Ajankohtaista

Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi viime vuonna 14,7 prosenttia, tilauskanta ennätyksellisen korkea

Materiaalien saatavuusongelmista huolimatta Kesla-konsernin liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia 45,5 miljoonaan euroon ja yhtiön liikevoitto lähes nelinkertaistui 2,2 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli 2,5 miljoonaa euroa positiivinen. Tilauskanta kasvoi ennätykselliseksi 51 miljoonaan euroon.

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen:

”Keslan suoritus koheni selvästi edellisvuodesta, vaikka pandemiaan liittyneet toimitusketjuhäiriöt jarruttivat konsernin liikevaihdon kasvua. Kesla tuotteiden kysyntä oli poikkeuksellisen vahvaa – tilikauden saatujen tilausten virta 86 miljoonaa ja kauden päättävä tilauskanta runsas 51 miljoonaa olivat ennätykselliset. Heikosta ensimmäisestä kvartaalista ja ostomarkkinoiden pullonkauloista huolimatta konsernin liikevaihto kasvoi lähes 15 prosenttia 45,5 miljoonaan euroon ja yhtiön liikevoitto lähes nelinkertaistui 2,2 miljoonaan euroon. Osakekohtainen tulos kasvoi 0,09 eurosta 0,50 euroon yli viisinkertaiseksi.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuoden 2021 viimeinen kvartaali oli konsernilta oiva suoritus materiaalipulasta huolimatta: liikevaihto kasvoi edellisvuodesta neljänneksellä 14,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto lähes kaksinkertaistui liikevoittoprosentin noustessa 6,7:ään vertailukauden 4,4 prosentista. Myös toisen vuosipuoliskon tekeminen oli hyvällä tasolla - liikevaihto kasvoi lähes 24 % edellisvuodesta ja liikevoittoprosentti koheni 1,6:sta 5,8 prosenttiin.

Saatujen tilausten virta kasvoi lähes kaikilla markkinoillamme. Venäjän valtion tavoite kasvattaa puunjalostusteollisuuden kapasiteettia näkyi poikkeuksellisen vahvana kysyntänä, joten Venäjä kasvoi tilikauden saaduissa tilauksissa konsernin suurimmaksi markkinaksi ohi kotimaan. Kotimaan, Ranskan, Skandinavian ja Keski-Euroopan kehitys oli myös erittäin vahvaa. Voimakkaasta kysynnästä johtuen osa tilikaudella 2021 saaduista tilauksista luvattiin toimittaa vasta vuonna 2023. Liikevaihdossa kotimaa pysyi suurimpana markkinana ja myös liikevaihdon kasvu 35 % oli kotimaassa vientimarkkinoiden 8 %:n kasvua selvästi voimakkaampaa.

Saadut tilaukset kasvoivat kaikissa liiketoiminnoissa ja tuoteryhmissä edellisvuoteen nähden. Autonostureiden ja traktorivarusteiden liikevaihto kasvoi, mutta puunkorjuulaitteiden kasvu jäi vaatimattomaksi alkuvuoden Amkodor-toimitusten pysähdyksestä johtuen.

Varaosamyynnin kasvu oli konekauppaa voimakkaampaa. Laskutettujen tuotteiden keskimääräinen myyntikate laski puoli prosenttiyksikköä myynnin mixin ja ostomateriaalien hintojen nousun vuoksi. Hinnastokorotukset, tuottavuuskehitys ja varaosamyynnin volyymikasvu neutraloivat valtaosan ostomateriaalien hinnankorotusten vaikutuksista.

Liikevaihdon ja kysynnän kasvusta huolimatta konserni kykeni pitämään nettokäyttöpääoman lähes edellisvuoden tasolla 15,5 miljoonassa eurossa (15,2 miljoonaa 2020) ja ylläpitämään vahvan positiivisen 2,5 miljoonan euron kassavirran. Taseen 3,7 miljoonan kasvu johtui NOSTE-investointiohjelmasta sekä volyymikasvuun liittyvästä vaihto-omaisuuden ja ostovelkojen kasvusta. Omavaraisuus- ja nettovelkaantumisasteet pysyivät edellisvuoden tasolla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Konserni kehitti uusia tuotteita ja otti käyttöön uutta tuotanto- ja tietotekniikkaa tilikauden aikana. Traktorivarusteet liiketoiminnassa kehitettiin uusi 326T kuormain vaativaan urakointikäyttöön ja maastokelpoinen metsäpalojen sammutusperävaunu sekä laskutettiin ensimmäinen erä monitoimiperävaunuja Puolustusvoimilta. Puunkorjuuliiketoiminta lanseerasi kolmannen sukupolven harvesterikourat sekä eteni ajokonenosturivalikoiman uudistamisessa seuraavaan kokoluokkaan. Autonosturiliiketoiminta lanseerasi uudet 22-sarjan Z-nosturit 12, 14 ja 17 tonnimetrin kokoluokkiin. NOSTE-hankkeen keskeisistä investoinneista tuotantokäyttöön otettiin älykäs särmäin, koneistuskeskus sekä ensimmäinen FMS-hitsaussolu ja yhtiön toiminnanohjausjärjestelmä päivitettiin.

Pandemian vaikutukset näkyivät Keslalla lähinnä ostomateriaalien saatavuusongelmina ja niistä aiheutuneina tuotantohäiriöinä eikä niinkään merkittävinä sairaspoissaoloina. Matkustamiseen, messuihin ja edustamiseen liittyvät kustannukset kasvoivat edellisvuodesta, mutta pysyivät selvästi pandemiaa edeltävää aikaa matalammalla tasolla.

