Metsäkoneurakointi

Suometsien hoito muuttuu – ympäristövaikutukset täytyy punnita entistä tarkemmin

Suometsissä kasvaa merkittävä määrä puuta, jonka taloudellinen arvo metsänomistajille on suuri. Suometsissä pitää jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota metsänhoidon ja hakkuiden ympäristövaikutuksiin. Metsänomistajat voivat tilata metsäammattilaisilta suometsän hoitosuunnitelman, jossa on huomioitu puuntuotanto, vesiensuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä sekä luonnon monimuotoisuus. Suunnitelmaan voi saada tukea Metsäkeskuksesta.

Pienaukkohakkuu, dronekuva
Suometsiin sopivat monenlaiset hakkuutavat. Pienaukkohakkuissa tehdään alle 0,3 hehtaarin aukkoja. Kuva: Jussi Laurila

Suomen suometsiin on saatu vuosikymmenten ojituksilla ja metsänparannustoimilla kasvamaan kymmenien miljardien arvoinen metsäomaisuus, mutta uusimpien tutkimusten mukaan suometsien vesistökuormitus on suurempi kuin aiemmin luultiin. Vastaavasti turpeen hajoamisesta johtuvat ilmastopäästöt pienentävät metsien hiilinielua merkittävästi.

Suunnittelussa pitää sovittaa yhteen eri tavoitteita

Menneinä vuosina suometsiä on kuivattu ojituksilla ja ojia kunnostamalla. Nykytieto kuitenkin osoittaa, että suometsissä kasvavan puuston luontainen haihdunta riittää usein pitämään pohjaveden pinnan riittävän alhaalla kasvukaudella etenkin varttuneissa metsissä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Ojien kunnostusta on edelleen tarve tehdä, mutta ojien määrää, tarpeellisuutta ja syvyyttä tulee tarkastella jatkossa kriittisemmin, sanoo metsänhoidon asiantuntija Tatu Viitasaari Suomen metsäkeskuksesta.

Suometsän hoidon suunnittelussa täytyy jatkossa huomioida entistä tarkemmin ympäristövaikutukset. Huolellisella suunnittelulla on mahdollista vähentää merkittävästi metsänhoidon vesistö- ja ilmastohaittoja sekä parantaa myös metsätalouden kannattavuutta tulevina vuosina. Suomen metsäkeskus tarjoaa metsäalan ammattilaisille koulutusta ja aineistoja suunnittelutyön tueksi.

Suometsän hoitosuunnitelmaan voi hakea tukea

Metsänomistajat voivat hakea Metsäkeskuksesta tukea ammattilaisen laatimaan suometsän hoitosuunnitelmaan. Tuki on 60–80 prosenttia suunnittelutyön kohtuullisista kustannuksista. Suometsän hoitosuunnitelmassa sovitetaan yhteen puuntuotanto, vesiensuojelu, ilmastonmuutoksen hillintä ja monimuotoisuuden turvaaminen.

– Suometsien hyvä hoito on vaatinut aina vähän enemmän osaamista kuin kangasmetsien hoito. Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on mahdollista vain, kun suunnitellaan kerralla kaikki tarpeelliset toimenpiteet ja huomioidaan niiden vaikutukset. Metsätalouden tuella tämä on nyt mahdollista, toteaa rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Ari Nikkola Suomen metsäkeskuksesta.

jatkuvan kasvatuksen metsä
Jatkuva kasvatus voi ola yksi vaihtoehto suometsissä. Kuva: Tatu Viitasaari