Metsäteollisuus

Tukkipuun hakkuissa ennätykset rikki vuonna 2021

Luonnonvarakeskuksen (Luken) ennakkotietojen mukaan metsistämme hakattiin vuonna 2021 metsäteollisuuden käyttöön 65 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta. Teollisuuspuuksi korjattiin eniten kuusitukkia, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lisäksi runkopuuta korjattiin energiaksi 10 miljoonaa kuutiometriä, joten hakkuiden kokonaismäärä nousi 76 miljoonaan kuutiometriin.

Metsäteollisuustuotteiden hyvä menekki ja kasvanut puun kysyntä näkyi vuonna 2021 puukaupan markkinahakkuissa. Teollisuuspuun hakkuut kasvoivat seitsemän miljoonaa kuutiometriä eli 12 prosenttia edellisvuodesta. Määrä oli neljä prosenttia edeltävän viisivuotisjakson hakkuiden keskiarvoa suurempi.

Vuoden 2021 aikana nähtiin ennätyksellisiä hakkuita myös kuukausitasolla. Teollisuuspuuta hakattiin neljän kuukauden aikana yli kuusi miljoonaa kuutiometriä, eniten maaliskuussa, peräti 7,4 miljoonaa kuutiometriä.

Havutukkeja hakattiin enemmän kuin koskaan

Tukkipuun hakkuut eivät ole aikaisemmin ylittäneet 30 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Viime vuonna tukkipuuta hakattiin 30,3 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli viiden edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna 14 prosenttia enemmän.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Erityisesti kuusitukin hakkuumäärä oli poikkeuksellisen suuri, 16,3 miljoonaa kuutiometriä. Kuusitukkia hakattiin ensimmäisen kerran enemmän kuin mäntykuitupuuta. Mäntykuitua hakattiin nyt 16 miljoonaa kuutiometriä, toteaa yliaktuaari Tiina Sauvula-Seppälä Lukesta.

Kuusitukin hakkuumäärä oli edelliseen vuoteen verrattuna 26 prosenttia ja viiden edellisen vuoden keskiarvoon nähden 15 prosenttia suurempi. Myös mäntytukkia hakattiin ennätykselliset 12,9 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärien kasvu tuli pääasiassa yksityismetsistä.

Kuitupuun ja energiapuun korjuussa tavanomainen vuosi

Kuitupuun hakkuumäärä ei kasvanut yhtä rivakasti kuin tukkipuun. Kuitupuuta hakattiin 35,1 miljoonaa kuutiometriä. Määrä nousi vuositasolla viisi prosenttia, mutta edellisen viiden vuoden keskiarvosta jäätiin neljä prosenttia. Kuusikuitupuun hakkuut kasvoivat edellisestä vuodesta yhdeksän prosenttia.

Markkinahakkuissa korjattiin energiapuuta lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi 6,2 miljoonaa kuutiometriä. Karsitun rangan ja kokopuun osuus oli 3,6 latvusmassan ja kantojen 2,6 miljoonaa kuutiometriä.

Puun nettotuonti noin 11 miljoonaa kuutiometriä

Suomalaisen metsäteollisuuden käyttöön ja energian tuotantoon hankitaan puuta myös ulkomailta. Joulukuun ulkomaankauppaa koskevat luvut eivät ole vielä ilmestyneet, mutta ennakkoarvion mukaan Suomeen tuotiin vuonna 2021 puuta kaikkiaan 12–13 miljoonaa kuutiometriä. Siitä oli kuitupuuta noin seitsemän miljoonaa kuutiometriä, haketta noin neljä miljoonaa ja tukkipuuta alle puoli miljoonaa kuutiometriä. Puuta vietiin ulkomaille reilu miljoona kuutiometriä.

Hakkuiden kokonaismäärä kasvoi 76 miljoonaan kuutiometriin

Teollisuuspuun lisäksi yksityismetsistä hakataan metsänomistajien omaa sahatavaraa varten vuosittain noin 0,3 miljoonaa kuutiometriä puuta, joten tukki- ja kuitupuukokoista puuta hakattiin vuonna 2021 yhteensä 65,7 miljoonaa kuutiometriä. Teollisuuspuun lisäksi runkopuuta korjattiin myös energiantuotantoon, yhteensä 10,1 miljoonaa kuutiometriä. Melkein kaksi kolmasosaa tästä energiapuusta meni pientalojen polttopuuksi ja runsas kolmasosa lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeeksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Hakatun runkopuun kokonaismäärä kasvoi ennakkotietojen perusteella edellisvuodesta 10 prosenttia 75,8 miljoonaan kuutiometriin. Vuoden 2021 hakkuumäärä oli toiseksi suurin koskaan tilastoitu ja huippuvuoden 2018 lukemistakin jäätiin vain runsaat kaksi miljoonaa kuutiometriä, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Lukesta.

Hakkuumahdollisuuksista käytössä yhdeksän kymmenesosaa

Luken keväällä 2020 tekemän arvion mukaan metsiemme suurin ylläpidettävissä oleva aines- ja energiapuun hakkuukertymä on kymmenvuotiskaudella 2016–2025 keskimäärin 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

– Ennakkotietojen perusteella tästä suurimmasta hakkuukertymästä hyödynnettiin vuonna 2021 koko maassa 94 prosenttia ja jaksolla 2016–2021 keskimäärin 91 prosenttia. Viime vuoden maakunnittaisia hakkuumääriä ei tiedetä vielä, mutta todennäköisesti hakkuumahdollisuuksiin suhteutettu hakkuiden määrä vaihtelee maakunnittain entiseen tapaan huomattavan paljon, arvioi Torvelainen.

Puuston määrä nousi yli 10 miljoonaa kuutiometriä

Puuston poistuma on metsien elävästä puustosta vuosittain poistuvan runkopuun kokonaismäärä. Arvioiden mukaan metsiimme jäi vuonna 2021 runkopuuta hakkuutähteinä ja luontaisesti kuolleina puina yhteensä 15 miljoonaa kuutiometriä. Kun tähän lisätään käyttöön hakattu runkopuu, saadaan puuston poistumaksi 91 miljoonaa kuutiometriä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Suomen metsissä on tuoreimpien tietojen mukaan elävää runkopuuta 2 500 miljoonaa kuutiometriä, ja uutta kasvaa 103 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Puuston poistuma oli viime vuonna 88 prosenttia kasvusta, joten runkopuun kokonaistilavuus nousi 12 miljoonalla kuutiometrillä, toteaa Torvelainen.

Tilaston taustaa

Tässä esitetyt hakkuu- ja poistumatiedot ovat ennakkolukuja. Vuoden 2021 lopulliset tilastot ja maakunnittaiset tiedot julkaistaan kesäkuussa.

Luke kerää ja julkistaa puun markkinahakkuita koskevia tietoja kuukausittain ja kalenterivuosittain. Hakkuiden kokonaismäärän ja puuston poistuman laskennassa käytettävät muut erät selvitetään erillistutkimuksilla. Metsänomistajien omaan käyttöön sahauttaman puun määrä on selvitetty edellisen kerran kalenterivuodelta 2010 ja pientalojen polttopuun määrä lämmityskaudelta 2016/2017.

Vuoden 2021 ulkomaankauppaa koskevat ennakkotiedot ilmestyvät maaliskuussa ja lopulliset tiedot lokakuussa.

Tilastot

Puun markkinahakkuut

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Hakkuukertymä ja puuston poistuma

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa

Linkit

Metsävarat

Hakkuumahdollisuusarviot

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Linkki Luken tilastoportaaliin

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. www.luke.fi