Metsäteollisuus

Metsä Groupin osavuosikatsaus: Vahvistunut kartonkimarkkina ja sellun hinnan nousutrendin jatkuminen siivittivät vahvaan tulokseen

Ilkka Hämälä
Pääjohtaja Ilkka Hämälä

Metsä Groupin vuoden 2022 tammi-maaliskuun osavuosikatsaus:

  • Liikevaihto oli 1 594 miljoonaa euroa (1 400).
  • Liiketulos oli 341 miljoonaa euroa (136). Vertailukelpoinen liiketulos oli 244 miljoonaa euroa (174).
  • Tulos ennen veroja oli 330 miljoonaa euroa (121). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 232 miljoonaa euroa (160).
  • Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,8 % (12,6).
  • Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 135 miljoonaa euroa (95).

Tapahtumat vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Markkinahavusellun keskimääräiset myyntihinnat olivat Euroopassa suunnilleen edellisen vuosineljänneksen tasolla ja Kiinan myyntihinnat nousivat.
  • Metsä Boardin kartonkien kysyntä pysyi vahvana. Kartonkien keskihinnat nousivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna erityisesti Euroopassa.
  • Metsäliitto Osuuskunta myi omistuksensa Finsilva Oyj:ssä, jonka omistuksessa on noin 130 000 hehtaaria metsää.
  • Metsä Board myi 100-prosenttisesti omistamansa tytäryhtiön Oy Hangö Stevedoring Ab:n koko osakekannan Euroports Finland Oy:lle.
  • Metsä Fibre ja Veolia solmivat yhteistyösopimuksen, jossa Veolia rakentaa raakametanolin jalostuslaitoksen Äänekosken biotuotetehtaan yhteyteen.

Venäjän sotatoimien vaikutukset Metsä Groupin liiketoiminnassa

Venäjän hyökkäyksellä Ukrainaan on vaikutuksia Metsä Groupin liiketoimintaan. Vuonna 2021 Metsä Groupin liikevaihdosta Venäjän osuus oli 2,2 % ja Ukrainan vastaavasti 0,3 %. Venäjän liikevaihto on pääosin muodostunut taivekartonkimyynnistä monikansallisille bränditaloille sekä tietyistä pehmopaperitoimituksista. Kartonkia myyvä Metsä Board ja pehmopapereita myyvä Metsä Tissue ovat ilmoittaneet asiakkailleen maaliskuussa 2022 lopettavansa toimitukset Venäjälle uusien tilausten osalta. Toimitukset Ukrainaan jouduttiin keskeyttämään heti sotatilan käynnistyttyä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Group on lopettanut myös kaiken puunhankinnan Venäjällä ja sahatavaratuotannon Venäjällä sijaitsevalla Metsä Fibren Svirin sahalla. Venäjän sotatoimet ja niihin kytkeytyvät pakotteet heijastuvat erityisesti energiakysymyksiin. Metsä Group on panostanut jo pitkään uusiutuvan energian tuotantoon, mikä nyt pehmentää kriisin vaikutuksia. Haasteellisin kysymys on tuotannossa tarvittavan maakaasun saatavuus ja sen kustannusten hallinta. Metsä Group seuraa jatkuvasti Venäjän vastaisten pakotteiden ja niihin liittyvien viranomaisohjeiden kehittymistä ja niiden vaikutusta konsernin liiketoimintaan reagoiden tapahtuviin muutoksiin. Yhteistyön, maksuliikenteen sekä toimitusketjun vaatimustenmukaisuus varmennetaan aina, kun uusia vaatimuksia tulee.

