Ajankohtaista

SDP:n Piirainen: Yksimielisyys avohakkuualoitteesta vahvistaa kansallista metsäpolitiikkaa

SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän vastaava, kansanedustaja Raimo Piirainen on erittäin tyytyväinen, että eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta päätyi yksimieliseen mietintöön avohakkuiden kieltämiseen valtionmailla tähtäävän kansalaisaloitteen käsittelyssä.

– On suuri saavutus aikana, jolloin ilmasto- ja metsäpolitiikassa poterot ovat syvät, päätyä yksimielisyyteen suomalaista metsäpolitiikkaa vahvasti linjaavassa aloitteessa, toteaa Piirainen tyytyväisenä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Piiraisen mielestä valiokunta teki suuren työn kuultuaan kattavasti asiantuntijoita ja päätyi esittämään, että jatkuvan kasvatuksen osuutta valtion metsissä on edelleen lisättävä ja Metsähallituksen tuottotavoitteet ja tuloutusvaatimukset asettaa siten, että ne eivät vaikeuta valtion metsien kokonaiskestävää käyttöä, vaan tukevat jatkuvan kasvatuksen osuuden lisäämistä siihen soveltuvissa metsissä.

– Metsiä on käsiteltävä aina olosuhteisiin ja tavoitteisiin nähden parhaalla mahdollisella tavalla. Metsähallituksella on valtion metsissä tällä hetkellä käytössä kasvupaikkaperusteinen metsänhoito, mikä tarkoittaa muun muassa 15 erilaisen hakkuumenetelmän käyttöä. Jatkuvapeitteisen metsänkäsittelyn osuus on valtion metsissä jo nyt noin 15 prosenttia kun yksityismetsissä määrä on 2-3 prosenttia, sanoo Piirainen.

Piirainen korostaa valiokunnan yksimielisesti katsoneen, että jatkuvan kasvatuksen säätäminen lain tasolla ensisijaiseksi metsänkasvatusmenetelmäksi ja avohakkuiden kieltäminen valtion metsissä kansalaisaloitteessa esitetyllä tavoin olisi ristiriidassa metsänkäsittelymenetelmien monipuolistamista koskevan tavoitteen kanssa. Lisäksi hakkuupinta-alat tulisivat näin toimien lisääntymään ja kattava avohakkuukielto valtion metsissä heikentäisi välittömästi puunkorjuun, kuljetusalan ja raakapuun jatkojalostuksen näkymiä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

– Metsäkeskustelu on tärkeä osa suomalaista yhteiskunnallista keskustelua ja poliitikoilla tulee olla rohkeutta käydä sitä. Tutkimukseen ja faktoihin perustuvaa metsäkeskustelua tarvitsemme lisää. Metsien rooli niin taloudellisessa, sosiaalisessa kuin ekologisessa jatkumossa on tunnistettu valiokunnassa. Vaikka valiokunta päätyi hylkäämän aloitteen, ovat monet siinä esitetyt tavoitteet kannatettavia. Valiokunta pitää tavoitteita valtion metsien biologisen monimuotoisuuden, hiilensidonnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämisestä sekä vesistöjen tilan ja metsien virkistys- ja matkailukäytön edellytysten parantamisesta kannatettavina, korostaa Piirainen.

Kansalaisaloitteessa KAA 9/2019 vp ehdotettiin, että valtion metsien käyttöön liittyvää lainsäädäntöä muutetaan siten, että valtion omistamilla alueilla ei jatkossa olisi pääsääntöisesti sallittua suorittaa metsälaissa tarkoitettuja uudistushakkuita. Maa- ja metsätalousvaliokunta hylkäsi aloitteen mutta esitti kahta lausumaa. Mietintö on yksimielinen ja etenee seuraavaksi täysistunnon käsittelyyn.