Metsäteollisuus

Metsäteollisuustuotteiden kysyntä vaisua

Kahden huippuvuoden jälkeen metsäteollisuustuotteiden kysyntä keskeisillä markkina-alueilla on heikentynyt selvästi. Rakennusalaa piinaavat inflaatio, korkeat korot ja yleinen epävarmuus. Vaikutukset välittyvät metsäteollisuuden kotimaan tuotantoon, vientiin, hakkuumääriin ja puukauppaan. Ensi vuonna metsäteollisuustuotteiden kysynnän ennakoidaan kuitenkin jo hieman piristyvän, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) Metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

kannolta markkinoille infograafi

Sahatavaran markkinanäkymät alavireiset

Suomen sahatavaran viennin ja tuotannon ennustetaan laskevan kahdeksan prosenttia viime vuodesta. Taustalla ovat korkea korkotaso, kohonneet kustannukset ja talouden epävarmuus, jotka heijastuvat rakentamismääriin monilla tärkeillä markkina-alueilla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sahatavaramarkkinoiden heikko tilanne jatkuu myös ensi vuonna. Rakentamisen ja sahatavaran kysynnän elpyminen alkaa tärkeillä vientimarkkinoilla Euroopassa mahdollisesti vuoden 2024 loppupuoliskolla. Vuonna 2024 Suomen sahatavaran tuotannon ja viennin ennustetaan vahvistuvan vain hieman kuluvasta vuodesta. Sahatavaran keskimääräisen vientihinnan odotetaan jäävän ensi vuonna neljä prosenttia vuotta 2023 alhaisemmaksi.

Vanerin tuotannon ja viennin ennustetaan supistuvan vuonna 2023 voimakkaasti viime vuodesta. Havuvanerin vienti on vähentynyt rakentamisen hiipuessa Euroopassa ja samalla tuotantoa on Suomessa rajoitettu. Koivuvanerin tuotantoa ja vientiä haittaa raaka-aineen saatavuus. Vaikka vanerin pitkään jatkunut vientihinnan nousu päättyi kuluvan vuoden kesällä, jää vanerin keskimääräinen vientihinta tänä vuonna silti neljä prosenttia viime vuotta korkeammaksi. Vuonna 2024 vanerin tuotannon ja viennin ennustetaan pysyvän kuluvan vuoden tasolla ja keskimääräisen vientihinnan laskevan kahdeksan prosenttia.

Kemiallisen metsäteollisuuden tuotantomäärät alenevat viime vuodesta

Kartongin tuotanto- ja vientimäärät laskevat tänä vuonna yli viidenneksen viime vuodesta. Markkinatilanne on heikko, ja kapasiteetin käyttöaste siksi ennätyksellisen matala. Kartongin kysyntää heikentävät yksityisen kulutuksen aleneminen ja ostajien varastotasojen supistamiset. Kartonkien keskimääräinen vientihinta laskee kolme prosenttia tänä vuonna, vientihintojen laskun odotetaan kuitenkin pysähtyvän loppuvuoden aikana. Vaikka ensi vuonna hintojen ennakoidaan kääntyvän nousuun, viennin keskihinta laskee edelleen kuluvasta vuodesta kuusi prosenttia. Ensi vuonna kartongin tuotanto ja vienti kasvavat neljä prosenttia.

Paperin tuotanto ja vienti Suomesta alenevat tänä vuonna kymmenen prosenttia viime vuoteen verrattuna. Tuotannon vähenemiseen vaikuttaa heikon kysynnän ja asiakkaiden varastojen purkamisten lisäksi tuotantokapasiteetin pieneneminen. Talouskasvu on vaisua, ja se pitää kysynnän myös ensi vuonna heikkona. Tilanteen arvioidaan jossain määrin normalisoituvan tämän vuoden pudotuksesta. Suomen tuotanto- ja vientimäärät kasvavat pari prosenttia. Vaikka paperin vientihintojen pudotus on tasaantumassa, keskimääräinen vientihinta jää seitsemän prosenttia viime vuotta heikommaksi. Ensi vuonna viennin keskihinta alenee edelleen yli 13 prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Heikko talouskasvu, paino- ja kirjoituspapereiden ja kartonkien heikko kysyntä Euroopassa sekä korkeat varastotasot pitävät sellumarkkinat tänä vuonna vaisuina. Sellun vienti Suomesta kuitenkin kasvaa tänä vuonna 11 prosenttia, mikä johtuu viime vuoden heikosta tuotannon tasosta sekä Metsä Groupin Kemin uuden tehtaan käynnistymisestä. Sellun ja mekaanisen massan yhteenlasketut tuotantomäärät sen sijaan jäävät viime vuotta pienemmiksi paperin ja kartongin tuotantomäärien pudotessa reippaasti.

