisuudessa

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Tehtyjen turveveropäätösten seurauksena energiaturpeen tuotanto loppuu jo lähitulevaisuudessa, vaikka turpeen energiakäyttöä ei olekaan kielletty. Ei tarvitse odottaa hallitusohjelman tavoitevuoteen 2030, koska turvetuotanto on jo nyt puolittunut kysynnän vähentymisen vuoksi. Energiaturpeen kysynnässä on jo varauduttu verojen korotukseen.

- Turvetuotannon työpaikat sijaitsevat haja-asutusalueilla ja niiden merkitys paikallistaloudelle on merkittävä. Korvaavaa työtä on vaikea tai jopa mahdotonta samoilta kulmilta löytää.

EU-rahat eivät auta turvealan pienyrityksiä

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) on ajateltu olevan apua turvetuotannon ja turpeen käytön vähenemisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseen.EU:n oikeudenmukaisen siirtymän mekanismin (JTM) kautta myönnettävät tuet ja lainat eivät kuitenkaan auta akuutissa kriisissä olevan turvetuotannon yrityksiä.  JTM:n rahat auttavat maakuntia monipuolistamaan elinkeinojaan sekä muuttamaan yhteiskuntaa kohti hiilineutraalisuutta, mikä on hyvä asia. JTF-rahoja ei saa nyt tiedossa olevien linjausten mukaan käyttää vanhan tuotannon menetysten kompensaatioihin. Korvaukset menetyksistä ovat turvealan pienyrityksille kuitenkin aivan keskeinen asia, sanoo Simo Jaakkola Koneyrittäjien varatoimitusjohtaja.

- Turvealan pienyritykset pitää auttaa uuteen alkuun. Ensimmäiseksi on korvattava menetykset, jotta yritysten elinkelpoisuus ei katoa. Vasta sen jälkeen näille yrityksille voidaan alkaa rakentaa uutta tulevaisuutta, vaikka oikeudenmukaisen siirtymän rahaston varojen turvin, sanoo Simo Jaakkola.