Koronaviruspandemia

Metsä Groupilla on kolme tärkeää painopistealuetta koronaviruspandemian torjunnassa: henkilöstön turvallisuus, täysipainoinen osallistuminen pandemian torjuntaan yhteiskunnan osana ja liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Metsä Groupissa seurataan ja noudatetaan viranomaisten ohjeistuksia koronavirukseen liittyen. Tärkein varotoimenpide on lähikontaktien minimoiminen. Metsä Groupin resurssitilanne on ollut kaiken kaikkiaan normaali koronaviruspandemian aikana. Tuotanto ja toimitukset ovat olleet normaalisti käynnissä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Tulosohjeistus huhti-kesäkuu 2022

Metsä Groupin vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan huhti–kesäkuussa 2022 olevan parempi kuin tammi–maaliskuussa 2022.

Hallituksen esitys taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt ehdottaa, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle perusosuuspääomalle maksetaan vuodelta 2021 korkoa 6,0 % (6,0 % vuodelta 2020), lisäosuuspääoma A:lle 5,0 % (5,0) ja lisäosuuspääoma B:lle 1,0 % (1,0). Lisäksi hallitus ehdottaa, että ylijäämänpalautuksena jaetaan 0,15 euroa per jäseneltä vastaanotettu teollisen ainespuun kuutiometri edellisen neljän päättyneen tilikauden aikana. Ylijäämänpalautus maksetaan pääosin osuuskunnan Metsä1-lisäosuuksina, mutta kunkin jäsenen osalta toimitettavaa ennakonpidätystä vastaavalta osin rahana. Ylijäämänpalautuksen esitetty maksupäivä on 12.5.2022. Jos ylijäämänpalautukseen oikeutettu jäsen eroaa osuuskunnasta ennen ylijäämänpalautuksen maksupäivää, tämä osuus ylijäämänpalautuksesta jää jakamatta. Kokonaisuudessaan ehdotettu voitonjako olisi noin 80 miljoonaa euroa (66), josta ylijäämänpalautuksena maksettavan puukauppapohjaisen voitonjaon osuus olisi noin 10 %.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Elämme epävarmuuden ja nopeiden muutosten aikaa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut useisiin Metsä Groupin toimintaan vaikuttaviin muutoksiin. Olemme lopettaneet sekä puunhankintamme ja sahaliiketoimintamme Venäjällä että kartongin ja pehmopapereiden myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Keski-Euroopan pehmopaperitehtaiden tuotannon kustannusrakenteeseen ja kannattavuuteen on eurooppalaisella energian hinnan nousulla merkittävä vaikutus. Varaudumme edelleen toiminnassamme Venäjän energiatoimitusten keskeytymiseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Maailmanpoliittisesta tilanteesta ja edelleen jatkuvasta koronapandemiasta huolimatta Metsä Groupin tulos oli ensimmäisen neljänneksen aikana erittäin hyvä. Keskeisiä elementtejä tuloksenteossa olivat edelleen vahvistunut kartonkimarkkina ja loppuvuonna 2021 alkaneen sellun hinnan nousutrendin jatkuminen. Sahatavaran, kertopuun ja vanerin kysyntä jatkui vahvana. Metsä Tissuen kannattavuus kärsi nopeasta, energianhinnoista johtuvasta, kustannusinflaatiosta tuotteiden kysyntätilanteen ollessa normaali.

Metsä Groupin investointihankkeet ovat edenneet suunnitellusti, joskin kustannuspaine jatkuu vahvana. Rauman sahainvestointi on edennyt laitteiden koestusvaiheeseen. Saha, samoin kuin Husumin uudistettu soodakattila, on tavoitteena ottaa tuotantokäyttöön toisen vuosipuoliskon aikana.

Metsä Groupin tavoite on jalostaa suomalaista puuta ihmisten eri puolilla maailmaa päivittäisessä elämässään tarvitsemiksi tuotteiksi. Koko arvoketjun läpi yltävä toiminnan kehittäminen metsästä asiakkaiden tukeen saakka sekä investoinnit resurssitehokkuudeltaan alan parhaisiin tuotantolaitoksiin ovat keinomme turvata toiminnan kannattavuus epävarmassa ja yllätyksellisessä maailmassa.