Ajankohtaista

Tornatorilta neljä uutta luonnonsuojelualuetta Kaakkois-Suomeen

Tornator ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat sopineet neljän yksityismaan suojelualueen perustamisesta osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaa METSOa sekä Helmi-elinympäristöohjelmaa. Kohteet sijaitsevat Lappeenrannassa, Ruokolahdella ja Pyhtäällä ja niiden yhteispinta-ala on yli 60 hehtaaria.

Lappeenrantaan perustettu 38 hehtaarin METSO-luonnonsuojelualue on osa Kuurmanpohjan ja Perä-Aholan peltolaaksojen välistä laajaa kalliojaksoa, jonka lakiosa on avokalliopintojen, kosteiden painanteiden ja kangasmetsien muodostamaa mosaiikkia. Alueen kasvillisuus on edustavaa jäkäliköistä rinteenaluslehtoihin. Kohde on myös maisema-arvoiltaan merkittävä ja se kuuluu Linnamäen NATURA-alueeseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ruokolahden Käyhkäälle Lahnalahden etelärannalle perustettu METSO-luonnonsuojelualue on pinta-alaltaan kahdeksan hehtaaria. Alueen METSO-elinympäristöt sisältävät monimuotoisuudelle merkittävää kangasmetsää ja suota sekä pienveden lähimetsää. Alue rajautuu lännessä luonnontilaiseen Korkiakoski-puroon.

Ruokolahden Lammaslammelle perustettu Rakopohjan luonnonsuojelualue kuuluu soidensuojelun täydennysehdotuskohteisiin ja se suojellaan Helmi-elinympäristöohjelmassa. Kohde on 12 hehtaarin suuruinen ja lähes 1,5 km pitkä puronvarsialue, joka on erittäin merkittävä ruoho- ja heinäkorpien sekä ruohoisten koivuluhtien suojelun kannalta. Kohteen puusto on monin paikoin erirakenteista sekä runsaslahopuustoista.

Pyhtään METSO-suojelualue on osa Kymijoen Pyhtään haarassa sijaitsevaa Strukan sulun kulttuurimaisemaa. Joen länsirannalla välittömästi sulun yläpuolella sijaitseva 3,5 hehtaarin suuruinen alue on monimuotoisuudelle arvokas runsaslahopuustoinen, pääosin järeää havu- ja lehtipuuta sisältävä lehtomainen kangasmetsä, joka sisältää kaksi puroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sopimukset eivät rajoita jokamiehenoikeuksia tai olemassa olevia metsästysoikeuksia alueilla.

- Talousmetsien luonnonhoidon ja ennallistamisen ohella turvaamme metsiemme monimuotoisuuden uusia suojelualueita perustamalla. Tornatorin yksityisten luonnonsuojelualueiden määrä on yli kuusinkertaistunut toiminta-aikanamme alle kahdessakymmenessä vuodessa, ja suojelutyö tulee myös jatkumaan aktiivisena, toteaa ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.