Metsäteollisuus

Stora Ensolta paras vuositulos 22 vuoteen

Stora Enson liikevaihto vuonna 2022 oli 11 680 miljoonaa euroa (10 164 vuonna 2021). Operatiivinen liiketulos oli 1891 miljoonaa euroa (1528). Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 2 864 miljoonaa euroa (2719), operatiivinen liiketulos laski 355 miljoonaan euroon (426). Stora Enson Paper-divisioona lakkautettiin 1.1.2023. Vuoden 2023 operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan pienempi, kuin viime vuonna.

Stora Enso

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kommentoi vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulosta:

Monella tavalla poikkeuksellisen vuoden jälkeen olen ylpeä siitä, että olemme yltäneet taloudellisen ohjeistuksemme mukaiseen tulokseen vuoden 2022 häiriöistä, korkeasta inflaatiosta ja muutenkin haasteellisesta ympäristöstä huolimatta. Olemme saaneet päätökseen merkittäviä strategisia hankkeita ja edistyneet samalla strategisissa investoinneissamme. Olemme pystyneet kasvua tukevaan innovointiin uusiutuvissa pakkauksissa, vastuullisissa rakennusratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa. Vuoden 2022 tuloksemme osoittaa johtavien markkina-asemiemme vahvuuden ja kykymme sopeutua ennakoivasti ja ketterästi uuteen todellisuuteen tekemällä tarvittavat muutokset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Teimme poikkeuksellisen tuloksen vuonna 2022: liikevaihtomme oli 11 680 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 tapaan ylsimme jälleen historiallisen suureen koko vuoden operatiiviseen liiketulokseen, joka oli 1 891 miljoonaa euroa vuonna 2022, suurin sitten vuoden 2000. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 24 %. Viimeisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 5 % 2 864 miljoonaan euroon. Vuosineljänneksen aikana makrotalouden yleinen näkymä oli synkkä ja tiettyjen segmenttien, kuten sahatavaran ja aaltopahvin pintakartongin, markkinat olivat heikot. Tästä huolimatta saavutimme 355 miljoonan euron operatiivisen liiketuloksen. Tämä johtui pääasiassa Biomaterials-divisioonan vahvasta suorituksesta, Forest-divisioonan vakaasta tuloksesta ja jäljelle jääneen paperiliiketoiminnan hyvästä tuloksesta.

Vuosineljänneksen aikana olemme muun muassa tehneet hinnoittelutoimia, lisänneet joustavuutta tuotannon ja varastojen hallinnassa, sekä tehostaneet kustannusten hallintaa lievittääksemme muuttuvien kustannusten jyrkkää nousua ja marginaalien supistumista koko konsernissa. Jatkamme tällä tiellä, kunnes saamme kannattavuuden takaisin, sillä näemme, että vuodesta 2023 tulee heikompi kuin vuodesta 2022. Suhteellisen korkeat omavaraisuusasteet energiassa ja puunhankinnassa sekä vahva hankintatoimi tukevat meitä markkinoiden vaihteluissa.

Packaging Materials -divisioonassa kysyntä ja markkinaosuus olivat vakaita ja kuluttajapakkauskartongin tilauskanta oli vahva, kun taas aaltopahvin markkinakysyntä ja hinnat heikkenivät. Divisioonan kannattavuus heikkeni johtuen pienentyneistä katteista, kun muuttuvat kustannukset nousivat ja volyymit pienenivät. Joidenkin suurimpien tehtaidemme suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien kustannukset kohosivat tilapäisesti ja muodostivat suurimman osan konsernin kunnossapitokuluista. Neljänneksen aikana uudelleen neuvotellut kuluttajapakkauskartongin myyntisopimukset tulevat kompensoimaan inflaatiopaineita asteittain hinnankorotuksilla. Packaging Solutions -divisioonassa aaltopahvipakkausten kysyntä oli suhteellisen vakaata edelliseen vuosineljännekseen vuoteen verrattuna mutta vähäisempää kuin vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Kausiluonteisesti vahvan neljännen neljänneksen heikompi tulos johtui pääasiassa kuluttajaluottamuksen laskusta.