Vuonna 2024 sellun vienti Suomesta kasvaa aiempaa suuremman tuotantokapasiteetin ansiosta vielä kuluvaakin vuotta nopeammin, vaikka talouskasvun heikkous tärkeillä markkina-alueilla pitää sellun kysynnän viime vuosia vaisumpana. Viennin vetämänä myös sellun ja massan kokonaistuotantomäärät nousevat huomattavasti. Sellun keskimääräiset vientihinnat laskevat merkittävästi sekä tänä että ensi vuonna.

Taantuma hiljentää puukauppaa, niukkuus raakapuusta jatkuu

Kesään 2023 mennessä puun kantohinnat nousivat korkeimmilleen, mutta sen jälkeen talouden ja metsäteollisuustuotteiden kysynnän taantuminen ovat hiljentäneet puukauppaa merkittävästi ja kantohinnat ovat kääntyneet laskuun. Kuluvana vuonna teollisuuspuun hakkuiden ennustetaan pienenevän viime vuodesta seitsemän prosenttia 59,4 miljoonaan kuutiometriin. Vilkkaan alkuvuoden ansiosta keskimääräiset vuosittaiset kantohinnat nousevat mänty- ja kuusitukeilla 5–6 prosenttia, koivutukilla 17 ja kuitupuilla 26–33 prosenttia. Raakapuuta tuodaan 4,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaksi prosenttia vuodentakaista enemmän.

Vuonna 2024 metsäteollisuuden kapasiteetti ja tuotanto kasvavat ja niukkuus raakapuusta taittaa kantohintojen laskua. Mänty- ja kuusitukkien kantohinnat alenevat neljä prosenttia sahatavaran hintojen perässä. Vaneriin käytettävän koivutukin kantohinta nousee viisi prosenttia. Aiemmin ostettujen puuvarantojen vuoksi teollisuuspuun hakkuut kasvavat kuusi prosenttia 63 miljoonaan kuutiometriin. Sellun, kartongin ja paperin tuotannon kasvu lisää kuitupuuta tuottavia harvennushakkuita. Korjuukustannusten kasvaessa kuitupuiden keskimääräiset kantohinnat laskevat 0–2 prosenttia. Kuitupuun kasvavan kysynnän vuoksi raakapuun tuonnin ennustetaan nousevan kymmenyksellä 5,4 miljoonaan kuutiometriin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuonna 2023 yksityismetsätalouden bruttokantorahojen ennustetaan reaalisesti laskevan edellisvuodesta, vaikka euromääräisesti tulot nousevat vajaaseen 2,6 miljardiin euroon. Vuonna 2024 tulot laskevat reaalisesti edelleen muutaman prosentin, mutta pysyvät nimellisesti lähes samalla tasolla kuin kuluvana vuonna.

kantohinnat puolivuosittain

Metsähakkeen ja puupellettien käyttö kasvussa

Metsäteollisuuden sivutuotepuun saatavuuden heikkeneminen sekä venäläisen hakkeen tuonnin loppuminen pitävät lämpö- ja voimalaitoksissa poltettavan kotimaisen metsähakkeen kysynnän korkealla. Tämän takia myös kuitupuuta saattaa palaa useita miljoonia kuutiometrejä. Vuonna 2023 metsähakkeen käytön odotetaan pysyvän edellisvuoden 10,2 miljoonan kuutiometrin tasolla. Vuonna 2024 käyttö nousee edelleen hieman. Metsähakkeen laitoshinnan ennakoidaan nousevan 20 prosenttia tänä vuonna ja 2–5 prosenttia ensi vuonna.

Kotimaista puupellettituotantoa rajoittaa raaka-aineiden saatavuus. Vuonna 2023 pellettituotannon odotetaan kasvavan vajaa kuusi prosenttia 380 000 tonniin. Vuoden 2024 aikana tuotantomäärän ennakoidaan kasvavan edelleen 20 000–30 000 tonnilla.