Tilikausi 2021 oli monella tavalla poikkeuksellinen ja vaati meiltä jatkuvaa sopeutumista vaihtuviin tilanteisiin. Myös tilikauden 2022 alku on ollut poikkeuksellinen geopolitiikan jännitteiden kasvettua. Näihin liittyy merkittävää riskiä, joka realisoituessaan voi vaikuttaa yhtiön Venäjän liiketoimintaan negatiivisesti. Olemme aiemmin sopeutuneet muutoksiin onnistuneesti ja uskon, että kykenemme vastaamaan myös vuoden 2022 haasteisiin.”

Toimintaympäristö ja markkinakehitys sekä lähitulevaisuuden riskit ja epävarmuustekijät

Tilikauden aloittava tilauskanta on poikkeuksellisen korkea yli 51 miljoonaa, josta kuluvan tilikauden tilauskantaa on noin 37 miljoonaa euroa. Joensuun tehtaan tuotantokapasiteetti on myyty täyteen vuoden 2022 osalta ja Kesälahden tehtaalla valmistettavien traktorivarusteiden ja harvesterikourien tilauskannan pituus on noin 3 kuukautta. Venäjän tilauskanta on 43 % tilikauden tilauskannasta ja painottuu Joensuun autonostureihin sekä Amkodor-Onegon tilauksiin.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

OECD:n ennakoiva suhdanneindikaattorin (OECD composite-leading-indicator) nousu on taittunut ja kääntynyt hienoiseen laskuun. Kotimaassa suhdanneindikaattori on pysynyt yli historiallisen keskiarvon, mutta laskukäänne on OECD:n keskiarvoa voimakkaampaa. Venäjän indikaattori jatkaa nousuaan ja on OECD:n korkeimmalla tasolla geopolitiikkaan liittyvistä jännitteistä huolimatta. Pandemiaan liittyvät rajoitustoimet näyttävät hellittävän rokottamisen ja omikrontartuntojen kattavuuden vuoksi. Pandemian jälkeinen materiaalipula näyttää kuitenkin jatkuvan ennakoitua pidemmälle.

Katsauskauden päättyessä konsernin kannalta keskeisimmät riskit ja epävarmuustekijät ovat seuraavat:

  • Ukrainan konfliktin eskaloituminen voi vaikuttaa Venäjän kysyntään. Pakotteiden asettaminen voi lisäksi rajoittaa Keslan mahdollisuuksia hyödyntää kertynyttä tilauskantaa ja toimittaa tilattuja tuotteita Venäjälle. Konflikti voi vaikuttaa myös laajemmin yleiseen talouden kehittymiseen. Autonostureiden ja metsänostureiden Venäjän toimitusten estyminen on kuitenkin mahdollista korvata aikaistamalla muiden markkinoiden toimituksia vuodelta 2023 kuluvalle tilikaudelle, mikäli konfliktin vaikutukset rajoittuvat ainoastaan Venäjän kauppaan.
  • Valko-Venäjää koskevien pakotteiden tai pakotetulkintojen tiukentuminen rajoittaa ja voi estää Keslan toimitukset Amkodor-Onegon Petroskoin metsäkonetehtaalle. Metsäkonenostureiden osalta vaikutuksia on mahdollista korvata aikaistamalla muiden metsäkonenosturiasiakkaiden ja autonostureiden toimituksia tilikaudelle 2022.
  • Toimittajien hinnankorotukset ja yleinen inflaatiokehitys voivat vaikuttaa kannattavuutta heikentäen erityisesti niissä tuotteissa, joiden tilauskanta on poikkeuksellisen pitkä, jolloin hinnankorotusten vaikutus viivästyy suhteessa kustannusten nousuun. Kesla on terävöittänyt tilausmuutoksiin liittyviä käytäntöjään siten, että muutosten yhteydessä tilaus vahvistetaan aina uuden hinnaston mukaisiin hintoihin.
  • Covid-19-pandemia voi muuntuessaan vaikuttaa asiakkaiden investointihalukkuuteen, jälleenmyyjien toimintakykyyn ja alustakoneiden saatavuuteen (mm. kuorma-autot, kaivinkoneet, metsäkoneet ja traktorit). Nämä tekijät voivat heikentää tai lykätä tuotteiden kysyntää. Pandemia voi vaikuttaa myös toimitusketjun kykyyn toimittaa tuotteita halutuissa määrin. Lisäksi tilanteen mahdollinen heikkeneminen Pohjois-Karjalassa voi vaikuttaa myös Keslan tehtaisiin ja organisaation toimintakykyyn.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Rahoituslaitoksen tekemän pakotesäännösten tulkinnan perusteella Keslan merkittävään venäläiseen asiakkaaseen liittyvä rahaliikenne on kyseisen rahoituslaitoksen toimesta keskeytetty.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kesla on aloittanut pakotesäännösten tulkintaan liittyvän EU-tasoisen viranomaisselvityksen, jonka vastausta odotetaan lähitulevaisuudessa.

Varotoimena toimitukset ja tilausten valmistus asiakkaalle on toistaiseksi keskeytetty. Muilta osin Keslan tuotanto toimii normaalisti. Keskeytys koskee noin 10 miljoonan euron tilauskantaa. Vapautunutta kapasiteettia on kohdistettu muihin asiakastilauksiin.

Muilta osin yhtiön liiketoiminta on jatkunut normaalisti.