Metsäteollisuus

Metsä Groupin vuoden 2023 tammi–maaliskuun vertailukelpoinen liiketulos 276 miljoonaa euroa

Metsä Groupin tammi-maaliskuun liikevaihto oli 1,634 miljoona euroa (1,594). Liiketulos oli 276 miljoonaa euroa (341). Vertailukelpoinen liiketulos oli 276 miljoonaa euroa (244). Tulos ennen veroja oli 271 miljoonaa euroa (330). Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 272 miljoonaa euroa (232). Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto oli 15,3 % (15,8). Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 38 miljoonaa euroa (135).

Tapahtumat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä

  • Metsä Groupin pitkäkuituisen sellun keskimääräiset myyntihinnat laskivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.
  • Metsä Board sopeutti tuotantoaan vastaamaan kysyntään. Kartonkien kysyntää vähensivät kuluttajatuotteiden kysynnän lasku ja varastojen sopeuttamistoimet arvoketjussa.
  • Metsä Boardin kartonkien keskihinnat nousivat.
  • Metsä Tissue päätti helmikuussa investoida Ruotsissa sijaitsevaan Mariestadin pehmopaperitehtaaseen. In-vestoinnin arvo on noin 370 miljoonaa euroa.
  • Metsä Group otti käyttöön uudistavan metsätalouden periaatteet, joiden tavoitteena on varmistaa, että suomalainen metsäomaisuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle elinvoimaisempana, monimuotoisempana ja ilmastokestävämpänä kuin se on aikanaan nykyisille omistajille tullut.
  • Metsä Group ja Fortum aloittivat yhteistyön metsäteollisuuden tuotannossa syntyvän puuperäisen hiilidioksidin hyödyntämiseksi kemianteollisuuden tuotteiden raaka-aineena.
  • Metsä Group uudisti vuoteen 2030 ulottuvat kestävyystavoitteensa.
  • Metsä Spring sijoitti Fiberwood-startupiin, joka kehittää uudenlaisia lämpöeristysmateriaaleja metsäteollisuuden sivuvirroista.

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Ilkka Hämälä

Metsä Groupin vuoden 2023 ensimmäinen vuosineljännes oli ennakoidusti edellistä neljännestä heikompi, mutta tuloksen voidaan silti arvioida olevan erinomaisella tasolla. Metsä Wood ja Metsä Tissue ylsivät ennätystasoille neljänneksen tuloksissaan. Metsä Boardin kartonkiliiketoiminta sujui odotetulla tavalla. Markkinoiden odotettua nopeampi heikkeneminen näkyi Metsä Fibren ja Metsä Boardin selluliiketoiminnassa ja johti Metsä Boardin ennakoitua heikompaan tulokseen. Puukauppa kävi alkuvuonna vilkkaana ja Metsä Forestin Osuuskunnan jäsenille suuntaamien bonuskampanjoiden tukemana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vaikka konserni ylsi korkeaan tulostasoon, ovat Euroopan heikon talouskehityksen ja korkean inflaation vaikutukset selvät kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Mekaanisen metsäteollisuuden kysynnässä näkyvät rakennusteollisuuden uusien kohteiden aloitusten väheneminen. Kuluttajahintojen nousu vaikuttaa vähittäiskaupan aktiivisuuden kautta pehmopaperituotteiden ja pakkausmateriaalien kysyntään. Sellua lopputuotteiksi jalostavan teollisuuden tuotannon rajoitukset niin Euroopassa kuin Aasiassa johtivat alkuvuonna sellun ylitarjontaan. Alavireisestä markkinatilanteesta huolimatta näkymät tuotesegmenttiemme pitkän aikavälin vahvaan kysyntään ovat ennallaan ja kilpailukykymme päämarkkina-alueillamme on kunnossa.

Metsätalouden ja metsäteollisuuden on jatkuvasti kehityttävä, uudistuttava ja vastattava yhteiskunnalliseen kehitykseen. Helmikuussa julkaisimme uudistavan metsätalouden tavoitteen ja strategian. Toiminnallemme talousmetsissä tavoitetasoksi ei enää riitä luonnonhaittojen välttäminen, vaan metsätalous pitää suunnitella ja toteuttaa siten, että elinympäristön tila todennettavasti paranee. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tietoa metsäekosysteemien toiminnasta ja kykyä toimeenpanna metsienkäsittelyn menetelmien käytännön uudistuksia, jotta haluttu vaikutus ympäristöön saadaan aikaan. Koska suojelun laajentumisesta huolimatta suurin osa Suomen metsäpinta-alasta on metsätalouden piirissä tulevaisuudessakin, on metsätalouden toiminnan kehitys luontokadon ehkäisyssä ensiarvoisen tärkeää.

