Metsäteollisuus

Stora Enso suunnittelee mittavia rakenneuudistuksia: Sunilan sellutehdas suljetaan pysyvästi, työntekijöitä vähennetään jopa 1150

Stora Enso suunnittelee uudelleenjärjestelytoimia vahvistaakseen konsernin pitkän aikavälin kilpailukykyä, parantaakseen kannattavuutta ja kohdentaakseen investoinnit strategisille kasvumarkkinoille. Suunnitellut rakenneuudistukset yhdessä aiemmin aloitettujen Packaging Materials -divisioonan muutosneuvottelujen kanssa voisivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.

Stora Enso Sunilan tehdas

Suunnitellut uudelleenjärjestelytoimet vähentäisivät Stora Enson vuotuista liikevaihtoa noin 380 miljoonaa euroa vuoden 2022 lukujen perusteella. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan paranevan noin 110 miljoonaa euroa vuodessa. 

- Nämä toimenpiteet ovat luonnollisesti hyvin vaikeita, eikä niitä ehdotettaisi, elleivät ne olisi ehdottoman välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta. Olemme strategiamme etenemisessä kriittisessä vaiheessa, ja markkina-asemamme vahvistamiseksi on keskityttävä entistä enemmän pääoman kohdentamiseen ja hajautettuun toimintamalliin. Tämä tarkoittaa valitettavasti sitä, että kannattavuusongelmista kärsiviä omaisuuseriä olisi suljettava ja samalla konsernitoimintojen organisaatiota virtaviivaistettava. Näillä toimilla voisimme jatkaa strategista kasvua joustavammalla ja kustannustehokkaammalla liiketoiminta-alustalla, jolla olisi paremmat edellytykset tukea Stora Enson uusiutuvien tuotteiden kasvavaa kysyntää pitkällä aikavälillä, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky.

Annica Bresky

Suunniteltuja sulkemisia ja työtehtävien vähentämisiä koskevia päätöksiä ei tehdä ennen kuin muutosneuvottelut on saatu päätökseen paikallisten säännösten mukaisesti. Stora Enso sitoutuu tekemään tiivistä yhteistyötä muiden yhtiön toimipisteiden, paikallisyhteisön ja muiden sidosryhmien kanssa tukeakseen niiden työntekijöiden uudelleentyöllistämistä ja kouluttamista, joita asia mahdollisesti koskee.

Biomaterials-divisioonaan kuuluvan Sunilan selluyksikön suunniteltu sulkeminen

Stora Enso aloittaa Sunilan selluntuotantoyksikön työntekijöiden kanssa muutosneuvottelut selluntuotannon ja ligniinin erottamisen lopettamiseksi pysyvästi. Suomen puumarkkinoihin on vaikuttanut rakenteellisesti kuitupuusta käytävän kilpailun kiristyminen ja puun tuonnin loppuminen Venäjältä. Näissä uusissa olosuhteissa, joissa puukustannukset ovat merkittävästi kohonneet, Sunilan yksikkö ei ole enää kustannuskilpailukykyinen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 375 000 tonnia havusellua, ja se työllistää noin 270 henkilöä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 jälkipuoliskolla ja koskisi arviolta 250 työntekijää, mikä vähentäisi Stora Enson vuotuista markkinasellukapasiteettia 13 prosenttia.

Konsernin strategia biomateriaali-innovaatioiden kehittämiseksi säilyy ennallaan. Kovahiilipohjaisen akkumateriaalin pilottilaitos jatkaa toimintaansa Sunilassa. Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta. Konserni jatkaa myös muiden hankintavaihtoehtojen, kuten kumppanuuksien, kehittämistä pitkäaikaista ligniinin toimitusta varten ja tutkii kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja kaupallisen mittakaavan kovahiilen, Lignoden, tuotannolle.

Suunnitellut uudelleenjärjestelyt Packaging Materials -divisioonassa

Euroopan aaltopahvikartonkimarkkinoiden ylikapasiteetin vuoksi Stora Enso ehdottaa molempien tuotantolinjojen pysyvää sulkemista De Hoopin tehtaalla Alankomaissa ja yhden neljästä tuotantolinjasta sulkemista Ostrołękan tehtaalla Puolassa. Nämä suunnitellut sulkemiset mahdollistaisivat paremman markkinatasapainon aaltopahvin pintakartongin volyymien osalta, mikä tukisi Stora Enson tarjontaa suuremmista ja kustannustehokkaammista tuotantolaitoksista.

De Hoopin tuotantolaitoksessa, joka on osa Stora Enson vuonna 2023 ostamaa De Jong Packaging Group -yhtiötä, työskentelee noin 185 henkilöä, ja sen vuotuinen kokonaiskapasiteetti on 380 000 tonnia kierrätettyä aaltopahvin pintakartonkia, kennokartonkia ja kipsilevyn taustakartonkia. Ostrołękan tehtaan tuotantolinjan vuosikapasiteetti on 120 000 tonnia kierrätettyjä kartonkilaatuja ja neuvottelut vaikuttavat noin 50 henkilöön. Nämä tuotantolinjat eivät ole pitkällä aikavälillä kustannuksiltaan kilpailukykyisiä uudessa markkinaympäristössä. Stora Enso jatkaisi aaltopahvin pintakartonkiasiakkaidensa palvelemista muista tuotantolaitoksista. Suunnitellut sulkemiset tapahtuisivat vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Packaging Materials -divisioona on myös tarkastellut johto- ja tukitoimintojaan kustannusten ja tehokkuuden parantamiseksi. Suurin osa muutosneuvotteluista on saatu päätökseen, ja ne johtavat noin 250 työtehtävän vähentämiseen vuosina 2023–2024.

Virossa sijaitsevan Näpin sahan suunniteltu sulkeminen Wood Products -divisioonassa

Stora Enso suunnittelee Näpin sahan sulkemista Virossa raaka-aineen pitkäaikaisen saatavuuden heikentymisen, kohonneiden puukustannusten ja alhaisen kannattavuuden vuoksi. Stora Enso aikoo parantaa puutuoteliiketoimintansa kilpailukykyä keskittymällä sahoihin, joilla on strategisia kasvumahdollisuuksia.

Näpin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 50 000 msahatavaraa, 180 000 m3
jatkojalostettuja puutuotteita ja 25 000 tonnia pellettejä. Suunniteltu sulkeminen tapahtuisi vuoden 2023 viimeisen neljänneksen aikana, ja se vaikuttaisi suoraan 100 työntekijään Virossa.

Muutosneuvottelut konsernitoiminnoissa

Stora Enso muokkaa edelleen toimintojaan kohti hajautettua toimintamallia, jonka tavoitteena on lisätä asiakas- ja liiketoimintakeskeisyyttä sekä divisioonien vastuuta. Tätä suuntaa tukeakseen Stora Enso aloittaa muutosneuvottelut suunnitelmastaan virtaviivaistaa konsernitoimintojen organisaatiota, lisätä liiketoimintakeskeisyyttä ja vähentää yleiskustannuksia. Neuvottelut koskevat noin 1 300 konsernitoiminnoissa työskentelevää henkilöä. Suunnitelmana on vähentää noin 300 työpaikkaa konsernin Euroopan toimipisteissä.