Metsäteollisuus

Stora Enso ja Tornator aloittavat yhteistyön suoalueiden ennallistamiseksi

Suon ennallistaminen

Stora Enson ja Tornatorin tavoitteena on ennallistaa yhteensä tuhat hehtaaria heikkopuustoisia suoalueita vuosina 2022–2027. Ennallistettavat suoalueet sijaitsevat Tornatorin omistamilla mailla Itä- ja Etelä-Suomessa.

Suon ennallistamisella lisätään luonnon monimuotoisuutta ja parannetaan suoalueilla olevien lajien elinympäristöä. Ennallistamisessa poistetaan alueelle ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa. Puunkorjuun jälkeen tukitaan ojia, mikä auttaa nostamaan suon vedenkorkeutta.

- Suon palauttaminen mahdollisimman luonnontilaiseksi käynnistyy puunkorjuulla, kun maa on jäässä ja kantaa metsäkoneita. Ennallistamistoimenpiteiden jälkeen ojitetusta suosta tulee uudelleen luonnontilainen suo pitkällä aikavälillä. Lisäksi hyödynnämme poistettavan puuston uusiutuviin ja kierrätettäviin tuotteisiin, korvaamaan fossiilisia raaka-aineita, sanoo ympäristöpäällikkö Niina Partanen Stora Ensosta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Stora Enson ja Tornatorin viisivuotisen yhteistyön käynnistäminen on konkreettinen teko luonnon monimuotoisuuden ja vesistöjen tilan parantamiseksi. Tornator ennallistaa monimuotoisuusohjelmassaan pääasiassa niitä ojitettuja soita, joissa aktiivisen metsätalouden jatkaminen ei ole järkevää. Yhteistyömme Stora Enson kanssa edistää puunkorjuuta näiltä kohteilta ja näin mahdollistaa hankkeiden suunnitelman mukaisen toteuttamisen, sanoo ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen Tornatorista.

Heikkopuustoisten soiden ennallistaminen lisää pitkällä aikavälillä turpeeseen sitoutuneen hiilen määrää. Suoluonnon tilaa parantavat toimet edistävät suokasvillisuuden ja muiden eliölajien palautumista suolle, soiden alapuolisten vesistöjen tilaa ja siten esimerkiksi järvien virkistyskäyttöä. Samalla marjastus ja metsästysmahdollisuudet suoalueilla kohenevat.

Stora Enson ja Tornatorin yhteistyö soiden ennallistamisessa on osa yhtiöiden välistä laajempaa kumppanuutta, johon kuuluvat myös metsänhoitopalveluiden toteuttaminen, tutkimus- ja kehitystyö sekä vuonna 2021 uusittu pitkäaikainen puukauppasopimus.

Tornatorilla on Suomessa yhteensä 637000 hehtaaria metsää, mikä tekee Tornatorista Suomen suurimman yksityisen metsänomistajan. Stora Enso omistaa Tornatorista 41 prosenttia.