Metsä Groupin moninaiset kehityshankkeet etenivät suunnitellusti. Kemin biotuotetehdas on siirtynyt vaiheittain koekäyttöön, samanaikaisesti asennustyöt jatkuvat. Biotuotetehtaan ja siihen integroidun Metsä Boardin Kemin laineritehtaan laajennuksen käyttöönotto on kolmannella vuosineljänneksellä. Husumin kartonkitehtaan taivekartonkikoneen kapasiteetin nosto 200 000 tonnilla on suunniteltu käynnistyvän viimeisellä neljänneksellä. Metsä Tissuen Mariestadin pehmopaperitehtaan investointi alkoi, ja uusi paperikone jalostuslinjoineen käynnistyy vuoden 2025 alkupuolella. Metsä Woodin Äänekosken kertopuutehdas on suunniteltu investointipäätösvalmiuteen, ja se sai ympäristöluvan huhtikuussa.

Konsernin mittava tiedonkäsittelyjärjestelmien uudistus etenee. Vuoteen 2026 saakka kestävässä hankkeessa on tähän mennessä otettu käyttöön uusi talousjärjestelmä ja puunhankinnan toiminnanohjausjärjestelmä.

Metsä Groupin henkilöstö koostuu globaalisti yli 9 000 ammattilaisesta, joista Suomessa työskentelee noin 60 %. Kumppaneidemme ja alihankintaketjumme palveluksessa tekee työtä päivittäin moninkertainen määrä ihmisiä. Olemme kasvava ja kehittyvä yritys, joka valmistaa tuotteita ihmisten jokapäiväisiin arjen tarpeisiin uusiutuvasta raaka-.aineesta, puusta. Toiminnallamme on yhteiskuntaan laaja-alaisia vaikutuksia, jotka meidän tulee tunnistaa ja viestiä sidosryhmillemme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Alkava hallituskausi on Suomen menestyksen kannalta poikkeuksellisen tärkeä. Elämme murroksen ja muutoksen aikaa monella tavalla: ilmastokriisi, globaali poliittinen epävakaus, sota Euroopassa, kansantaloutemme epätasapaino. Jotta yhteiskuntana voimme säilyttää sen toimivuuden ja hyvinvoinnin, joihin pohjoismaissa on totuttu, on poliittisessa päätöksenteossa huomioitava vahvasti myös yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Vastavuoroisesti terveen yritystoiminnan on annettava panoksensa yhteiskunnan asettamien tavoitteiden toteutukseen.

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuuleimikoihin ja hankintapuuhun. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan hyvänä.

Yleinen taloudellinen taantuma sekä rakentamisen aktiviteetin hiljentyminen näkyvät puuviilutuotteiden heikentyneenä kysyntänä ja korvaavien materiaalien parantuneena saatavuutena Euroopassa. USA:n ja Australian markkinoiden rakentamisen kysyntä jatkuu toistaiseksi Eurooppaa vahvempana. Koivuvanerin markkinatilanne jatkuu vahvana. Sen kysyntä ylittää edelleen selvästi tarjonnan teollisissa asiakassegmenteissä venäläisen koivuvanerituonnin puuttuessa Euroopan markkinalta. Havuvanerin kysyntä jatkuu edelleen selvästi viime vuotta heikompana.

Metsä Woodin Ison-Britannian jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan pitkän aikavälin keskiarvoa heikompana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Euroopan ja Kiinan paperi- ja kartonkimarkkinan tulevien kuukausien kehitys luo epävarmuutta Metsä Fibren markkinahavusellun kysynnän kasvuun. Markkinahavusellun tarjontaa rajoittavat puuraaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa.

Metsä Fibre rajoittaa toisella vuosineljänneksellä sellun tuotantoaan sopeuttaen alentuneeseen kysyntään markkinoilla.

Sahatavaran kysynnän odotetaan hieman paranevan Metsä Fibren päämarkkinoilla sesonkiluonteisesti. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset maailman talouteen luovat epävarmuutta markkinatilanteeseen pidemmällä aikavälillä.

Metsä Fibren Äänekosken ja Rauman sellutehtaiden sekä Rauman sahan vuosihuoltoseisokit ajoittuvat toiselle vuosineljännekselle.

Globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttavat epävarmuutta Metsä Boardin markkinaympäristössä. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksen suunnasta pysyy heikkona. Metsä Boardin kartonkien toimitusmäärien arvioidaan huhti–kesäkuussa 2023 olevan suunnilleen samalla tasolla kuin tammi–maaliskuussa 2023 (380 000 tonnia). Kartonkien keskihintojen arvioidaan pysyvän vakaina. Kokonaiskustannusten arvioidaan pysyvän melko vakaina. Toiselle vuosineljännekselle kohdistuu useita Suomen tehtaiden vuosihuoltoseisokkeja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Tissuen pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö jatkuu epävakaana pohjainflaation jatkuessa korkeana. Yhtiö jatkaa tarvittaessa kaupallisia seisokkeja turvatakseen riittävän tuotekannattavuuden kysynnän normalisoituessa.