Metsätrans

Vuosi 2021 oli puumarkkinoilla poikkeuksellisen vilkas – kesällä sekä määrät että hinnat huipputasolla

Puukauppa 2021
Teollisuuspuun puukauppamäärät kauppa- ja hakkuutavoittain 2021 (milj. m3).

Teollisuuspuun kauppa kasvoi vuonna 2021 reilun neljäsosan edellisestä vuodesta. Tukkipuun kauppa lisääntyi kaksi viidesosaa, kun mänty- ja kuusitukkia ostettiin poikkeuksellisen paljon. Erityisesti havutukkien keskihinnat kohosivat vuoden alkupuoliskolla, kunnes hinnat kääntyivät kesällä laskuun. Koko vuoden keskimääräinen hintataso oli pystykaupoissa edelliseen vuoteen verrattuna tukkipuulla reaalisesti 10 prosenttia ja kuitupuulla kaksi prosenttia korkeampi.

Puumarkkinoilla oli vuonna 2021 huippusuhdanne, sillä sahatavaran ja sellun maailmanmarkkinoiden erinomainen kysyntä ja hintataso nostivat puun käyttöä ja hankintamääriä. Suomessa käytetään lähes pelkästään kotimaista tukkipuuta, joten sahausmäärien kasvu lisäsi nopeasti kotimaisia hakkuita ja puukauppaa.

Havutukkien pystykauppahinnat nousivat eniten

Vuonna 2021 yksityismetsistä ostetusta kuusitukista maksettiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) puukauppatilaston mukaan pystykaupoissa keskimäärin 66,1 euroa ja mäntytukista 62,0 euroa kuutiometriltä. Kuusikuitupuun keskihinta oli 20,7 euroa, mäntykuitupuun 18,4 euroa ja koivukuitupuun 17,7 euroa kuutiometriltä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kuusitukin pystykauppahinta nousi vuositasolla reaalisesti yhdeksän prosenttia ja mäntytukin 10 prosenttia. Kuitupuulla nousut olivat kahdesta kolmeen prosenttia. Euromääräisesti havutukkien nimelliset keskihinnat nousivat noin seitsemän euroa ja kuitupuiden hinnat hieman alle euron kuutiometriltä, kertoo yliaktuaari Jukka Torvelainen.

Hankintakaupoissa maksettiin mäntykuitupuusta keskimäärin 31,7 euroa, kuusikuitupuusta 33,0 euroa ja koivukuitupuusta 32,5 euroa kuutiometriltä. Hankintakuitupuun reaalinen hintataso laski edellisestä vuodesta kaksi prosenttia.

Puukauppa kuumeni kesällä

Kevään ja kesän aikana erityisesti havusahatavaran kysyntä kasvoi, ja myös suomalaisen sahatavaran vientimäärät ja hinnat nousivat nopeasti. Puukauppa kasvoi poikkeuksellisen vilkkaaksi, ja esimerkiksi kesäkuun puukauppamäärä oli edelliseen viiteen vuoteen verrattuna yli kaksinkertainen. Lähes kaikkien puutavaralajien hinnat nousivat koko alkuvuoden ajan, kunnes kääntyivät kesällä laskuun. Pystykaupoissa havutukkien puumäärät ja hinnat kasvoivat muita puutavaralajeja enemmän.

Tukkipuun kauppa kasvoi peräti 42 prosenttia, kuitupuun 16 prosenttia

Luken puukauppatilastoon kirjautui viime vuonna kaikkiaan 47,4 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä ostettua teollisuuspuuta, ja määrä nousi edellisvuodesta hieman yli neljänneksen. Tukkipuun kauppa lisääntyi 42 prosenttia ja kuitupuun kauppa 16 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Ostetun tukkipuun määrä nousi lähes edellisen huippuvuoden 2018 lukemiin ja poikkeuksellisesti suuremmaksi kuin kuitupuulla. Puutavaralajeista kauppaa käytiin eniten kuusitukilla, jonka määrä oli runsas neljäsosa kaikesta puusta. Mäntykuitupuuta oli vajaa neljäsosa ja mäntytukkia viidesosa, kertoo Torvelainen.

Runsaat kaksi kolmasosaa pystykauppapuusta tuli uudistushakkuista

Metsäteollisuus ostaa valtaosan yksityismetsien puusta pystykaupoilla. Vuonna 2021 pystykauppojen osuus puukaupoista oli 88 ja hankintakauppojen osuus 12 prosenttia. Hankintakaupat painottuvat kuitupuuhun, joten niiden osuus kaikesta kuitupuusta oli 16 prosenttia mutta tukkipuusta ainoastaan seitsemän prosenttia.

Viime vuonna peräti 70 prosenttia kaikesta pystykauppapuusta ostettiin päätehakkuuikään ehtineistä leimikoista. Pystykauppojen tukkipuusta 86 prosenttia ja kuitupuustakin 53 prosenttia oli peräisin uudistushakkuista.

Energiapuun kauppa kasvoi viidesosan ja hinnat nousivat

Viileä alkuvuosi, päästöoikeuksien kasvaneet hinnat ja energiaturpeen käytön väheneminen lisäsivät metsähakkeen kysyntää vuonna 2021. Teollisuuspuun kaupan vilkastuminen lisäsi myös energiapuun kauppaa, sillä hakkuista kertyy latvusmassaa ja samaan kauppaa voidaan sopia myös energiapuukohteita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Energiapuun tilastoitu kauppa kasvoi edellisestä vuodesta reilun viidesosan, kun latvusmassan määrä nousi 38 ja karsitun rangan määrä 27 prosenttia. Ostetun energiapuun kokonaismäärä ylitti viiden edellisen vuoden keskiarvon viidesosalla.

Metsähakkeen raaka-aineeksi ostetusta energiapuusta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 4,8 euroa ja hankintakaupoissa 24,9 euroa kuutiometriltä. Edelliseen vuoteen verrattuna keskihinta nousi pystykaupoissa reaalisesti 14 prosenttia ja hankintakaupoissa kaksi prosenttia.

- Karsittu ranka on arvokkain energiapuulaji ja sitä oli puolet energiapuun kaupasta. Karsitusta rangasta maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 5,1 euroa ja hankintakaupoissa 27,3 euroa kiintokuutiometriltä, kertoo Torvelainen.

Latvusmassaa oli kaupasta runsaat kaksi viidesosaa. Sen keskihinta oli pystykaupoissa 4,8 euroa ja hankintakaupoissa 17,4 euroa.

Tilaston taustaa:

  • Tilastoidut hinnat perustuvat puun ostajien ja myyjien välisiin puukauppasopimuksiin kirjattuihin tietoihin, jotka saadaan puun ostajilta. Mahdolliset muut puukauppaan liittyvät lisät ja palvelut eivät sisälly tilastoon.
  • Puukaupan yksikköhinnat tilastoidaan tietokantaan kunkin ajankohdan rahassa käypinä hintoina. Hintamuutoksia tarkastellaan teksteissä ja graafeissa kuitenkin reaalisina, niin että rahan arvon muutos poistetaan elinkustannusindeksillä. Ennen helmikuuta 2022 tässä laskennassa käytettiin tukkuhintaindeksiä.
  • Tietoja ei laajenneta vastaamaan kaikkea yksityismetsien puukauppaa. Julkaistut puumäärät edustavat noin 90 prosenttia yksityismetsistä ostetusta teollisuuspuusta ja arviolta puolta yksityismetsistä ostetusta energiapuusta.