Metsäteollisuus

Stora Enson osavuosikatsaus: Erinomainen tulos epävakaassa liiketoimintaympäristössä

Q1/2022 (verrattuna Q4/2021)

 • Liikevaihto kasvoi 23 % ja oli 2 798 (2 276) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 53 % ja oli 503 (328) milj. euroa.
 • Operatiivinen liiketulosprosentti nousi 18,0 %:iin (14,4 %).
 • IFRS-liiketulos nousi 394 (161) milj. euroon.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,37 (0,18) euroa, ja osakekohtainen tulos ilman käyvän arvon muutoksia oli 0,35 (0,22) euroa.
 • Vahva liiketoiminnan rahavirta oli 403 (185) milj. euroa. Rahavirta investointien jälkeen oli 224 (-9) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 1,1 (2,3). Tavoite on alle 2,0.
 • Operatiivinen ROCE ilman Forest-divisioonaa lähes kaksinkertaistui 23,6 %:iin (12,0 %). Tavoitetaso on yli 13 %.

Tärkeimmät tapahtumat

 • Stora Enso on käynnistänyt prosessin, jonka myötä neljä yhtiön viidestä paperitehtaasta myydään. Yhtiö keskittyy kasvuun keskeisillä strategisilla alueilla: uusiutuvissa pakkauksissa, puurakentamisen ratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.
 • Käytöstä poistetun paperikoneen muuntamisesta on käynnissä kannattavuusselvitys Oulussa. Tutkittavana on uusiutuvan pakkauskartongin tuotannon laajentaminen 750 000 tonnilla vuodessa.
 • Lignode: Sunilassa on aloitettu kannattavuusselvitys Euroopan ensimmäisestä fossiilittoman hiilimateriaalin tuotantolaitoksesta. Esiselvitys ligniinin erotuksesta on aloitettu Skutskärissä Ruotsissa.
 • Kaikki tuonti- ja vientitoiminta Venäjällä on toistaiseksi pysäytetty ja puutoimitukset on keskeytetty. Hankinnan ja riskien hallitsemiseksi on otettu käyttöön varautumissuunnitelmat ja uudelleenreititys. Huhtikuussa Stora Enso ilmoitti myyvänsä kaksi Venäjällä sijaitsevaa sahaansa paikalliselle johdolle. Kauppaan kuuluu myös Venäjän puunhankinta, joka toimittaa puuta sahoille. Venäjän osuus konsernin liikevaihdosta oli noin 3 % vuonna 2021. Myynnillä ei ole olennaista vaikutusta Stora Enson liikevaihtoon tai operatiiviseen liiketulokseen.
 • Koko vuodelta 2021 maksettiin osinkoa 0,55 euroa osakkeelta 24.3.2022.

Näkymät

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Globaalit megatrendit – kuten lisääntynyt ympäristötietoisuus, entistä vahvempi panostus ilmastonmuutoksen torjumiseen sekä digitalisaatio – tukevat Stora Enson strategiaa ja yhtiön uusiutuvien ja ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

Yleinen makrotalousympäristö ja pandemia aiheuttavat edelleen epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt riskejä kaikkialla maailmassa. Stora Enson tuotteiden kysyntä tukee kuitenkin kaikkien divisioonien hyvää kaupallista toimintaa. Yhtiö hallitsee volatiliteettia muun muassa hinnoittelulla, joustavalla hankinnalla ja logistiikalla sekä suojaustoimien avulla.

Tulosohjeistus pysyy ennallaan

Stora Enson vuoden 2022 operatiivisen liiketuloksen arvioidaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2021 operatiivisen liiketuloksen (1 528 milj. euroa).

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tulosta:

