Puutavara-autoilu

Toimijoiden suurimmat huolet raakapuun kaukokuljetuksessa: Kustannusten voimakas nousu ja tiestön rapistuva kunto

Itä-Suomen yliopisto selvitti, mitkä ovat merkittävimmät nykytoimintaympäristön haasteet puutavaran kaukokuljetuksessa ja toisaalta mitkä olisivat potentiaalisimmat kehitystoimenpiteet seuraaville lähivuosille. Kysely lähetettiin puutavaran autokuljetusyrittäjille, puunhankintaorganisaatioiden edustajille sekä alan tutkijoille. Kaikki vastaajaryhmät nostivat esille voimakkaan huolen kustannusten rajusta noususta ja tiestön heikkenevästä kunnosta.

Pankot
Truck-asemalla käynti ja puutavara-auton tankin täyttäminen vie nykyään useita satasia enemmän kuin puoli vuotta sitten. Kuva: Kalle Kärhä

Suomessa puutavaraa kuljetetaan keskimäärin 1 400 puutavara-autoyhdistelmällä. Metsäteollisuuden käyttämästä raakapuusta kolme neljäsosaa liikkuu kokonaisuudessaan puutavara-autoilla. Metsätrans-lehden tuoreiden tilastojen mukaan puutavaran kaukokuljetusta tekee lähes 600 puutavaran autokuljetusyrittäjää, jotka omistavat tyypillisesti 1–3 puutavara-autoyhdistelmää.

Toimiala pahassa vastatuulessa

Vuoden 2021 alusta vuoden 2022 alkuun dieselin hinta nousi voimakkaasti keskimäärin 1,38 eurosta 1,78 euroon. Tämän vuoden alussa talouden lähdettyä vihdoin kasvuun kahden koronavuoden jälkeen ja erityisesti Venäjän hyökättyä Ukrainaan polttoaineiden hinnat ovat lähteneet rajulle laukalle. Tämä on rasittanut merkittävästi autokuljetusyrittäjien taloutta. Tilastokeskuksen mukaan polttoaineen osuus puutavara-autokuljetusyrityksen kustannusrakenteesta on 35 prosenttia, työvoimakustannusten osuus 34 prosenttia ja pääoman poistojen ja korkojen osuus 14 prosenttia.

Kustannusten räjähdysmäinen nousu ja tiestön kunto huolenaiheina

Suurimpina toiminnan nykyhaasteina vastaajat näkivät polttoaineen hinnan ja yleisen kustannustason nousun sekä liiketoiminnan kannattavuuden. Samoin tieverkoston kunnossa ja sen kunnossapidossa nähtiin olevan merkittävää parantamisen varaa. Myös muiden tuotannontekijöiden (autokaluston ja työvoiman) kustannusten nousu oli vastaajien, erityisesti autokuljetusyrittäjien huolena. Lisäksi merkittävinä ongelmina koettiin aikatauluajo tehtaille, kiire ja hektisyys työssä ja toisaalta kausivaihtelu toiminnassa sekä tehtaiden suhteellisen suppeat varastotilat.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vastaajat kantoivat huolta myös autokuljetusyrittäjien työssäjaksamisesta. Ammattitaitoisten kuljettajien saatavuus toimialalle ja toisaalta heidän siirtymisensä töihin muille toimialoille olivat erityisesti puunhankintaorganisaatioiden edustajien huolenaiheina.

Haasteet ja ongelmat

Tutkijat Puunhankintaorganisaatiot Yrittäjät
Johtaminen 3,17 3,88 3,77
Tehdasvarastotilat (ha/tehdas) 3,00 4,25 3,78
Osaavien kuljettajien siirtyminen töihin muille toimialoille 3,38 4,11 3,81
Työvoimakustannukset 3,43 3,67 4,62
Ammattitaitoisten kuljettajien heikko saatavuus 3,56 4,22 4,11
Kiire ja hektisyys työssä 4,13 3,44 4,37
Yrittäjien työssäjaksaminen 4,00 3,44 4,51
Kausivaihtelut 4,00 3,89 4,13
Puutavara-autokaluston hankintahinta 3,71 3,63 4,70
Aikatauluajo tehtaille 4,11 3,67 4,45
Kustannustason yleinen nousu 4,29 4,22 4,87
Liiketoiminnan kannattavuus 4,25 4,44 4,90
Tieverkoston kunto 4,44 4,67 4,56
Tieverkoston kunnossapito 4,44 4,67 4,69
Polttoaineen hinta 4,75 4,56 4,87

Tutkimukseen vastanneiden ryhmien mielestä suurimmat haasteet ja ongelmat puutavaran kaukokuljetuksessa alkuvuonna 2022. Käytetty skaala: 1=Ei lainkaan merkittävä … 5=Erittäin merkittävä.

Polttoaineverohelpotuksia raskaalle liikenteelle odotettiin

Merkittävimmiksi kehityskohteiksi vastaajat näkivät tieverkoston kunnon parantamisen sekä tiestön kunnossapidon laadun nostamisen. Kaikki vastaajaryhmät kaipasivat myös polttoaineverohelpotuksia raskaalle liikenteelle. Lisäksi erityisesti autokuljetusyrittäjät näkivät tarvetta kuljetusten hinnoitteluun kannattavan yritystoiminnan tasolle. Samoin vastaajat sanoivat, että puutavarankuljetusalan houkuttelevuutta on lisättävä ja alan arvostus on saatava paremmalle tasolle.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vastaajat korostivat myös, että sekä kuljettajien että autokuljetusyrittäjien työssäjaksamisesta on huolehdittava. Samoin tutkimukseen osallistuneet näkivät tarvetta tehostaa puutavara-autonkuljettajakoulutusta. Johtamisen ja esimiestyön tehostamisella ja parantamisella vastaajat arvioivat myös voitavan kehittää toimintaa puutavaran kaukokuljetuksessa.

