Metsäteollisuus

Harvinainen 12 hehtaarin metsän kulotus Paisuassa

Kulotuksella tuotetaan elinympäristöjä palaneesta puusta riippuvaisille lajeille, kuten kulokauniaiselle. Kulotusta tarvitaan koska varsinaiset metsäpalot ovat Suomessa onneksi harvinaisia.

kulotus

Kulotus kuuluu tärkeänä osana AARI Metsä Oy:n luonnonhoitoperiaatteisiin ja yritys toteuttaa sopivia kohteita vuosittain asiakkaidensa metsissä. Tässäkin asiassa jatkuvuus ja systemaattisuus on tärkeää: paloympäristö- ja lahopuujatkumoiden muodostamisen on tutkimuksissa todettu olevan erityisen tärkeää.

Tänä kesänä AARI Metsän kulotusohjelma jatkui Sonkajärven Paisuan kylässä, jossa paloi hakkuutähteitä, pohjakasvustoa ja maalahopuuta noin 12 hehtaarin alalta. Alueella on toteutettu uudistamishakkuu AARI+ mallin mukaisena, eli jokaista hehtaaria kohti oli jätetty yksi aari käsittelemättä sertifikaattien säästöpuuvaatimusten lisäksi. Alueella olikin hyvin paljon puustoa jäljellä normaaliin avohakkuuseen verrattuna. Puustoryhmiä oli jätetty tasaisesti päätehakkuualalle arviolta noin 40 runkoa hehtaarille, mikä vastaa pikemminkin perinteistä siemenpuuhakkuuta kuin avohakkuuta. AARI Metsä ei kuitenkaan jätä uudistumista puhtaasti siementävien säästöpuiden varaan, vaan metsän kasvu ja hiilensidonta varmistetaan istuttamalla paikalle sopivia puulajeja, tässä tapauksessa koivua ja kuusta. Luonnonsiemenet täydentävät uudistumista ja tuovat osaltaan tulevaisuuden metsään puulajivaihtelua, mikä edelleen parantaa luonnon monimuotoisuutta ja virkistysarvoja.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Sonkajärvelllä oli satanut edellisenä yönä jonkun verran, joten kulotuksen aloittamista jouduttiin siirtämään iltapäivään jolloin olosuhteet olivat erittäin hyvät. Sytytys aloitettiin alueen reunalta tuulen alapuolelta ja tuli pysyi hyvin hallinnassa. AARI+ kohteet paloivat varsin maltillisesti, sillä niissä ei ollut erityisen paljon hakkuutähteitä palokuormana. Muutamia puita oli jo tuulen seurauksena kaatunut maahan, mutta monimuotoisuuden kannalta tämä on ainoastaan positiivinen asia.