Metsäteollisuus

Metsä Group on uudistanut strategiset kestävyystavoitteensa

Metsä Group on uudistanut vuoteen 2030 ulottuvat kestävyystavoitteensa osana konsernin strategiatyötä. Tavoitteiden uudistaminen on askel kohti fossiilitonta, jätteetöntä ja luontoa vahvistavaa tulevaisuutta. Yhtiön ilmastotoimet keskittyvät niin globaalin ilmastonmuutoksen hillintään kuin siihen sopeutumiseen Suomen muuttuvassa ilmastossa.

kestävä metsätalous

Kestävän kehityksen keskeisimpiin kysymyksiin kohdentuvat tavoitteet kattavat Metsä Groupin koko toiminnan heijastuen myös toimitusketjuihin. Metsä Group lisää erityisesti metsien monimuotoisuutta ja terveyttä vahvistavia toimenpiteitä sekä fossiilitonta tuotantoa edistäviä toimenpiteitä. 2030-tavoitteita seurataan laajan, aiemmasta noin kaksinkertaistuneen, mittariston avulla.

- Metsä Group sitoutuu luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, ilmastonmuutoksen hillintään, luonnonvarojen käytön kestävyyteen, hyvinvoivaan työyhteisöön ja eettiseen toimintaan. Meidän on pystyttävä tekemään yhä enemmän kestävän tulevaisuuden eteen, sanoo Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä.

Ilkka Hämälä

Luonnon monimuotoisuutta turvataan erityisesti monipuolistamalla puulajistoa, lisäämällä lahopuuta ja säilyttämällä arvokkaita elinympäristöjä. Metsä Group toteuttaa erillisiä toimenpiteitä elinympäristöissä, joihin suurin osa uhanalaisesta metsälajistosta on sopeutunut. Näitä elinympäristöjä ovat lehdot, harjualueet ja paloympäristöt.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Group lisää metsissä toimenpiteitä, joilla on positiivisia ilmastovaikutuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi peitteisen metsänkäsittelyn osuuden lisääminen turvemailla sekä oikea-aikaiset metsänhoitotoimet kuten taimikonhoito ja metsälannoitus. Metsä Group kasvattaa myös pitkään hiiltä varastoivien puutuotteiden tuotantoaan.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Metsä Group on sitoutunut pienentämään fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Tehtaat siirtyvät kokonaan fossiilittomiin polttoaineisiin, fossiilittomuustavoite koskee myös Metsä Groupin ostamaa sähköä ja lämpöä. Tuotteiden ja pakkausmateriaalien raaka-aineiksi valitaan vain fossiilittomia materiaaleja.

Luonnonvarojen tehokas käyttö varmistetaan hyödyntämällä kaikki tuotannon sivuvirrat ja käyttämällä vettä ja energiaa tehokkaasti. Hankittu puu käytetään sille parhaiten soveltuvaan käyttöön, ja puuraaka-aine jalostetaan tehokkaasti.

Metsä Group kannustaa oikein toimimisen kulttuuriin ja lisää toimenpiteitä, jotta työympäristö koetaan eettiseksi, on tasa-arvoinen ja tapaturmaton. Jokaisella Metsä Groupin työntekijällä on vastuullisuuteen liittyvä henkilökohtainen tulospalkkiotavoite.

Osa yhteiskuntaan syntyvistä vaikutuksista syntyy yhdessä kumppaneiden kanssa. Siten Metsä Group on asettanut sidosryhmiensä kanssa myös yhteisiä kestävyystavoitteita. Raaka-aineet hankitaan kestävistä lähteistä ja niiden alkuperä on selvillä. Hankinnat ohjataan toimittajille, joiden vastuullisuus on varmistettu.

Olennainen teema
Mittarit

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien käytön ekologinen kestävyys
100 % uudistushakkuukohteissa säästöpuita
100 % hakkuukohteissa tekopökkelöitä
0 % kuusi ainoana puulajina taimikonharvennuksen jälkeen
10 000 luonnon monimuotoisuutta edistävää toimenpidettä

Ilmastonmuutoksen hillintä ja päästöjen vähentäminen
0 tn fossiilisia hiilidioksidipäästöjä, scope 1&2
100 % fossiilittomia raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja
+30 % metsänuudistuksia ja taimikonhoitoa*
+50 % metsälannoituksia*
+30 % peitteisen metsänkäsittelyn osuus turvemaametsien uudistamisessa
+30 % puutuotteisiin varastoituvan hiilen määrä**

* hehtaareita, vuoteen 2018 verrattuna
** CO2-ekvivalenttia 2018 verrattuna

Resurssien käytön tehokkuus ja tuotannon vastuullisuus
- 35 % vedenkäyttö per tuotettu tonni*
- 10 yksikön parannus energiatehokkuudessa**
0 tn jätettä kaatopaikalle*

* m3/tn, vuoteen 2018 verrattuna
** energiatehokkuusindeksi, vuoteen 2018 verrattuna

Jokaisen kunnioittaminen, oikein toimiminen ja turvallinen työympäristö
100 % eettisyysbarometrin toimenpiteiden toteutus
AAA henkilöstön työtyytyväisyys
100 % anonyymit rekrytoinnit avoimissa hauissa
>30 % naisia johdossa
0 työtapaturmaa

Merkitys yhteiskunnalle ja ennakkoluuloton yhteistyö
100 % jäljitettävät raaka-aineet
>90 % sertifioidun puun osuus
100 % toimittajien sitoutuminen eettisiin toimintaperiaatteisiin
100 % toimittajakyselyt ja -auditoinnit keskeisille toimittajille
100 % yhteinen kestävän kehityksen tavoite partner-toimittajien kanssa