Metsäkoneurakointi

John Deere Forestry Finnmetko 2022-näyttelyssä: Kehittyneet karttatasot tuovat kuljettajien käyttöön hämmästyttävän tarkat maastokartat

Maastokartta vinovalolla ja varastointikelpoisuus

TimberMaticTM Kartat ja TimberManagerTM ovat olleet vakio-ominaisuuksia kaikissa uusissa John Deeren G-Sarjan harvestereissa ja kuormatraktoreissa syksystä 2018 alkaen. Asiakkaat saavat sovelluksen uudet päivitysversiot aina veloituksetta käyttöönsä. Järjestelmä voidaan myös jälkiasentaa laitteistovaatimukset täyttäviin vanhempiin koneisiin.

Puunkorjuuseen tulee nyt täysin uusia ulottuvuuksia TimberMatic Kartat -sovelluksen uusien karttatasojen myötä. Uudet, älykkäät karttatasot on kehitetty erityisesti metsäkoneyrittäjien ja koneiden kuljettajien tarpeisiin. Aikaisemmin TimberMatic Kartat ovat palvelleet ensisijaisesti kuormakoneen kuljettajia harvesterin mittalaitteen keräämän tiedon ja kaadetun puuston tarkan sijainnin ansiosta. Uudet karttatasot tarjoavat harvesterin kuljettajalle selkeän ennakkotiedon korjuukohteen maastosta ja puustosta.

Metsänkäyttöilmoitukset

Karttatasot mahdollistavat mielenkiintoisen ja laadukkaan työn suunnittelun. Karttatasot helpottavat korjuusuunnitelman laatimisessa ja päivittäisessä hakkuutyössä ajouraverkon rakenteen ja urien suuntien suunnittelussa mahdollistaen myös sujuvan kuormakonetyöskentelyn. Tieto maaston muodoista, kosteudesta, puuston pituudesta ja puulajeista tekee harvesterin kuljettajan työstä entistä mielenkiintoisempaa. Tietoon perustuva suunnittelu sujuvoittaa työtä, lisää puunkorjuun kannattavuutta ja auttaa toteuttamaan työn luonnon monimuotoisuutta säästäen. Myös ajomatkat metsässä saadaan mahdollisimman taloudellisiksi, jolloin polttoaineen kulutus pienenee.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kartoissa on useita eri tasoja, joita voidaan käyttää myös päällekkäin työn suunnittelussa.

Harvennuspoistuma

Metsänkäyttöilmoitukset ja Puulajikartta

Metsänkäyttöilmoitukset yhdistettynä puulajikarttaan antavat hyvän perustan suunnitella luontevat paikat
säästöpuuryhmille tai riistatiheiköille. Hakkuualueen rajan takana olevan puuston tiedot helpottavat
hakkuukoneen kuljettajaa, kun lähestytään alueen rajaa. Puulajikartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn
harvennuksen ajourat.

Maastokartta vinovalolla ja Varastointikelpoisuus kartta

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kartalla näkyvät maaston eri muodot. Maastokartta vinovalolla yhdistettynä Varastointikelpoisuuskarttaan tuo esiin parhaiten tienvarsivarastointipaikoiksi sopivat alueet.

Ajokelpoisuuskartta

Kartalla näkyy kosteuskartan lisäksi jyrkkien rinteiden korostus. Kartan perusteella on helppo arvioida esimerkiksi korjuukelpoisuutta kesäaikaan, valita parhaat ajoreitit korjuun aikana ja suunnitella ajouraverkon rakenne.

Näkyvyyskartta

Kartta antaa ennakkotietoa leimikon raivaustarpeesta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puuston pituus

Kartta näyttää puuston pituuden jopa yksittäisen puun tarkkuudella. Pituuskartalla näkyvät myös aikaisemmin tehdyn harvennuksen ajourat.

Puuston pituus

Harvennuspoistuma

Kartta näyttää puuston määrän verrattuna optimaaliseen kasvatustiheyteen. Väriskaala kertoo harvennustarpeen kyseisessä kohteessa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Puustotiedot

Leimikon ennakkosuunnittelussa ja korjuun aikatauluttamisessa hakattavan kuvion puustokertymä on oleellinen asia. Kartalla näkyvät käsiteltävän alueen kokonaismottimäärät ja kuutiomäärä puulajikohtaisesti (kuusi, mänty ja lehtipuu). Kartalla voi esimerkiksi määrittää hakkuutavan (päätehakkuu, ensiharvennus,
toinen harvennus tai kiertoaikaa pidentävä harvennus) ja nähdä huomattavan tarkan arvion poistumasta valitulla hakkuutavalla.

Puulajikartta

John Deere Forestry tarjoaa asiakkailleen myös leimikon korjuusuunnitteluun edistyneen työkalun, joka helpottaa useiden eri karttatasojen tarjoaman laajan informaation hyödyntämistä.
Kehittyneet karttatasot päivitetään ilmaiseksi TimberMatic Kartat -ohjelmaan sekä TimberManager-pilvipalveluun. John Deere Forestryn asiakkaat Suomessa saavat ensimmäisenä käyttöönsä uudet erityisesti koneyrittäjän tarpeeseen kehitetyt karttatasot. Kartat kattavat koko Suomen pinta-alan.