Metsäteollisuus

Metsä Groupin vuoden 2022 tammi-joulukuun vertailukelpoinen liiketulos 1 276 miljoonaa euroa

Metsä Group

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2022 oli 6980 miljoonaa euroa (6 017 vuonna 2021). Liiketulos oli 1302 miljoonaa euroa (874). Vertailukelpoinen liiketulos oli 1276 miljoonaa euroa (914). Vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto oli 1741 miljoonaa euroa (1560) ja liiketulos 316 miljoonaa euroa (221). Tulos ennen veroja oli 309 miljoonaa euroa (215) ja vertailukelpoinen tulos ennen veroja 306 miljoonaa euroa (214). Vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan tammi-maaliskuussa 2023 heikkenevän loka-joulukuusta 2022.

Ilkka Hämälä

Pääjohtaja Ilkka Hämälä:

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Groupin vuosi 2022 muodostui poikkeusoloissa erittäin vahvaksi. Nykyrakenteiset Metsä Wood, Metsä Fibre ja Metsä Board ylsivät ennätystuloksiin. Vuosi alkoi maailmantalouden elpyessä pandemian aiheuttamista häiriöistä. Tuotteidemme kysyntä oli kaikilla liiketoiminta-alueilla vahvaa, ja vuonna 2021 alkaneen kustannusinflaation vaikutukset kulurakenteeseemme olivat selkeät. Helmikuun lopulla täysimittaiseksi oikeudettomaksi sodaksi edennyt Venäjän aggressio Ukrainaa kohtaan edellytti myös Metsä Groupilta nopeita toimia lopettaa liiketoimet Venäjällä ja turvata liiketoiminnan jatkuvuus muilla markkinoillamme. Suurimmat vaikutukset Venäjän toiminnan alasajolla oli puunhankintaan. Kokonaisuudessaan vaikutus Itämeren alueen puumarkkinoihin oli suuri. Metsä Groupin osalta koivukuitupuun tuonnin loppuminen edellytti muutoksia tuoterakenteessa. Vaneriteollisuudessa käytettävän koivutukin niukkuus johti tuotannon rajoituksiin ja uusien havupuupohjaisten tuotteiden kehitykseen. Metsä Board oli vienyt Venäjälle noin 100 000 tonnia taivekartonkia, joka hyvässä markkinatilanteessa voitiin siirtää tukemaan muiden alueiden asiakkuuksien kasvua. Venäjällä sijaitsevien saha- ja puunhankintayhtiöidemme toiminta lopetettiin.

Metsäteollisuuden hyvä suhdanne vuonna 2022 loi edellytyksen vahvalle puun kysynnälle kaikissa puutavaralajeissa. Yhteiskunnallinen tavoite vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä energiantuotannossa yhdessä korkeiden päästöoikeuksien hintojen kanssa lisäsivät energiapuun kysyntää. Ainespuun käyttö polttopuuna kasvoi selvästi ja energiapuun tarvetta tyydytettiin myös tuomalla kasvavia puumääriä Venäjältä. Tuonnin loppuminen kevään aikana kärjisti tiukkaa markkinatilannetta. Pidemmän aikavälin puunhankinnan edellytyksiin luovat epävarmuutta useat Euroopan Unionin lainsäädäntöhankkeet kuten ennallistamisasetus. Lähivuosien haasteemme onkin löytää tasapaino metsiin kohdistuvien moninaisten odotusten kesken siten, että metsät saadaan pidettyä elinvoimaisina hyvässä kasvussa sitoen hiiltä ilmakehästä ja tuottamassa uusiutuvaa raaka-ainetta ihmisten päivittäisessä elämässään tarvitsemiin tuotteisiin.

Samanaikaisesti meidän on parannettava metsien ekologista tilaa talousmetsissä ja kehitettävä metsien suojelua. Valtaosa Suomen eliölajeista elää metsissä, joten metsätalouden toimet ovat keskeisiä luontokadon pysäyttämisessä. Metsä Group kehittää jatkuvasti metsänomistajille tarjoamiaan palveluja niin metsän kasvun kuin biodiversiteetinkin edistämiseksi.

