Metsäteollisuus

UPM Osavuosikatsaus Q1 2024: Positiivinen vuoden alku, kasvuinvestoinnit näkyvät tuloksessavuodesta, UPM Paso de los Torosin ja Olkiluoto 3:n positiivinen vaikutus näkyi luvuissa.

UPM-Kymmene Oyj julkaisi osavuosikatsauksensa tammi-maaliskuulta 25.4.2024. Liikevaihto ja liikevoitto laskivat vain maltillisesti edellisvuodesta, UPM Paso de los Torosin ja Olkiluoto 3:n positiivinen vaikutus näkyi luvuissa.

Q1 2024 lyhyesti

  • Liikevaihto laski 5 % ja oli 2 640 (Q1 2023: 2 787) miljoonaa euroa
  • Vertailukelpoinen liikevoitto laski 6 % ja oli 333 (356) miljoonaa euroa eli 12,6 % (12,8 %) liikevaihdosta
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vakaa 335 (714) miljoonaa euroa sisältäen kausiluonteisen kasvun käyttöpääomassa
  • Nettovelka oli 2 312 (2 167) miljoonaa euroa, ja nettovelan suhde EBITDAan oli 1,46 (0,82)
  • Katteiden hallinnassa onnistuttiin ja kysynnän elpyminen jatkui useimmissa liiketoiminnoissa
  • UPM Paso de los Torosin sellutehdas saavutti positiivisen liikevoiton ensimmäisellä neljänneksellä, tuotanto 83 % kapasiteetista
  • Steyrermühlin tehdasalue Itävallassa myytiin tammikuussa
  • CDP myönsi UPM:lle kaksi A:ta avoimuudesta ilmastonmuutos- ja metsäasioissa

Toimitusjohtaja Massimo Reynaudo kommentoi tulosta:

Massimo Reynaudo

- Ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksemme parani edeltävistä neljänneksistä, kun kysyntä elpyi ja onnistuimme jälleen katteiden hallinnassa. Viime vuotta leimannut varastojen purku oli ohi kaikissa liiketoiminnoissa, ja useimmat liiketoiminnot paransivat tuloksiaan edellisestä neljänneksestä. Tuloksessa näkyy myös merkittävien kasvuinvestointiemme UPM Paso de los Torosin ja OL3:n positiivinen vaikutus.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Liikevaihto oli 2 640 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 333 miljoonaa euroa eli hyvin samaa tasoa kuin vertailuneljänneksillä. Liiketoiminnan rahavirta oli vankka, 335 miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 312 miljoonaan euroon vuosineljänneksen aikana.

UPM Fibresin kannattavuus parani. Sellun markkinakysyntä oli hyvää, ja hinnat nousivat viime vuoden viimeisestä neljänneksestä. Onnistuimme kasvattamaan asiakastoimituksiamme 71 % viime vuodesta. UPM Paso de los Torosin ylösajo etenee hyvin. Sellutehdas saavutti positiivisen liikevoiton ensimmäisellä neljänneksellä, ja tuotanto oli 83 % kapasiteetista. Heti ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen otettiin tärkeä askel, kun rautatie tehtaalta Montevideon satamaan avattiin.

Pakkausarvoketjun liiketoimintojemme, UPM Specialty Papersin ja UPM Raflatacin, kannattavuuden ja toimitusmäärien elpyminen viime vuoden jyrkästä pudotuksesta jatkui. Liiketoiminnot ovat myös pitäneet hyvää huolta katteistaan, mikä näkyy hyvissä tuloksissa.

UPM Energy teki kaikkien aikojen parhaan ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa. Alkuvuoden kylmä sää lisäsi sähkönkulutusta kausiluonteisesti, mikä nosti markkinahintoja. Onnistuimme myös vesivoiman optimoinnissa hyvin. OL3-ydinvoimalaitosyksikön merkitys koko sähköjärjestelmälle tuli todistettua vahvoilla markkinoilla, ja yksikkö vaikutti positiivisesti osavuositulokseemme.

UPM Communication Papers teki jälleen hyvän tuloksen. Graafisten paperien kokonaiskysyntä Euroopassa parani hieman ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon, mutta myyntihinnat laskivat selvästi. Kustannussäästöjä jatkettiin ja UPM Steyrermühlin paperitehtaan myynti saatiin päätökseen.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Varastojen purku UPM Plywoodin markkinoilla päättyi, ja kuusivanerin toimitusmäärät elpyivät hieman. Tuotantoa jouduttiin kuitenkin sopeuttamaan markkinakysyntään tilapäisillä lomautuksilla.

