Metsäteollisuus

Metsäteollisuus ry: Elinkeinomyönteinen hallitusohjelma luo hyvän pohjan teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiselle

Perjantaina julkistettu hallitusohjelma tukee osaltaan vakaampaa talouskehitystä ja luo pohjaa johdonmukaiselle teollisuuspolitiikalle. Ohjelmasta heijastuu pyrkimys siihen, ettei Suomessa toimivan teollisuuden kustannuksia kotimaisin päätöksin nosteta. Ohjelma on todellinen yritys turvata teollisuudelle kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset toimintaedellytykset. Ryhtiliike julkisen talouden kuntoon laittamiseksi on tervetullut.

Uusi hallitus on ottamassa Suomen ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaamisen vakavasti. Hallitusohjelma on antamassa pohjan aiempaa vakaammalle talouskehitykselle ja johdonmukaiselle teollisuuspolitiikalle.

- Näyttää siltä, että teollisuuden kustannuksia ei olla kotimaisin päätöksin nostamassa. Tämä on erinomainen perusvire ja todellinen yritys turvata kilpailijamaihin verrattuna tasapuoliset toimintaedellytykset, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki sanoo. 

Paula Lehtomäki

Menestyvä teollisuus tukee julkisen talouden kestävyyttä. Hallitusohjelmaan sisältyvä ryhtiliike julkisen talouden kuntoon laittamiseksi on tarpeen ja tervetullut. Tehokkaat rakenneuudistukset, velkaantumisen hillitseminen ja kehysmenettelyn uskottavuuden palauttaminen ovat avainasemassa julkisen talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä. Verotuksen ennustettavuus ja säilyttäminen kilpailukykyisenä luovat vientiteollisuudelle edellytyksiä menestyä globaalissa kilpailussa. Tämä lisää Suomen houkuttelevuutta uusien investointien kohteena. Energiaintensiiviselle teollisuudelle tärkeän sähköistämisen tuen tulevaisuus ja siihen liittyvä epävarmuus jää kuitenkin huolettamaan, tuen jatko tulisi varmistaa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Hallitusohjelma antaa suuntaa useamman hallituskauden yli ulottuville päätöksille, joilla voidaan varmistaa julkisen talouden kestävyys ja luoda edellytyksiä talouskasvulle, Lehtomäki jatkaa.

Metsälinjaukset edistävät aktiivisia toimia

Metsien kestävä talouskäyttö nähdään hallitusohjelmassa monella tapaa tärkeäksi koko Suomen hyvinvoinnille. On erinomaista, että hallitus haluaa osaltaan varmistaa riittävän puun saatavuuden jalostavalle teollisuudelle, vahvistaa metsien kasvua eikä ryhdy hakkuita rajoittaviin toimiin.

- Aktiivinen ja oikeaan aikaan toteutettu metsänhoito on avainasemassa, kun sovitetaan yhteen puuraaka-aineen saatavuutta, hiilinielujen pitkän ajan vahvistamista sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä, Lehtomäki toteaa.

On tärkeää, että hallitus tarttuu luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja kannustaa eri sektoreita laatimaan monimuotoisuustiekarttoja. Metsäteollisuus ja sahateollisuus viimeistelevät parhaillaan omaa, puuta jalostavan teollisuuden tiekarttaansa, joka tuo esiin jo tehtyjen toimien vaikutusta sekä osoittaa suuntaa tulevaisuuden monimuotoisuustyölle. 

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Metsäteollisuus pitää tärkeänä, että hallitus kohdentaa lisäsuojelun kustannusvaikuttavasti luontoarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin ottaen kattavasti huomioon yhteiskunnalliset vaikutukset. Vapaaehtoisten työkalujen, kuten Metso- ja Helmi-ohjelmien, jatko turvataan.

Puupohjaiset vientituotteet, biopohjaisen hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö sekä hyvä metsänhoito auttavat fossiilitaloudesta irtautumisessa ja luovat siten globaaleja ilmastohyötyjä. Samalla ne tuovat Suomeen vientituloja ja työllisyyttä. Hallituksen ohjelmassa tämä ymmärretään hyvin, mikä on linjassa myös talouden tasapainottamisen kanssa.

- Kotimaisen puunjalostuksen kehittyminen ja sen raaka-aineen saannista huolehtiminen on mitä parhainta ilmasto- ja teollisuuspolitiikkaa. Suomessa on suuret ja kasvavat metsävarat sekä moderni, vähäpäästöinen teollisuus, jonka investoinnit ovat aina hyvä uutinen niin Suomelle kuin maailmallekin, Lehtomäki muistuttaa.

Suomen tavoite saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä on haastava, mutta metsäsektoreilla on paljon toimia, jotka vievät Suomea lähemmäs tavoitetta.

Työelämän uudistamisessa vihdoin askelia eteenpäin

Hallitusohjelmassa parannetaan yritysten edellytyksiä menestyä uudistamalla suomalaista työelämää. On tärkeää, että työlainsäädäntöä uudistetaan rakenteellisesti laajentamalla mahdollisuuksia sopia työehdoista yrityksissä. Yrityskohtaisella työehtosopimuksella voitaisiin jatkossa poiketa samoista työlainsäädännön säännöksistä, joista poikkeaminen on nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollista vain valtakunnallisella työehtosopimuksella.