Vuonna 2021 alkanut poikkeuksellinen sahatavarasuhdanne jatkui vuoden 2022 loppupuolelle saakka, jolloin kysyntä alkoi laantua rakennusteollisuuden aktiviteetin vähentyessä. Sahatavaran hintatasot palautuivat lähelle pitkän aikavälin trendihintoja. Koska huippusuhdanteen aikana tukin hinnat olivat nousseet, oli sahateollisuuden kannattavuus vuoden lopussa heikko.

Venäjällä valmistetun koivuvanerin tuonnin päättyminen tuontikiellon seurauksena aiheutti merkittävän häiriön koivuvanerimarkkinaan. Tarjonnan niukkuus johti merkittävään hintojen nousuun, jota Metsä Groupissa ei voitu täysimääräisesti hyödyntää, koska samanaikaisesti koivutukin tuonti Venäjältä loppui. Havuvanerin markkina oli alkuvuonna vahva ja heikkeni rakennusteollisuuden aktiviteetin hiipumisen myötä loppuvuotta kohden.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Groupin puuviilutuotteiden panostusalue Kertopuu säilytti vahvan markkinatilanteen läpi vuoden. Olemme Kertopuutuotteiden markkinajohtaja Euroopassa, ja rakennusteollisuuden tarve fossiilisia rakennusmateriaaleja korvaaviin, resurssitehokkaisiin ratkaisuihin on suuri.

Sellumarkkina säilyi vahvana läpi vuoden. Hintataso kaikilla markkina-alueilla oli korkealla dollareissa, ja edullisen kurssitason vallitessa euroiksi muunnettuna sellun hinnat olivat ennätystasolla. Keskeisten tuotantoalueiden Kanadan ja Venäjän tuottajilla oli tuotanto- ja toimitusvaikeuksia, mikä näkyi erityisesti Kiinan markkinoilla. Kiinan heikentyneen talouskehityksen vaikutus näkyi sellun alhaisempana kysyntänä, mutta edellä mainittujen tekijöiden ansiosta markkinatasapaino säilyi kannaltamme vahvana.

Metsä Boardin valmistamien taivekartonkien ja päällystettyjen lainerikartonkien kysyntä on ollut vahvaa vuodesta 2020 lähtien. Markkina jatkui vahvana, ja tuotehintoja voitiin nostaa kysyntää ja kustannustekijöiden kasvua vastaavasti. Tämä johti nykyrakenteisen Metsä Boardin ennätystulokseen. Loppuvuonna Euroopan talouden epävarmuudet johtivat varovaisuuteen varastotasojen hallinnassa eri jalostusketjun osissa, mihin reagoimme lyhyillä tuotannon rajoitusjaksoilla. Näkymä kartonkiteollisuuden tulevaan kysyntään säilyi vahvana.

Metsä Tissuen pehmo- ja ruoanlaittopapereiden tuotantokustannuksiin oli Euroopan rajusti kohonneilla energian hinnoilla merkittävä vaikutus. Liiketoiminta-alueen kannattavuus oli tappiollinen kolme ensimmäistä vuosineljännestä, mutta tuoterakenteen muutoksen ja tuotehintojen nousun avulla kannattavuus parani selkeästi voitolliseksi neljännellä neljänneksellä.

Metsä Group haluaa olla edelläkävijä uusiutuvasta pohjoisesta puusta valmistettujen tuotteiden tuotannossa ja toimittamisessa globaaleille markkinoille. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää jatkuvaa kehitystyötä niin toimintamalleissa, tuotevalikoimassamme, tavassamme tehdä yhteistyötä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien kanssa kuin myös tuotantoteknologioissamme.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Olemme aloittaneet jo vuonna 2018 yhteisten liiketoimintaprosessien suunnittelun ja käyttöönoton, joihin perustuen uusimme toiminnanohjausjärjestelmämme. Tämän hankkeen ensimmäinen vaihe talous- ja materiaalitoiminnoissa otettiin onnistuneesti käyttöön vuoden vaihteessa 2022–2023. Projekti jatkuu vuoteen 2025 saakka.