"Stora Enson vuosi on alkanut erittäin vahvasti. Kannattavuutemme on ollut ennätyksellistä, ja olemme pystyneet pitämään yllä viime vuoden kasvuvauhtia erittäin epävakaassa ympäristössä. Liikevaihtomme oli lähes 2,8 mrd. euroa, jossa on kasvua 29 % ilman Paper-divisioonaa. Tuotteidemme kysyntä on ollut vahvaa, ja sitä ovat siivittäneet korkeat hinnat sekä hyvät volyymit kaikilla segmenteillä ja toiminta-alueilla. Strateginen asemoitumisemme ja investoinnit kasvuun uusiutuvissa materiaaleissa tuottavat tulosta, ja keskeisten painopistealueidemme tulokset ovat erityisen hyviä. Tämän ansiosta ylsimme parhaimpaan operatiiviseen liiketulokseemme noin 20 vuoteen: kasvua tuli 53 % edellisvuodesta, ja liiketulosprosentti oli ennätykselliset 18 %.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuoden ensimmäistä neljännestä leimasivat uudet geopoliittiset haasteet pandemian jatkumisen ja toimitusketjun ongelmien lisäksi. Ilmaisimme tukemme Ukrainalle jo varhaisessa vaiheessa pysäyttämällä toimintamme Venäjällä toistaiseksi. Samalla 1 100 työntekijämme turvallisuuden varmistaminen Venäjällä on ollut ja on edelleen ensisijaisen tärkeää sen lisäksi, että pyrimme minimoimaan asiakkaillemme aiheutuvat häiriöt. Suora ja välillinen metsäomistuksemme Ruotsissa ja Suomessa on lisännyt tärkeitä puunhankinnan vaihtoehtoja Venäjältä tuotujen volyymien korvaamiseksi. Kokonaisvaikutus liikevaihtoon ja operatiiviseen liiketulokseen ei ole olennainen, sillä Venäjän osuus konsernin liikevaihdosta oli 3 % vuonna 2021.

Seuraavana vaiheena strategiamme toteutuksessa olemme päättäneet virtaviivaistaa liiketoimintaamme, jotta voimme edistää edelleen kasvua keskeisillä painopistealueillamme. Paperi ei ole meille strateginen kasvualue, ja siksi olemme käynnistäneet prosessin myydäksemme neljä viidestä paperitehtaastamme. Jäljelle jää Belgian tehdas mahdollista tulevaa tuotannon muunnosta varten. Vuodesta 2006 alkaen olemme vähentäneet paperin osuutta liikevaihdostamme 70 prosentista noin 15 prosenttiin. Myytävänä olevat yksiköt ovat kilpailukykyisiä ja toimivat houkuttelevissa paperisegmenteissä, joiden markkinaolosuhteet paranevat. Myyntiprosessin loppuunsaattamiselle ei ole asetettu aikarajaa. Olen varma, että löydämme vastuulliset uudet omistajat, jotka voivat jatkaa liiketoimintojen kehittämistä.

Vauhdittaaksemme kasvuamme pakkaussegmentissä tutkimme laajentumismahdollisuuksia uusiutuvassa kuluttajapakkauskartongissa. Olemme käynnistäneet kannattavuusselvityksen käytöstä poistetun paperikoneen mahdollisesta muuntamisesta suuren volyymin kuluttajapakkauskartonkilinjaksi. Tällä markkinalla tavoittelemme asiakassegmenttejä, joissa meillä on jo johtava globaali markkina-asema.

Hiljattain uudistettu toimintamallimme on jo osoittautunut menestyksekkääksi päättyneen neljänneksen aikana. Entistä hajautetumpi rakenteemme tuo ketteryyttä päätöksentekoon ja vie meitä lähemmäs asiakkaitamme. Näin voimme reagoida nopeasti moniin niistä vaikutuksista, joita nyt näemme kaikkialla maailmassa. Näemme tuotteiden paikallisuuden kasvavan, ja uskomme tämän parantavan mahdollisuuksia lisätä kasvua niillä markkinoilla, joilla toimimme aktiivisesti.

Tilauskirjamme ovat täynnä ja markkinoilla ei näy merkkejä heikentymisestä. Pyrimme jatkuvasti lieventämään tuotantokustannusten nousun vaikutuksia. Vastuullisuuden trendi suosii toimintaamme, ja lisäksi monet tuotteistamme ovat arjen välttämättömyyksiä, joita käytetään taantumasta, geopoliittisista epävarmuustekijöistä ja muista häiriöistä huolimatta. Siksi emme tällä hetkellä näe mahdollisia negatiivisia kerrannaisvaikutuksia ja pidämme vuoden 2022 ohjeistuksen ennallaan. Olemme myös jatkaneet taseen vahvistamista ja hyvän maksuvalmiuden varmistamista mahdollisen makrotalouden laskusuhdanteen varalta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vastuullisen ja kannattavan kasvun kannalta keskeistä on oikeanlainen asiakkaiden, kumppanien ja työntekijöiden ekosysteemi. Vuosineljänneksestä toiseen päätöksentekoamme ohjaa Stora Enson tarkoitus: ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin edistäminen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla. Jatkamme asiakkaidemme tukemista kohti sataprosenttisesti positiivisia ilmastovaikutuksia ja kiertotaloutta. Samalla luomme arvoa sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.”

Annica Bresky
Annica Bresky