Työhön kannustamiseksi puretaan työttömyys- ja tuloloukkuja uudistamalla erityisesti työttömyysturvaa, asumistukea ja toimeentuloturvaa työn vastaanottamiseen kannustavuuden parantamiseksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Työelämän uudistaminen - tavoilla, jotka tukevat työn tekemisen ja teettämisen kannattavuutta - on tervetullutta, Lehtomäki alleviivaa.

Pitkään päivittämistä vailla ollutta työrauhalainsäädäntöä uudistetaan rajoittamalla poliittisia työtaisteluja sekä kieltämällä suhteettomat tukityötaistelut. Samalla uudistetaan seuraamusjärjestelmää korottamalla laittomien lakkojen seurauksena maksettavia hyvityssakkoja. Lisäksi säädetään työntekijän henkilökohtaisesta vastuusta laittoman lakon jatkamiseen osallistumisesta.

Ennakoivaa ja entistä yhtenäisempää vaikuttamista Euroopan unionissa

Metsäteollisuus ry pitää hyvänä, että hallitusohjelmassa ilmaistaan selkeä pyrkimys tehokkaaseen ja ennakoivaan EU-vaikuttamiseen. Tässä pyrkimyksessä olennaista on oikea-aikainen ja yhtenäinen kannanmuodostus ja sen laaja-alainen edistäminen eri EU-vaikuttamisen kanavissa.

EU:n tulee edistää helposti kierrätettävien ja uusiutuvista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden valmistusta ja käyttöä, ja EU:n tulee tunnistaa ja tunnustaa puun jalostamisen ja sen mahdollistavan kestävän metsätalouden tarjoamat laajat ilmasto-, talous- ja omavaraisuushyödyt. Samalla on huolehdittava, ettei säännöksin vaikeuteta näiden raaka-ainevarantojen kestävää hyödyntämistä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Suomen äänen pitää kuulua EU:ssa selkeänä ja hyvissä ajoin. Suomen tulee ajaa komission strategiseen ohjelmaan uusiutuvaa, puupohjaista biotalotta vaihtoehtona fossiilisille raaka-aineille. Tässä työssä olemme halukkaita entistäkin tiiviimpään yhteistyöhön valtioneuvoston kanssa, toteaa Lehtomäki.

On niin ikään hyvä, että hallitus siirtyy kerran vaalikaudessa annettavasta EU-selonteosta jatkuvaan strategisten prioriteettien määrittämiseen, vaikuttamiseen sekä seurantaan. Samalla hallitus sitoutuu vaikuttamaan Euroopan parlamentin vaalien jälkeen 2024 muodostettavaan EU:n strategiseen linjaan ja seuraavan Euroopan komission ohjelmaan heti hallituskautensa alusta alkaen.

TKI-toimintaan ja koulutukseen panostetaan

Kasvukilpailukyky nojaa tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin (TKI). Onkin ilahduttavaa, että hallitus sitoutuu toimeenpanemaan parlamentaarisen TKI-ryhmän ehdotukset siitä, kuinka Suomen T&K-toiminnan rahoitus nostetaan neljään prosenttiin BKT:stä vuoteen 2030 mennessä.

Metsäteollisuus pitää tärkeänä yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä. Hallitusohjelman kirjaus T&K-rahoituksen vaikuttavuuden nostosta painottamalla tutkimus-yritys -yhteistyöhön kohdentuvaa rahoitusta on siis erittäin tervetullut.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Huomion kiinnittäminen perustaitojen, opinto-ohjauksen, oppisopimuskoulutuksen sekä tutkintoa pienempien koulutuskokonaisuuksien kehittämiseen auttaa täyttämään metsäteollisuuden osaamis- ja työvoimatarpeita.

Liikenteessä ja luvituksen sujuvoittamisessa oikeat painotukset 

Hallitusohjelma tarttuu väyläverkon ongelmiin ja panostaa väyliin kolmen miljardin euron investointiohjelmalla. Erityisen tervetulleita ovat investoinnit tavaraliikenteen pullonkauloihin nykyisillä radoilla. Samoin hallituksen tahtotila huomioida metsätalouden tarpeet sekä alempiasteinen tieverkko liikennerahoituksessa saa metsäteollisuudelta kiitosta.

On erinomaista, että hallitusohjelma tarttuu logistiikan kapasiteetti- ja kilpailukykyhaasteisiin. Sallimalla ulkomaille rekisteröityjen vaunujen käyttö Suomen sisäisessä liikenteessä mahdollistetaan metsäteollisuudelle tärkeä vaunujen riittävä saatavuus. Hallitusohjelman tavoite olla omin toimin kasvattamatta liikennepolttoaineiden kustannuksia on tärkeä kuljetusten kilpailukyvylle.

Teollisten investointien houkuttelemiseksi luvitusjärjestelmää pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan. Sitovien määräaikojen asettaminen ja eri prosessien yhdenmukaistaminen antavat hyvän pohjan luvituksen uudistamiselle.