Metsäteollisuus

Valtion metsiä suojeluun – vanhojen ja luonnontilaisten metsien inventointi käynnissä

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö ovat julkistaneet esityksen kriteereiksi, joilla vanhat ja luonnontilaiset metsät on tarkoitus suojella. Metsähallitus inventoi kriteerien perusteella valtion metsiä tämän ja ensi vuoden aikana. Lisäksi 31 000 hehtaaria valtion maita esitetään siirrettäväksi suoraan suojeluun. Kokonaisuutena valtion mailla tehtävän uuden pysyvän suojelun pinta-ala nousee arviolta 80 000–90 000 hehtaariin.

Mahdollista vanhaa metsää Keski-Suomessa
Mahdollista vanhaa metsää Keski-Suomessa.

Suomi on EU:n biodiversiteettistrategiassa sitoutunut suojelemaan vanhat ja luonnontilaiset metsät. Ne ovat erityisen arvokkaita luonnon monimuotoisuudelle.

- Hyvä, että vanhojen metsien suojelutyö nyt etenee, ja kansallinen kriteeriesitys on pitkän työn jälkeen saatu valmiiksi. Metsähallitus inventoi kriteerit täyttävät kohteet valtion mailla, ja ne siirretään lakisääteisen suojelun piiriin, sanoo Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Juha S. Niemelä

Metsähallitus on aloittanut maastomittaukset, joissa kirjataan ylös muun muassa valtapuuston keski-ikä sekä pysty- ja maalahopuun tilavuus. Lisäksi tarkastellaan silmämääräisesti mahdollisen aiemman ihmistoiminnan merkkejä, kuten kantoja, ojia ja ajouria. Inventointeja on aloitettu vapaaehtoisten luontokartoittajien ilmoittamissa kohteissa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

- Kriteeriesityksen valmistuttua inventointitietoja päästään vertaamaan raja-arvoihin ja tarkentamaan ohjeistusta. Myös inventoitavat alueet tarkentuvat nyt, kun pääsemme käymään paikkatietojamme läpi näiden kriteerien pohjalta. Inventointityön arvioidaan kestävän kaksi maastokautta, Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsienkäyttö- ja suunnittelujohtaja Hannu Lehtonen toteaa.

Inventoinnissa löydetyt kohteet, jotka täyttävät vanhan ja luonnontilaisen metsän kriteerit, tullaan suojelemaan. Myös inventoinnin yhteydessä löydetyt uudet Metsähallituksen ympäristöoppaan mukaiset luontokohteet jätetään metsätaloustoiminnan ulkopuolelle, vaikka suojelukriteerit eivät täyttyisikään. Luontokohteita ovat esimerkiksi lehdot, aarniometsät ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät, paahdealueet, puron- ja noronvarsimetsät ja muut erityiskohteet.

Rovaniemi Kolvavaara

Valtion maiden ekologinen verkosto koostuu luonnonsuojelualueista ja monikäyttömetsien arvokkaista luonto- ja erityiskohteista sekä niiden välillä kulkevista ekologisista käytävistä ja ns. askelkivistä, joita pitkin kasvi- ja eliölajit pääsevät leviämään. Metsätalous on näillä alueilla rajoitettua tai alueet ovat kokonaan metsätalouskäytön ulkopuolella.

Vanhojen ja luonnontilaisten metsien kriteerien ja inventointityön perusteella suojeltavien metsien lisäksi esitetään suoraan suojeltavaksi yhteensä runsaat 31 000 hehtaaria Metsähallituksen maita pääasiassa Lapissa ja Pohjanmaa-Kainuun alueella.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Suojelukohteiden valinnan perusteina ovat olleet edustavat vanhat metsät, ekologisen kytkeytyvyyden parantaminen suojelualueiden ja lajiston kannalta sekä edustavat luontotyypit. Esitetyt kohteet tulisivat todennäköisesti täyttämään huomattavalta osalta vanhojen metsien kriteerit, joten rajaamalla ne suojelupakettiin jo nyt, säästytään maastoinventoinnilta. Kohteet kuuluvat pääosin Metsähallituksen alue-ekologisen verkostoon, missä ne on jo aiemmin jätetty vapaaehtoisesti taloustoiminnan ulkopuolelle. Suojelupäätöksen myötä ne siirretään lakisääteisen suojelun piiriin.

Kairauksen valmistelua.
Kairauksen valmistelua, Sotkamo 2024. Esa Åvist.