Korkea inflaatio ja toimitusketjun haasteet ovat vaikuttaneet voimakkaasti koko rakennusmarkkinaan, mikä näkyi Wood Products -divisioonamme tuloksessa. Perinteisten sahatuotteiden kysyntä eurooppalaisilla markkinoillamme heikkeni vuoden toisella puoliskolla, ja kehitys oli samansuuntaista mutta nopeampaa Euroopan ulkopuolisilla markkinoillamme vuoden viimeisellä neljänneksellä. Heikentyminen tässä divisioonassa oli nähtävissä myös rakennuslupien kysynnän ja rakennusprojektien aloitusten määrän laskussa. Markkinoihin liittyvä nopea hidastuminen johti tappiolliseen neljänteen neljännekseen. Building Solutions, yksi kasvun painopistealueistamme, sen sijaan kehittyi vakaammin neljänneksen aikana. Kun tämän segmentin prosenttiosuus koko liiketoiminnastamme kasvaa, myös divisioonan tulos vakaantuu ajan myötä.

Toteutamme strategista tiekarttaamme

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Toteutimme vuoden ja etenkin sen kolmen viimeisen kuukauden aikana monia strategisia hankkeita, jotka tukevat tavoitettamme lisätä liiketoiminnan joustavuutta, nopeuttaa kasvuohjelmaamme ja muuttaa liiketoiminnan painopistettä.

Viimeisen neljänneksen aikana käynnistimme myös prosessin kuluttajapakkauskartonki- ja metsätoimintomme myynnistä Kiinan Beihaissa. Myynti antaa meille mahdollisuuden kohdentaa enemmän resursseja mittakaavaetuja tuottaviin yksiköihin, jotka palvelevat maailmanlaajuisia ja kasvavia pakkausmarkkinoita, myös Kiinaa.

Kasvustrategiamme edistämiseksi olemme luopuneet suurimmasta osasta paperiliiketoimintaamme ja kohdentaneet resursseja keskeisille strategisille alueille. Investoimme kilpailukykyisimpään kartongintuotantoon Oulussa ja laajensimme asemaamme uusiutuvissa pakkauksissa merkittävällä yritysostolla Alankomaissa. De Jong Packaging Groupin yritysoston tavoitteena on kasvattaa markkinaosuutta Länsi-Euroopassa.

Olemme käynnistäneet uusia yhteistyö- ja kehityshankkeita sekä kumppanuuksia, jotka nopeuttavat innovointia, osaamisen jakamista ja markkinoille pääsyä. Seuraamme myös puupohjaisen akkuteknologian kehitystä. Tässä kuussa meillä oli ilo allekirjoittaa kumppanuussopimus sähköajoneuvojen Polestar-brändin kanssa. Kumppanuuden myötä osallistumme ilmastoneutraaliin Polestar 0 for 2030 -projektiin toimittamalla Lignode-materiaaliamme sähköautojen akkuihin.

Vihreä siirtymä nopeuttaa strategiaamme

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Stora Enson tuotteiden kysyntä kasvaa pitkällä aikavälillä maailmanlaajuisesti. Uskomme, että strategiamme auttaa meitä kasvattamaan markkinaosuuksiamme ja kasvamaan kestävästi myös markkinoiden laskusuhdanteiden aikana liiketoiminnan entistä joustavamman ja vahvemman perustan ansiosta.

Pitkän aikavälin menestyksemme keskeisiä tekijöitä ovat innovointi ja vastuullinen liiketoimintastrategia, jotka liittyvät läheisesti pääoman kohdentamiseen, liiketoimintaamme ja suunnittelun suuntaviivoihin. Eri puolilla maailmaa toteutetaan lukemattomia kansallisia poliittisia ohjelmia, joilla varmistetaan kipeästi kaivattu vihreä siirtymä. Esimerkiksi eurooppalaiset säännökset – kuten kertakäyttömuoveja koskeva direktiivi, pakkausjätedirektiivi, rakennustuoteasetus ja EU:n akkuasetus sekä New European Bauhausin kaltaiset linjaukset – tukevat innovaatiohankkeitamme uusien uusiutuvien tuotteiden luomiseksi. Tätä vahvistaa tavoitteemme tarjota sataprosenttisesti uusiutuvia ratkaisuja ja sataprosenttisesti kiertotalous- ja hiilipositiivisia tuotteita sekä saavuttaa nettopositiivinen biodiversiteetti vuoteen 2050 mennessä.

Olen hyvin kiitollinen tiimiemme sitoutumisesta innovatiivisiin tuotteisiin, taloudelliseen tulokseen ja siihen, että he ovat motivoituneita edistämään ympäristölle ja sidosryhmille hyödyllisiä arvoja. Johtamalla ja toimimalla oikein arvojemme mukaisesti varmistamme liiketoimintamme kestävyyden pitkälle tulevaisuuteen.

Uusiutuva tulevaisuus kasvaa metsissä.

Annica Bresky
Annica Bresky. Kuva:Tomi Parkkonen