Metsäteollisuus

Puukaupassa kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat ennätyskorkeiksi vuonna 2023

Kuitu- ja energiapuun hinnat nousivat vuoden alkupuoliskolla poikkeuksellisen korkeiksi. Kuitupuun hinnat kääntyivät kesän aikana laskuun, mutta vuoden reaaliset keskihinnat olivat kuitenkin noin 20 prosenttia edellisvuotta korkeammat. Energiapuun hinnat kohosivat tilastointihistorian korkeimmiksi, kun esimerkiksi karsitun rangan pystykauppahinta nousi melkein kolminkertaiseksi. Mänty- ja kuusitukkien hinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia.

energiapuu

Kahden huippuvuoden jälkeen metsäteollisuustuotteiden kysyntä heikentyi selvästi vuonna 2023. Vuoden alussa metsäteollisuuden tuotanto ja vienti olivat hyvällä tasolla, mutta viennin ja kotimaan talouden näkymät synkkenivät loppuvuoden aikana. Metsäteollisuustuotteiden kysyntää vähensivät inflaatio, korkeat korot, tuotteiden korkeat varastotasot sekä yleinen epävarmuus.

Puukaupan vuosi 2023 oli kaksijakoinen. Vuoden alkupuoliskolla tilastoitiin nousevia keskihintoja ja suuria ostomääriä. Toukokuun puumäärä oli korkein koskaan toukokuussa tilastoitu. Kesällä tärkeimpien puutavaralajien pystykauppahinnat kääntyivät laskuun, ja vuoden jälkipuoliskolla puumäärät jäivät noin neljäsosan edellisiä vuosia pienemmiksi.

Kuitupuun hinnat korkealla

Kuitupuun hinnat nousivat vuoden 2023 alkupuoliskolla nopeasti. Pystykaupoissa kuusikuidun keskihinta ylitti kesäkuussa 30 euroa, ja koko vuoden keskihinta kohosi 27,5 euroon kuutiometriltä. Koivulla ja männyllä hinnat olivat pari euroa matalammalla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuitupuun hankintakaupoissa kuusen ja koivun kuukausihinnat kävivät yli 48 eurossa, ja vuoden keskihinta kipusi lähes 46 euroon. Mänty jäi pari euroa alemmaksi.

– Kuitupuun hinnat nousivat poikkeuksellisen paljon ja korkeiksi. Kaiken kuitupuun keskihinta ylitti edellisen vuoden lukemat reaalisesti noin 20 prosentilla. Pystykaupoissa kuusikuidun vuosihinta oli edellisen kerran näin korkealla vuonna 2008. Koivun ja männyn osalta täytyy mennä viime vuosituhannen puolelle, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Energiapuulla kova kysyntä ja ennätyshinnat

Energiapuun hinnat nousivat vuonna 2023 voimakkaasti, pystykaupoissa enemmän kuin hankintakaupoissa. Karsitun rangan keskihinta kohosi pystykaupoissa edellisestä vuodesta peräti 2,6-kertaiseksi 19,4 euroon kuutiometriltä. Hankintakaupoissa hinta kohosi 1,3-kertaiseksi 43,4 euroon.

Latvusmassan hinnat nousivat hieman vähemmän. Vuoden keskihinta kohosi pystykaupoissa 7,3 euroon ja hankintakaupoissa 25,5 euroon kuutiolta.

– Energiapuun hinnat kohosivat ennätystasolle, koska fossiilisia polttoaineita ja turvetta korvattiin puulla, ja tuontipuun sekä sivutuotepuun määrät vähenivät. Kuitupuun ja rangan kova kysyntä ja kohonneet hinnat ohjasivat jo energiapuun ostoja enemmän latvusmassaan ja kokopuuhun, Torvelainen toteaa.

Karsitun rangan hinta läheni kuitupuun hintoja

Hankintakaupoissa rangan ja kuitupuun hinnat ovat olleet jo pitkään lähellä toisiaan. Pystykaupoissa rangasta maksettiin aikaisemmin noin neljäsosa kuitupuun hinnoista, kunnes vuonna 2022 hintaero alkoi kaventua nopeasti.

– Vuoden 2023 pystykaupoissa rangasta maksettiin keskimäärin kolme neljäsosaa kuitupuun hinnoista, ja tietyillä alueilla sekä lämpölaitosten lähellä enemmän. On kuitenkin hyvä muistaa, että rankaa korjattiin viime vuonna alle kymmenesosa kuitupuun hakkuumäärästä, laskee Torvelainen.

kuitupuun ja karsitun rangan keskihinnat

Havutukkien hinnat ennallaan ja koivutukilla iso nousu

Kuusitukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 74,8 euroa ja mäntytukista 70,7 euroa kuutiometriltä. Se oli reaalisesti prosentin vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Hankintakaupoissa keskihinnat nousivat prosentin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Koivutukin hinnat nousivat. Pystykaupoissa koivutukkien keskihinta kohosi 12 prosenttia 57,6 euroon ja hankintakaupoissa nousua oli 17 prosenttia 70,1 euroon.

Tukkikauppa väheni, kuitupuuta ja energiapuuta ostettiin enemmän

Tukkipuun ostomäärät laskivat vuonna 2023 kolme prosenttia, ja kuitupuun ostot kasvoivat prosentin. Kuitupuun ostomäärä nousi tukin ja pikkutukin yhteenlaskettua määrää suuremmaksi. Puutavaralajeista ostettiin eniten mäntykuitupuuta ja kuusitukkia, molempia neljäsosa puukaupan kokonaismäärästä.

Energiapuun kauppaa tilastoitiin vuonna 2023 viisi miljoonaa kuutiometriä, mikä oli suurin määrä vuonna 2014 alkaneen tilastohistorian aikana. Latvusmassan kauppa kasvoi edellisestä vuodesta runsaan neljäsosan ja karsitun rangan kauppa väheni hieman.

Kaikesta ostetusta energiapuusta oli latvusmassaa yli puolet ja karsittua rankaa yksi kolmasosa. Loppu oli lähes kokonaan karsimatonta kokopuuta, sillä kantojen energiakäyttö on vähäistä.

Teollisuuspuun puukauppamäärät kauppa- ja hakkuutavoittain 2023

Tilaston taustaa

Tilastoitavat puukauppatiedot saadaan suurimmilta puun ostajilta ja metsänhoitoyhdistyksiltä. Aineistot kattavat noin 90 prosenttia yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta ja puolet energiapuusta. Ilmoitetut puumäärät julkaistaan sellaisinaan, eikä niitä laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Luken puukauppatilastot kuvaavat hyvin puumarkkinoiden keskihintoja sekä niiden ja määrien muutoksia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puun hinnat tilastoidaan tilastotietokantaan kunkin ajankohdan rahassa sen hetken nimellisinä eli käypinä hintoina. Teksteissä ja graafeissa hintamuutoksia tarkastellaan kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä. Vuonna 2023 keskimääräinen inflaatio oli noin kuusi prosenttia, joten rahan ostovoima pieneni totuttua nopeammin.