Metsäteollisuus

Sahateollisuuden hiilijalanjälki pienentynyt entisestään, päättäjiltä vaaditaan lisäaktiivisuutta ilmastotoimissa

Sahateollisuuden merkittävin päästövähennyspotentiaali on logistiikassa sahojen porttien sisä- ja ulkopuolella. Sahateollisuuden yritysten asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan ylimääräistä pienemmästä hiilijalanjäljestä, joten markkinaehtoiset kannustimet investointeihin puuttuvat. Valtio voisi vauhdittaa vihreää siirtymää sähkökäyttöisten työkoneiden ja trukkien hankintatuella. 

Sahateollisuus ry toteutti vuonna 2020 yhdessä Luonnonvarakeskuksen kanssa kattavan hiilitiekarttaraportin. Sahateollisuus on nyt päivittänyt raporttiaan tarkastelemalla vähähiilisyyden kehitystä vuosien 2020-2023 aikana.

Sahateollisuuden puutuotteisiin kohdistui suuri kysyntä koronavuosien aikana ja tämä johti parempaan kannattavuuteen toimialalla. Tämä käynnisti sahateollisuuden investointiaallon.

- Lähes kaikki sahateollisuuden yritykset ovat investoineet merkittävästi tuotantoonsa viimeisten vuosien aikana. Uudet laitokset sekä modernisoidut tuotantolinjat nostavat toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta, kommentoi Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto.

Tino Aalto

Jotta investointien tarkemmat vaikutukset energia- ja materiaalitehokkuuteen voitaisiin selvittää toimialatasolla, tulisi laitosten olla käynnissä joidenkin vuosien ajan. Tällä hetkellä monissa laitoksissa on kuitenkin vielä ylösajovaihe meneillään.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sahateollisuuden alkuvuodesta 2024 teettämän jäsenkyselyn mukaan positiivinen, päästöjä vähentävä kehitys on tapahtunut mm. seuraavien toimenpiteiden avulla: resurssitehokkuus on parantunut uusien mittareiden käyttöönoton ansiosta; taajuusmuuttajien ja tehokkaampien moottorien lisääminen tuotantoprosessin eri vaiheissa on vähentänyt energiankäyttöä; lisätty lämmöntalteenottoa; kuivaamoja on uudistettu; fossiilista polttoaineitta ei käytetä lämmöntuotannossa poikkeustapauksia lukuun ottamatta; ja pakkausmateriaaleissa kierrätysmuovin osuus kasvussa.

Päättäjillä iso rooli ilmastotoimien vauhdittajana, tarvitaan sääntelyä ja kannustimia

Sahateollisuuden tukeista suurin osa kuljetetaan sahalle edelleen rekoilla ja vastaavasti valmiit tuotteet viedään asiakkaille raskaalla kalustolla. Sahateollisuuden toimitusketjusta 16 % (2019) päästöistä syntyy raaka-aineen kuljetuksesta. Tässä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta verrattuna edelliseen tutkimukseen.

Sahan porttien sisällä hiilijalanjäljestä isoin päästömäärä syntyy työkoneista. Käytännössä kaikki sahojen porttien sisäpuolella kulkeva kalusto käyttää polttoöljyä. Esimerkiksi sähkötrukit ovat hankintahinnaltaan noin kaksinkertaisia verrattuna perinteisiin trukkeihin. Niiden käyttöaika on vähäisempi ja ne tarvitsisivat toimivan latausinfran.

- Tieliikenteen päästökauppa nostaa teollisuuden kustannuksia vuodesta 2027 eteenpäin. Samassa yhteydessä tulee luoda julkinen kannustin, joka tekee sähkökäyttöisten työkoneiden hankinnan ja niiden käyttämisen mahdolliseksi. Samanaikaisesti on huolehdittava, että kehysriihen päätös raskaan liikenteen ammattidieselin käyttöönotosta toteutuu, Sahateollisuuden Aalto vaatii.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Investointien myötä sahatavaran tuotantokapasiteetti on kasvanut. Ennusteiden mukaan sahatavaran maailmanlaajuinen kysyntä tulee kasvamaan. Jotta suomalainen sahateollisuus pystyy kilpailemaan globaaleilla markkinoilla, on sen raaka-aineen saatavuus turvattava. Kotimaisen puuraaka-aineen kokonaiskysyntä on kasvanut merkittävästi Venäjän tuonnin loppumisena, energiateollisuuden turpeen käytön nopean vähenemisen sekä uusien metsä- ja sahateollisuuden investointien myötä.

- Puuraaka-aineen pitkäjänteisen saatavuuden turvaamiseksi Suomessa tulee panostaa siihen, että metsien kasvua ja sopeutumiskykyä saadaan vahvistettua. Meidän tulee esimerkiksi varmistaa, että metsätalouden kannustinjärjestelmä METKAn rahoitus on riittävällä tasolla. Lisäksi Suomen metsille tulee laatia ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma varmistamaan suomalaisen metsätalouden ja puuta jalostavan teollisuuden toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä. Edistetään samalla myös metsänjalostustoimintaa sekä jalostetun siemenmateriaalin tuotantoa, Sahateollisuuden metsä- ja ympäristöpäällikkö Anniina Kostilainen kertoo.

Lisäksi Sahateollisuus ry kiinnittää huomioita raportissaan puurakentamiseen.

- Sahateollisuuden tuotteet ovat merkittäviä hiilivarastoja ja niiden avulla voidaan korvata fossiilisia ja suurempipäästöisiä materiaaleja. Suomessa tarvitaan lisää ilmastoystävällistä rakentamissääntelyä sekä kannustimia puurakentamiseen, päättää Sahateollisuuden Kostilainen.

Suomessa sahatavaran käytön lasku on jatkunut jo 20 vuoden ajan trendinomaisesti ja näin on käynyt myös sitten viime vähähiiliraportin julkaisun. Sahatavaraa käytettiin kotimaassa 2019 2,5 miljoonaa kuutiometriä ja vuonna 2023 vastaava lukema oli enää 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Suomessa on näin ollen jätetty hyödyntämättä puurakentamisen ilmastohyödyt.