Husumin sellutehtaan uudistuksen ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa, kun uusi soodakattila ja turbiini-generaattori käynnistyivät. Husumissa on käynnissä kartonkikoneen 50 % kapasiteetin nostoinvestointi, joka valmistuu vuoden 2023 toisella vuosipuoliskolla. Raumalla aloitettiin toukokuussa uuden sukupolven mäntysahan koekäyttö. Tehdas siirtyi jatkuvaan kolmivuorokäyntiin syyskuun lopussa. Kemissä jatkuivat uuden biotuotetehtaan sekä lainerikartonkikoneen kehitysinvestoinnin toteutukset. Hankkeet valmistuvat vuoden 2023 kolmannella vuosineljänneksellä. Metsä Tissuen Mariestadin pehmopaperitehtaan uusintaa valmisteltiin. Ympäristölupa saatiin marraskuussa, jolloin hanke voitiin viedä päätettäväksi helmikuussa 2023. Uutta Kertopuutehdasta suunniteltiin Äänekoskella. Ympäristölupaprosessin valmistuessa vuoden 2023 alkupuolella voidaan hankkeessa edetä investointipäätösvaiheeseen.

Kestävän kehityksen kaikkien kolmen pilarin toteutuminen Metsä Groupin työssä vaatii laaja-alaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä kehitystyötä. Konsernin emoyhtiön Metsäliitto Osuuskunnan omistajat, yli 90 000 metsänomistajaa, ovat sitoutuneet tuomaan oman osuutensa ympäristön, sosiaalisen ja taloudellisen tilan parantamiseen niin suomalaisessa yhteiskunnassa kuin uusiutuvasta puuraaka-aineesta valmistettuja tuotteita maailman markkinoilla tarvitsevien ihmisten keskuudessa.

Lähiajan näkymät

Puun kysyntä kohdistuu erityisesti sulan maan aikana korjattaviin harvennushakkuuleimikoihin ja hankintapuuhun. Talvileimikkojen ostoa ohjataan tarpeen ja keliolosuhteiden mukaan. Energiapuussa kysyntä kohdistuu latvusmassaan ja energiarankaan. Metsänhoitopalveluiden kysynnän ennustetaan jatkuvan hyvänä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsä Woodilla yleinen taloudellinen taantuma sekä rakentamisen aktiviteetin hiljentyminen näkyy puuviilutuotteiden heikentyneenä kysyntänä ja korvaavien materiaalien parantuneena saatavuutena Euroopassa. USA:n ja Australian markkinoiden rakentamisen kysyntä jatkuu toistaiseksi hyvänä. Venäläisen tuonnin puuttuessa Euroopan markkinalta koivuvanerin kysyntä ylittää selvästi tarjonnan, vaikka talouden taantuma heijastuu jo valumuotti- sekä kevyen kuljetusvälinesegmentin näkymiin. Isossa-Britanniassa Metsä Woodin jatkojalostusliiketoiminnan kysynnän odotetaan tulevina kuukausina jatkuvan pandemiaa edeltänyttä ajanjaksoa selvästi heikompana.

Metsä Fibrellä markkinasellujen kysyntään luo epävarmuutta globaalin talouden kehittyminen. Pitkäkuituisen sellun tarjontaa vähentävät raaka-aineen saatavuusongelmat Pohjois-Amerikassa. Sahatavaran kysynnän odotetaan piristyvän vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana. Markkinasellun keskihinnat ovat vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä hieman edellistä neljännestä alhaisemmat.

Metsä Boardilla globaalin talouskasvun hidastuminen ja kuluttajien ostovoiman heikentyminen aiheuttavat epävarmuutta markkinaympäristössä. Näkyvyys kartonkimyynnin lähiajan kehityksen suunnasta on heikko. Kartonkien toimitusmäärien arvioidaan tammi–maaliskuussa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin loka–joulukuussa. Taivekartongin keskihintojen odotetaan nousevan. Kustannuspaineiden odotetaan jatkuvan. Viime vuonna tapahtuneen puun hintojen sekä korjuu- ja kuljetuskustannusten nousun myötä alkuvuoden puukustannuksen arvioidaan kohoavan edelliseen neljännekseen verrattuna.

Pehmopaperiliiketoiminnan toimintaympäristö tulee jatkumaan epävakaana. Kustannukset ovat edelleen korkeat ja raaka-aineiden saatavuudessa on haasteita. Metsä Tissue jatkaa kohdennettuja hinnankorotuksia ja valikoimansa kehittämistä kannattavuutensa parantamiseksi.