Ajankohtaista

Keslan viime vuoden liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla, tulos jäi tappiolliseksi

Keslan tilikauden 2022 liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 45,9 miljoona euroa siitä huolimatta, että yhtiö lopetti Venäjän kaupan ja ostomateriaaleissa oli saatavuusongelmia. Kustannusten nousu ja toimitusketjun häiriöt painoivat yhtiön liikevoittoa, joka oli -1,3 miljoonaa euroa. Kysyntä säilyi hyvänä ja tilauksia saatiin 55 miljoonaa euroa. Tilikaudella saatettiin loppuun laaja NOSTE-investointiohjelma, jolla varmistetaan edellytykset ylläpitää yhtiön kilpailukykyä tulevina vuosina.

Loka−joulukuu 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 2,1 % vertailukaudesta ja oli 14,9 milj. euroa (14,6).
 • Liikevoitto heikkeni vertailukauteen nähden ja oli -142 tuhatta euroa (987).
 • Kertaluonteiset erät: tulosta heikentää Venäjän liiketoimintoihin liittyvä luottotappiovaraus 103 tuhatta euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -311 tuhatta euroa (743)
 • Osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (0,19) sekä A- että B-osakkeille.

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuosi 2022 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 0,9 % vertailuvuodesta 45,9 milj. euroon (45,5).
 • Liikevoitto heikkeni selvästi vertailuvuodesta ollen -1 319 tuhatta euroa (2 213).
 • Kertaluonteiset erät: Tilikauden tulosta heikentää Venäjän liiketoimintoihin liittyvät luottotappiovaraukset 383 tuhatta euroa (2021 varauksen purku, tuloa 353 tuhatta).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -5 377 tuhatta euroa (2 511).
 • Nettovelkaantumisaste kasvoi ja oli 134 % (60). Korollinen nettovelka kasvoi tilikaudella 16,5 milj. euroon (8,5).
 • Omavaraisuusaste oli tilikauden lopussa 32 % (41).
 • Tilauskanta oli tilikauden lopussa 37,0 milj. euroa (51,4).
 • Osakekohtainen tulos oli -0,35 euroa (0,50) sekä A- että B-osakkeille.
 • Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta.

Keskeisiä tapahtumia tilikaudella

 • Kesla tiedotti 25.2.2022 peruvansa venäläisen Amkodor-Onegon runsaan 10 miljoonan euron tilaukset tilauskannastaan ja jarruttavansa Venäjän toimituksiin liittyviä materiaaliostoja sekä perui tilikaudelle 2022 antamansa näkymän. Yhteensä Kesla perui tilikaudella noin 22,3 miljoonan euron Venäjään liittyvät tilaukset.
 • Puolustusvoimat tilasi 2,7 milj. eurolla Keslan monitoimiperävaunuja 15.8.2022.
 • Keslan uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin 22.11.2022 alkaen diplomi-insinööri Marko Pekkola. Pekkola on työskennellyt aiemmin liiketoiminnan johtotehtävissä Neste Oyj:n, Stora Enso Oyj:n ja M-Real Oyj:n palveluksessa.

Toimitusjohtaja Marko Pekkola:

Marko Pekkala

Vuoden 2022 viimeinen neljännes oli liikevaihdon 14,9 miljoonaa euroa osalta vahva suoritus ja vastasi vertailuajanjakson liikevaihtoa (14,6). Asiakastoimitusviiveitä saatiin osin purettua komponenttipulan helpottuessa. Puolustusvoimien tuotteiden toimituksista 1,4 milj. euroa ajoittui loppuvuodelle. Hyvästä liikevaihdosta huolimatta kannattavuus jäi kuitenkin heikoksi, ja liikevoitto laski -142 tuhanteen euroon (987). Liikevoitto ilman Venäjän myyntisaamisten toteutuneita ja laskennallisia arvonalentumisia sekä toimitusjohtajan vaihdokseen liittyneitä kustannuksia kääntyi kuitenkin positiiviseksi ja oli 254 tuhatta euroa (1,0). Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen rahavirta ennen käyttöpääomaeriä oli 0,7 miljoonaa euroa (1,3).

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Konsernin liikevaihto säilyi vuoden 2021 tasolla ja oli 45,9 miljoonaa euroa (45,5), mutta kannattavuus heikkeni selvästi. Keslan tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä ja Venäjän tilauskannan poisjäännin vaikutukset liikevaihtoon pystyttiin korvaamaan kaikissa liiketoiminnoissa. Tilikauden 2022 lopun tilauskanta 37 miljoonaa euroa oli hyvällä tasolla ja 27 % korkeampi kuin vuoden 2021 lopun tilauskanta ilman Venäjää. Metsäteollisuuden puuntuonnin loppuminen Venäjältä lisäsi kotimaisen puun ja puuraaka-aineen kysyntää. Myös Puolustusvoimien tuotteet lisäsivät kotimaan tilausvirtaa. Viennin osuus oli merkittävä, 61 % liikevaihdosta (65).

Toimitusketjun häiriöt ja kohonneet kustannukset painoivat konsernin tilikauden liikevoiton 1,3 miljoonaa euroa tappiolliseksi (2,2). Sijoitetun pääoman tuottoprosentti heikkeni ja oli -4,9 %, kun se edellisvuonna oli 9,4 %. Osakekohtainen tulos oli -0,35 euroa (0,50).

