Metsäteollisuus

Metsähallitus palkkaa kymmeniä henkilöitä vanhojen ja luonnontilaisten metsien inventointiin

Metsähallitus kartoittaa vanhat ja luonnontilaiset valtion metsät seuraavan kahden maastokauden aikana, kun maa on lumeton. Metsien inventointitehtäviin palkataan noin 50 määräaikaista metsäasiantuntijaa. Inventoitava ala on mahdollisesti jopa 200 000–250 000 hehtaaria painottuen Lappiin.

metsää ja lahopuuta heinävedellä

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelupäätöstä varten tarvitaan maastossa tehtävä, mittauksiin perustuva tieto metsän keskeisistä rakennepiirteistä, joita ovat kuolleen puun määrä ja puuston ikä. Nyt palkattavat metsäinventoijat tulevat muun muassa mittaamaan puuston rakennepiirteitä. Lisäksi tehtävänä on luonnontilaisuutta kuvaavien tunnusten sekä aiemman ihmistoiminnan arviointi ja tunnistaminen.

Ympäristöministeriö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön kanssa valmistelee parhaillaan kansallisia kriteereitä, joiden perusteella vanhat ja luonnontilaiset metsät voidaan määritellä.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Odotamme vielä virallista päätöstä vanhojen ja luonnontilaisten metsien tunnistamisen tarkoista kriteereistä. Kriteerien ja niiden soveltamista koskevan ohjeistuksen vahvistuttua meillä on valmiudet aloittaa maastotöiden valmistelut välittömästi, metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen kertoo.

Inventoitavien kohteiden tunnistamisessa hyödynnetään Metsähallituksen omien tietolähteiden lisäksi eri sidosryhmien ja vapaaehtoisten luontokartoittajien toimittamia tietoja.

- Tulemme myös inventoimaan ne Luonnonmetsäryhmän suojeltavaksi esittämät alueet, joista olemme saaneet karttarajaukset, Hannu Lehtonen toteaa.

Määräaikaisten inventoijien lisäksi työssä hyödynnetään koko Metsähallituksen asiantuntemusta.

Inventoinnin kustannukset katetaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n liiketoiminnan tulorahoituksesta. Inventoinneista saadaan myös arvokasta tietoa täydentämään valtion metsien paikkatietoaineistoa, mitä käytetään muun muassa metsäsuunnittelussa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suomi on EU:n biodiversiteettistrategiassa sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät. Kun kriteerit täyttävät valtion metsät on saatu inventoitua, eduskunta tekee päätöksen suojeltavista alueista hallituksen esityksestä.

Luonnon monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisessä on suojelun lisäksi tärkeä rooli arkimetsänhoidolla. Metsienkäsittelyn yhteydessä tehtävät luonnonhoitotoimet, kuten säästöpuiden ja lahopuun jättäminen, sekapuustoisuuden lisääminen sekä arvokkaiden luontokohteiden rajaaminen toiminnan ulkopuolelle ovat jokapäiväistä luonnonhoitoa.