Metsäkoneurakointi

Koneyrittäjät: Ei veroa biomassojen käytölle

Biomassojen käyttöä ei tule rajoittaa energiaverotuksella. Orpon hallituksen tulee toimia ohjelmansa mukaisesti eikä ryhtyä verottamalla rajoittamaan biopolttoaineiden käyttöä energiantuotannossa, vaati Koneyrittäjien liittovaltuusto kokouksessaan Vantaalla.

biomassa

Kotimainen biomassa on kilpailukykyisen kaukolämmöntuotannon edellytys, mutta lämmöntuotannon polttoainevajeen arvioidaan jatkuvan ainakin vuoteen 2028. Bioenergialla on tärkeä rooli fossiilisen energian käytöstä luopumisessa ja huoltovarmuuden turvaamisessa. Kotimaisten biomassojen käyttöä ei pidä verotuksella rajoittaa vaan biopolttoaineiden saatavuutta pitää turvata.

AFRYn tuoreen selvityksen perusteella biomassan verottaminen nykyisen lämmityspolttoaineiden verorakenteen (vero 10,33 €/MWh) mukaan johtaisi biomassan käytön vähenemiseen lämmöntuotannossa noin 6 TWh:lla vuoteen 2030 mennessä verrattuna tilanteeseen, jossa biomassaa ei veroteta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vero kasvattaisi kotitalouksien kustannuksia, kun niiden kaukolämpölasku nousisi kahdeksan prosenttia. Kaukolämmön hinta on parin viime vuoden aikana muutenkin jo noussut kymmenen prosenttia.

Vero lisäisi metsäteollisuuden kustannuksia ja vaikuttaisi sen kansainväliseen kilpailukykyyn. Sahateollisuus myy sahauksen sivutuotteita (kuorta ja purua) energiaksi ja sen verottaminen heikentäisi sahateollisuuden kilpailukykyä. Selluteollisuudelle merkitsevää olisi, laajennettaisiinko vero kansallisesti myös suurimpaan puupohjaiseen polttoaineeseen eli mustalipeään.

AFRYn selvityksessä ei ole tarkasteltu verotuksen negatiivisia vaikutuksia metsänhoitoon eikä polttoaineketjussa toimiviin kone- ja kuljetusyrityksiin. Vero johtaisi polttoainekysynnän alenemiseen ja vähentäisi näin kannusteita hoitaa nuoria metsiä, joista puupolttoainetta olisi samalla kertaa saatavissa. Tämä kostautuisi tulevaisuudessa metsien kasvun heikkenemisenä.

Energiapuun käytön vähentyessä polttoaineketjussa toimivien yritysten (metsänhoito, puunkorjuu, haketus, kuljetusala) talous heikentyisi ja työpaikat vähenisivät – tyypillisesti haja-asutusalueilla. Energiapuun verotus vähentäisi todennäköisesti lämpölaitosten käyttöaikoja, mikä kärjistäisi kausivaihtelua korjuuketjuissa. Se näkyisi käytännössä sesonkiaikojen kalusto- ja osaajapulana kone- ja kuljetusyrityksissä.

AFRYn selvityksessä ovat jääneet katveeseen myös kriittisen sähkötehon merkityksen korostuminen ja heijastumat kaukolämpölaitosten toimintaan. Juuri tämä tärkeä huoltovarmuustekijä aiheutti tämän vuoden alussa kovana pakkasjaksona hyvin kriittisiä tilanteita ja sähkön kovia 2 €/kWh hintoja. Verotuksen seurauksena kasvavaa energiapuun vientiäkään ei selvityksessä huomioida.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Biomassan verotuskaavailut pitää ampua saman tein alas ja pitäytyä hallitusohjelman toteuttamisessa, millä saavutetaan työllisyyden ja talouden kannalta parempi lopputulos.