Kausivaihtelun tasaaminen toiveissa

Autokuljetusyrittäjät toivoivat lisäksi, että kausivaihtelua pitäisi saada vähennettyä ja että eri toimijoilla olisi oltava yhtenäiset käytännöt mahdollisten ylikuormien käsittelyssä. Autokuljetusyrittäjät ja puunhankintaorganisaatioiden edustajat korostivat myös, että puutavaran kaukokuljetusten kustannus- ja energiatehokkuutta pystyttäisiin parantamaan vähentämällä kuorma-autojen polttoaineen kulutusta moottoriteknologiaa kehittämällä.

Lisäksi puunhankintaorganisaatioiden edustajat esittivät, että nykyistä raskaampia (yli 76 tonnia) puutavara-autoyhdistelmiä on voitava hyödyntää tehokkaammin ja lisäksi HCT (high capacity transport, kokonaispainoltaan yli 76-tonnisten) -ajoneuvoyhdistelmien nykyistä lupakäytäntöä on kyettävä helpottamaan. Tutkijat puolestaan näkivät, että reaaliaikainen tiestön kuntotieto voisi parantaa ja tehostaa tiestön kunnossapitoa, ajantasaiset metsäkuljetussuoritteet tienvarsivarastoista voisivat tehostaa puutavaran kaukokuljetusta sekä useammalle asiakkaalle ajon (moniasiakkuuden) lisääminen tehostaisivat raakapuun kaukokuljetusta Suomessa.

Kannattavat ja hyvinvoivat autokuljetusyritykset biotalous-Suomen perusta

Tehty tutkimus osoitti, että puutavaran kaukokuljetussektorilla eletään erittäin haasteellisia aikoja. Valtiovaltaa kaivataan tueksi, että toimialalla selvittäisiin erityisesti polttoaineiden hintojen rajusta noususta. Valtiovallalta odotetaan myös lisäpanostusta julkisen tieinfran kunnossapitoon. Julkisen tieverkon korjausvelka on kasvanut vuosi vuodelta ja on nykyään jo yli 1,5 miljardia euroa. Lisäksi on laskettu, että yksityisteillä ja niiden silloilla on yhteensä yli miljardin euron suuruinen korjausvelka. Huonokuntoiset tiet ja sillat aiheuttavat puutavara-autoille ylimääräistä ajoa ja luovat tarpeetonta tehottomuutta raakapuun autokuljetuksiin, mikä on saatava poistettua, kun tavoitellaan parempaa energiatehokkuutta liikenne- ja kuljetusalan vähäpäästöisen liikenteen tiekartan mukaisesti.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puutavaran kaukokuljetustoimialalla on myös pyrittävä nostamaan alan houkuttelevuutta ja parantamaan alan arvostusta. Erittäin tärkeässä roolissa on myös niin autonkuljettajien kuin kuljetusyrittäjienkin hyvinvoinnista ja työssäjaksamisesta huolehtiminen. – Kannattavia ja hyvinvoivia puutavaran autokuljetusyrityksiä tarvitaan jatkossakin rakennettaessa uusiutuviin materiaaleihin ja raaka-aineisiin pohjautuvaa biotalous-Suomea.

Kehitystoimenpiteet


Tutkijat Puunhankintaorganisaatiot
Yrittäjät
HCT-yhdistelmien lupakäytännön helpottaminen 3,50 4,00 1,96
Raskaampien (yli 76 t) puutavara-autojen hyödyntäminen 3,78 4,00 2,24
Usealle asiakkaalle ajon (moniasiakkuuden) lisääminen 4,00 3,63 3,52
Ajantasaiset meku-suoritteet tienvarsivarastoilta saatavilla 4,00 3,50 3,65
Reaaliaikaisen tiestön kuntotiedon saatavuus 4,11 3,44 3,79
Yhtenäiset käytännöt mahdollisten ylikuormien käsittelyssä eri toimijoilla 3,67 3,38 4,32
Polttoaineen kulutuksen vähentäminen moottoriteknologiaa kehittämällä 3,33 4,11 4,12
Johtamisen/esimiestyön parantaminen 3,83 4,13 3,64
Puutavarankuljetusalan arvostuksen parantaminen 3,33 4,22 4,26
Kausivaihtelun vähentäminen 3,88 3,78 4,19
Yrittäjien työssäjaksamisesta huolehtiminen 4,11 3,56 4,42
Kuljettajakoulutuksen tehostaminen 4,22 4,11 3,87
Kuljettajien työssäjaksamisesta huolehtiminen 4,22 3,89 4,24
Puutavarankuljetusalan houkuttelevuuden lisääminen 3,88 4,33 4,26
Kuljetusten hinnoittelu kannattavan yritystoiminnan tasolle 4,29 3,50 4,96
Tieverkoston kunnossapidon laadun parantaminen 4,22 4,67 4,76
Polttoaineverohelpotukset raskaalle liikenteelle 4,33 4,67 4,74
Tieverkoston kunnon parantaminen 4,44 4,89 4,71

Tutkimukseen vastanneiden ryhmien mielestä merkittävimmät kehitystoimenpiteet puutavaran kaukokuljetuksen tehostamiseksi alkuvuonna 2022. Käytetty skaala: 1=Ei lainkaan merkittävä … 5=Erittäin merkittävä.