Useista hinnankorotuksista huolimatta myyntikatekertymä jäi odotettua heikommaksi. Hinnastopäivitykset eivät vaikuttaneet olemassa olleeseen tilauskantaan vaan hinnastopäivityksen jälkeisiin uusiin ja muutettuihin myyntitilauksiin. Toimitusketjun häiriöt aiheuttivat asiakastoimituksiin viiveitä ja sitoivat käyttöpääomaa. Venäjän hyökkäyssodan merkittävimmät operatiivisen toiminnan vaikutukset liittyivät ostomarkkinoihin, joilla ilmeni toimitusvaikeuksia ja kustannusnousuja laajasti eri komponenteille. Sodan vaikutuksesta myös inflaatio ja korot kääntyivät nousuun.

Käyttöpääoma nousi 21,2 miljoonaan euroon, missä oli kasvua 37 % edellisvuoteen verrattuna. Käyttöpääoman kasvu painoi liiketoiminnan rahavirran 5,4 miljoonaa euroa negatiiviseksi (2,5). Käyttöpääoman sitoutumisen lisäksi NOSTE-investointiohjelman rahoitus vaikutti nettovelkaantuneisuuden kasvuun 134 %:iin (60). Omavaraisuusaste heikkeni ja oli 32 % (41).

Venäjän hyökkäyssodan takia perutut 22,3 miljoonan euron tilaukset olivat valtaosin autonostureita. Vaikean ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen liiketoiminto onnistui ylittämään liikevaihdollisesti vuoden 2021. Korvaavia markkinoita saatiin erityisesti Länsi-Euroopasta, Baltiasta ja Pohjois-Amerikasta. Puunkorjuulaitteet-liiketoiminnassa Venäjän ja CIS-maiden osuus liiketoiminnasta oli suuri metsäkonenostureissa, joiden osalta korvaavien markkinoiden löytäminen on haastavaa. Harvesterikourien osalta kysyntä oli vahvaa loppuvuodesta, mikä kompensoi Venäjän markkinan menetystä. Traktorivarusteissa asiakassegmentit säilyivät samoina ja yhteistyö Valtran kanssa voimistui. Vuonna 2021 lanseeratun sammutusperävaunun esimarkkinointi aloitettiin Skandinavian markkinoilla. Traktorivarusteet-liiketoiminnossa sota vaikutti välillisesti materiaalikustannusten voimakkaana nousuna.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vuoden 2022 aikana keskityttiin NOSTE-hankkeen investointien käyttöönottoon, mikä tulee parantamaan kilpailukykyä mahdollistamalla automaation ja digitalisoinnin hyödyntämisen tuotteiden valmistuksessa, tehostamalla tuotantoa ja kehittämällä laadunhallintaa. Kesla odottaa investointien hyötyjen näkyvän täysimääräisenä vuoden 2024 aikana.

Tilikaudella saatujen tilausten määrä säilyi 55 miljoonassa eurossa, mikä vastaa vuonna 2021 saatuja tilauksia ilman Venäjää. Keslan vuoden 2023 tuotantokapasiteetista merkittävä osa on jo myyty. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saadut tilaukset 11 miljoonaa euroa indikoivat kysynnän palautumista normaalille tasolle.

Varaosamyynti vuonna 2022 oli lähes vuoden 2021 tasolla. Laskutettujen tuotteiden keskimääräinen myyntikate laski puoli prosenttiyksikköä myyntivalikoiman ja ostomateriaalien hintojen nousun vuoksi. Hinnastokorotukset, tuottavuuskehitys ja varaosamyynnin säilyminen lähes 2021 tasolla neutraloivat valtaosan ostomateriaalien hinnankorotusten vaikutuksista.

Kesla jatkoi vuoden aikana uusien tuotteiden kehittämistä ja NOSTE-hanke saatettiin loppuun. NOSTE-hankkeen keskeisistä investoinneista otettiin tuotantokäyttöön monitoiminen laserleikkauskeskus, FMS-robottihitsausjärjestelmät sekä koneistuskeskus. Traktorivarusteet-liiketoiminnassa suunniteltiin uusi KESLA 325T-kuormain uudella KESLA proC i -ohjausjärjestelmällä urakointikäyttöön. Suunniteltu kuormain vastaa muun muassa Puolustusvoimien tarpeisiin. Puunkorjuuliiketoiminta lanseerasi KESLA 875H -harvesterinosturin ja keskittyi NOSTE-teknologian mahdollisuuksien hyödyntämiseen harvesterikourien ylläpitosuunnittelulla. Autonosturiliiketoiminnassa kehitettiin asiakaskohtaisia ratkaisuja erityisesti kierrätysmateriaalien käsittelyyn. Uuden autonostureiden KESLA proC i -ohjausjärjestelmän testaamiseen panostettiin voimakkaasti.

Tilikausi 2022 oli monella tavalla poikkeuksellisen haastava ja vaati Keslalta jatkuvaa sopeutumista vaihtuviin tilanteisiin. Onnistuimme korvaamaan Venäjän tilauskannan poisjäännin menestyksekkäästi kaikissa liiketoiminnoissa. Kiitos onnistumisesta kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja keslalaisille.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kannattavuuteen heikentävästi vaikuttivat kustannustason nopea nousu sekä toimitusketjun pullonkaulat.

Fokusalueina vuonna 2023 ovat erityisesti kannattavuuden parantaminen ja nettovelkaantumisen saattaminen tavoitetasolle. Keskeistä vuoden 2023 näkökulmasta on tuotantoketjujen pullonkaulojen poistaminen ja tuotantorytmin palauttaminen normaalille tasolle. Näin pienennämme käyttöpääomatasoa ja elvytämme rahavirtaa. Kesla on sopeutunut myös aiemmin muutoksiin onnistuneesti ja uskon, että kykenemme vastaamaan myös vuoden 2023 haasteisiin.