Muussa toiminnassa kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden markkina oli Euroopassa heikko. Biopolttoaineiden myyntihinnat laskivat, mutta kustannustaso oli edelleen korkea.

Suomessa UPM:n liiketoimintoja koettelivat maaliskuun ja huhtikuun alun poliittiset lakot. Emme olleet poliittisen kiistan osapuoli, mutta lakon aiheuttama logistiikkaketjun sulku vaikutti meihinkin. Suurin osa paperi- ja sellutehtaistamme joutui keskeyttämään tuotantonsa, ja kaikkien liiketoimintojen logistiikassa oli häiriöitä. Pystyimme lieventämään lakkojen vaikutuksia varastojen hallinnalla sekä palvelemalla asiakkaita Suomen ulkopuolisilta tehtailta. Tulosvaikutus jäi näin maltilliseksi ja jakautuu ensimmäiselle ja toiselle vuosineljännekselle.

UPM Biochemicals etenee täyttä vauhtia kohti Leunan biojalostamon tuotannon käynnistymistä ja biokemikaaliliiketoiminnan aloittamista vuoden loppuun mennessä. Biojalostamon ensimmäiset osat on jo otettu käyttöön, ja kaupallinen kiinnostus sen puupohjaisia tuotteita kohtaan jatkuu suurena.

Samaan aikaan jatkamme Hollannin Rotterdamiin mahdollisesti rakennettavan biopolttoainejalostamon yksityiskohtaista kaupallista ja teknistä perussuunnittelua.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

UPM:n sitoutuminen kestävään kehitykseen on tuonut meille tunnustusta alan johtavana toimijana vastuullisuuden eri näkökohtia arvioivissa kansainvälisissä indekseissä. Kestävä kehitys on kaiken toimintamme lähtökohta kuitujen hankinnasta kunnianhimoisiin, tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiimme. Tämä sitoumus sai tunnustusta jälleen helmikuussa, kun CDP myönsi meille kaksi A:ta avoimuudesta ilmastonmuutos- ja metsäkysymyksissä.

Ensimmäinen vuosineljännes oli positiivinen alku vuodelle 2024 ja tukee luottamustamme koko vuoden tulokseen. Tuotemarkkinat ovat elpymässä, ja liiketoimintomme pyrkivät parantamaan tuloksiaan piristyvässä liiketoimintaympäristössä. Toisella vuosineljänneksellä tulosta rasittavat hetkellisesti useassa yksikössä toteutettavat suunnitellut kunnossapitoseisokit. Vuoden toiselle puoliskolle ennakoimme hyvää, keskeytymätöntä tuotantoa, mikä tukee tuloksentekoamme.

UPM on taloudellisesti vahva, ja meillä on kilpailukykyiset liiketoiminnot kasvavilla, globaalien megatrendien tukemilla markkinoilla. Odotan innokkaasti uuden luvun alkua UPM:n kasvutarinassa samaan aikaan, kun teemme johdonmukaisesti hyvää tulosta.

Näkymät vuodelle 2024

Koko vuoden 2024 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan vuodesta 2023. Tätä tukevat korkeammat toimitusmäärät, Paso de los Torosin sellutehtaan tuotannon ylösajo ja optimointi sekä alemmat kiinteät kustannukset.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Useiden UPM:n tuotteiden kysynnän elpymisen odotetaan jatkuvan asteittain, kun vuonna 2023 tapahtunut varastojen purku on ohi. Kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden hinnat vuoden alussa ovat alemmalla tasolla kuin viime vuonna. UPM jatkaa katteiden hallintaa ja toteuttaa toimenpiteitä muuttuvien ja kiinteiden kustannusten alentamiseksi.

Vuoden 2024 ensimmäisellä puoliskolla vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan laskevan vuoden 2023 jälkimmäisestä puoliskosta. Tämä on seurausta energiaan liittyvien maksuhyvitysten ajoituksesta vuoden 2023 viimeiselle neljännekselle ja tavallista laajemmasta kunnossapitotoiminnasta vuoden 2024 toisella neljänneksellä. Vuoden alkupuoliskolle on suunniteltu kunnossapitoseisokit UPM Paso de los Torosin, UPM Fray Bentosin ja UPM Pietarsaaren sellutehtailla sekä kaikissa kolmessa Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikössä.