Metsäteollisuus

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi Metsä Boardin Kaskisten tehtaiden ympäristölupa-asiat

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 1.7.2024 antanut päätökset koskien Metsä Board Oyj:n Kaskisten olemassa olevaa kemihierretehdasta ja voimalaitosta sekä uutta kartonkitehdasta ja voimalaitosta.

Metsä Board, Kaskinen

Metsä Board Oyj ilmoitti maaliskuussa 2024 aluehallintovirastolle, että kartonkitehtaan investointia ei toteuteta. Metsä Board Oyj on kuitenkin pyytänyt, että lupaprosessit viedään päätökseen. Aluehallintovirasto ratkaisi vireillä olevat ympäristönsuojelulain mukaiset lupahakemukset.

Kemihierretehdas, kartonkitehdas ja voimalaitokset saivat ympäristöluvat

Aluehallintovirasto myönsi ympäristöluvan olemassa olevan kemihierretehtaan toiminnan muuttamiseen. Lupa kattaa muun muassa tuotannon kapasiteetin kasvattamisen 400 000 tonniin vuodessa. Aiemman ympäristöluvan mukainen kapasiteetti on ollut 300 000 tonnia, josta se on kasvanut noin 390 000 tonniin vuodessa. Aluehallintovirasto hyväksyi myös erityiset selvitykset koskien kemihierretehtaan konsentraatin talteenottolaitosta (niin sanottu Alrec-laitos) ja olemassa olevan toiminnan melua. Olemassa olevan kemihierretehtaan ympäristölupaan tehtiin lisäksi kartonkitehdasinvestoinnin edellyttämät muutokset. Aluehallintovirasto myös erotti olemassa olevaa voimalaitosta koskevat lupamääräykset erilliseen ympäristölupaan, ja muutti näitä lupamääräyksiä vastaamaan suurten polttolaitosten parasta käyttökelpoista tekniikkaa koskevia päätelmiä. Aluehallintovirasto myönsi myös ympäristöluvat uudelle mekaanista massaa ja kartonkia valmistavalle laitokselle (kartonkitehdas) sekä uudelle biovoimalaitokselle.

Päästöjä ja ympäristövaikutuksia täytyy tarkkailla

Aluehallintovirasto antoi lupamääräykset koskien muun muassa vesistö- ja ilmapäästöjä sekä melua ja tarkkailua. Kemihierretehtaan jätevedenpuhdistamolta mereen johdettaville jätevesille asetettiin raja-arvot kemialliselle hapenkulutukselle, kiintoaineelle ja ravinteille. Ilmapäästöjen osalta raja-arvot asetettiin muun muassa Alrec-laitoksen ja voimalaitosten typen oksidien sekä voimalaitosten rikkidioksidin ja hiukkasten päästöille. Myös melulle asetettiin raja-arvot. Toiminnan päästöjä ja niiden vaikutuksia määrättiin tarkkailtavaksi. Tarkkailtavaksi määrättiin muun muassa Tallvarpen-lahden hygieeninen tila.