Metsäteollisuus

Uudistava maankäyttö tähtää luonnon tilaa vahvistavaan kulttuurimuutokseen rakennetussa ympäristössä

Metsä Group on asettanut tavoitteekseen luonnon tilan vahvistamisen toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä. Nyt laaditut uudistavan maankäytön periaatteet ohjaavat suunnitelmien toteuttamista rakennetussa ympäristössä. Uudistavan maankäytön pilottivaihe käynnistyi viime vuonna Kemissä. Villi vyöhyke ry:n kanssa laaditut periaatteet ohjaavat biodiversiteettisuunnitelmien toteuttamista kaikilla Metsä Groupin 25 tehdaspaikkakunnalla lähivuosien aikana.

Uudistava maankäyttö

Metsä Group haluaa suurena ja alueellisesti merkittävänä yrityksenä toimia esimerkkinä muille rakennetun ympäristön luontoratkaisuissa. Tavoitteena on liittää tehdasalueiden biodiversiteetin kehittäminen osaksi tehtaiden toimintaa ja raportointia. Laajenevan yhteistyöverkoston kanssa tehtävä työ tähtää kansainvälisesti hyväksyttyihin suunnitteluperiaatteisiin, joiden avulla luonnon tilaa parannetaan rakennetussa ja teollisessa ympäristössä toimialasta riippumatta.

- Uudistava maankäyttö tarjoaa muutosta luonnon asemalle rakennetussa ympäristössä. Ihmisen muuttama ympäristö on täynnä mahdollisuuksia sekä maamme lajistolle että ihmisille jokapäiväisessä arkiympäristössä. Luontoratkaisut teollisessa ja kaupunkiympäristössä tukevat Suomen kansallisia luonnon monimuotoisuustavoitteita luoden samalla asukkaille terveellisemmän, turvallisemman ja viihtyisämmän arkiympäristön. Kyse on muutoksesta, josta sekä luonto että ihmiset hyötyvät, sanoo Metsä Groupin johtava luontoasiantuntija Timo Lehesvirta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kemin suunnittelualue kattaa yli 600 hehtaaria, josta noin puolet on suljettua tehdasaluetta ja puolet yhtiön omistamia maa-alueita. Viime vuonna aloitettu niittyjen, ketojen ja paahdealueiden perustaminen jatkuu tänä vuonna. Näitä avoimia elinympäristöjä on toistaiseksi perustettu 12 hehtaaria nurmikoiden sijaan. Niiden perustamisessa hyödynnetään vain paikallista kasvillisuutta. Viljelyaineisto käsittää yli 100 lajin siemeniä, jotka on kerätty Kemin lähialueilta eri kasvilajien paikallisista populaatioista. 

Metsä Groupin keskeinen yhteistyökumppani on Villi vyöhyke -yhdistys, joka on erikoistunut rakennetun ympäristön biodiversiteettiosaamiseen. Kemin kaupunki toteuttaa laidunnusta Helmi-ohjelman avulla Kiikelin puistoalueella. Laiduntavat lapinlehmät ovat uhanalaista maatiaisrotua. Meri-Lapin Lintutieteellinen Yhdistys Xenus ry tekee linnustokartoituksia ja suunnitelmia linnuston turvaamiseksi. Paikallinen metsästysseura Hiilimön erästäjät ry torjuu villiminkkejä vieraspetoprojektissa linnustoon liittyvää työtä tukien.

- Kemin seudulla luonnon monimuotoisuudelle tärkeitä elinympäristöjä ovat muun muassa niityt, kedot ja paahdealueet. Niillä elää taantuvia kasvi- ja hyönteislajeja. Vastaavia elinympäristöjä saa perustettua Metsä Groupin tehdasalueille. Soveltuvaa pinta-alaa on tehdasalueilla laajasti, millä on merkitystä biodiversiteetin suojelussa. Olemme käyttäneet uusien elinympäristöjen perustamisessa paikallisia ja harvinaistuvia kasvilajeja. Kemin hankkeessa myös uhanalaisten hyönteisten ravintokasvit ovat merkittäviä, sanoo Villi vyöhyke ry:n puheenjohtaja Jere Nieminen

Uudistava maankäyttö rakennetussa ympäristössä on yksi Metsä Groupin luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiseen tähtäävistä aloitteista. Uudistava metsätalous keskittyy luonnon tilan vahvistamiseen talousmetsissä, joista Metsä Group hankkii puunsa. Luontohankkeiden rahoitusohjelmassa rahoitetaan yhtiön oman vaikutuspiirin ulkopuolisia luonnonhoidon ja ennallistamisen hankkeita pölyttäjistä virtavesiin ja kosteikkohankkeisiin.

Uudistavan maankäytön periaatteet

  • Toteutetaan lähiseudulle ominaista alkuperäisluontoa ylläpitäviä ja vahvistavia ratkaisuja
  • Tuetaan uhanalaisten lajien esiintymistä rakennetussa ympäristössä
  • Turvataan alueen paikallista ja kulttuurihistoriallisesti merkityksellistä lajistoa
  • Tunnistetaan ja turvataan paikallista teollisuushistoriaa ilmentävä lajisto
  • Torjutaan haitallisia vieraslajeja kansallisten tavoitteiden mukaisesti
  • Tunnistetaan ja turvataan alueen ekosysteemipalvelut kuntapalveluina
  • Luodaan yhteisöllisyyttä ja toimitaan yhteistyössä paikallisesti 
  • Tuetaan ja kehitetään ympäristökasvatusta palvelevia luontoratkaisuja
  • Yhdistetään taidetta ja kulttuuria tiedepohjaisiin luonnon tilaa tukeviin ratkaisuihin
  • Innovoidaan uusia toimintamalleja uudistavan maankäytön kehittämiseksi