Metsäteollisuus

Energia-ala on murroksessa – metsähakkeelle on kysyntää jatkossakin

Uusiutuvia energianlähteitä käytetään yhä enemmän energiantuotannossa tulevina vuosina. Tuulivoiman ja aurinkoenergian käyttö lisääntyy, mutta murrosvaiheessa myös metsästä saatavan energiapuun käyttö kasvaa. Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan metsähakkeelle on kysyntää jatkossakin. Metsäenergian tuotanto tehostuu, kun käyttöön otetaan uutta tekniikkaa. Myös vientimahdollisuuksia avautuu lisää alan yrityksille.

energiapuu
Viime vuosien aikana kotimaisen energiapuun kysyntä ja hinta on kasvanut selvästi.

Energiantuotannossa käytetään metsästä saatavaa pieniläpimittaista energiapuuta ja hakkuutähdettä sekä metsäteollisuuden sivuvirtoja, kuten haketta, purua ja kuorta.

Suomen metsäkeskuksen tulevaisuuskatsaus ennakoi, että metsäenergian käyttö kasvaa vielä lähivuosina. Kun tuuli- ja aurinkoenergian käyttö lisääntyy ja uutta energiantuotantotekniikkaa otetaan käyttöön, metsäenergian käyttö vähenee. Energiapuuta tarvitaan kuitenkin jatkossakin ja se on hyvä paikallinen energianlähde esimerkiksi kuntien lämpölaitoksissa.

– Lämpölaitosten on helppo hyödyntää puuta energiantuotannossa, koska sitä on saatavilla tasaisesti ympäri vuoden lähialueelta. Tuuli- ja aurinkoenergian tuotanto ei ole tasaista ja talvisin vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttavat huomattavan paljon lämmitysenergian tarpeeseen, sanoo yrityspalvelujen päällikkö Marko Ämmälä Suomen metsäkeskuksesta.

Tulevaisuudessa kuntien ja kaupunkien kaukolämpöä tuotetaan yhä enemmän sähköllä, mikä voi vaikuttaa puupolttoaineen toimituksiin. Puupolttoaineille tarvitaan puskurivarastoja ja alan yrittäjien täytyy sopeutua mahdollisiin katkoihin polttoaineen kysynnässä.

Tällä hetkellä kotimaiselle energiapuulle on hyvin kysyntää, ja siitä maksettava hinta on noussut voimakkaasti. Tähän on vaikuttanut muun muassa fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen sekä energiapuun tuonnin tyrehtyminen Venäjältä.

Metsäenergia ja uusi teknologia kiinnostavat myös ulkomailla

Metsäkeskuksen tulevaisuuskatsauksen mukaan metsäenergia-alalla on paljon mahdollisuuksia tulevaisuudessa, mutta se edellyttää jatkuvia investointeja uuteen teknologiaan ja uusia innovaatioita.

– Suomessa on vahvaa osaamista metsäalan teknologiasta. Esimerkiksi biomassan käsittely- ja polttotekniikat kehittyvät edelleen ja samoin energiapuun korjuu ja siinä käytettävät koneet ja laitteet. Kilpailukyvystä täytyy pitää huolta jatkossakin ja satsata alan koulutukseen ja tutkimukseen, Ämmälä sanoo.

Kiinnostus uusiutuvan energian käyttöön kasvaa maailmanlaajuisesti, kun pyritään kohti hiilineutraaliutta. Tämä avaa uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille metsäenergia-alan yrityksille.