Metsäkoneurakointi

Ponssen osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2022: Toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen myötä

Ponsse Scorpion
  • Liikevaihto oli 173,7 (163,4) miljoonaa euroa.
  • Liiketulos oli 12,5 (16,8) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 7,2 (10,3).
  • Tulos ennen veroja oli 14,1 (15,3) miljoonaa euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -24,2 (14,8) miljoonaa euroa.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,40 (0,31) euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 61,2 (60,4) prosenttia.
  • Tilauskanta oli 356,2 (308,0) miljoonaa euroa.
  • Ponsse antoi uuden tulosohjauksen 25.4.2022. Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.

Toimitusjohtaja Juho Nummela:

Ensimmäisen vuosineljänneksen alussa metsäkoneiden markkinanäkymät olivat hyvällä tasolla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan heikensi tilannetta nopeasti ison metsäkonemarkkinan sulkeutuessa. Yhtiön muilla markkina-alueilla kysyntä oli koko neljänneksen hyvä ja näillä alueilla tilausvirta jatkoi positiivista kehitystä. Venäjän markkinoilta vapautuneisiin koneisiin pyrittiin löytämään nopeasti uusia asiakkaita siinä osittain onnistuenkin. Katsauskauden saadut tilaukset olivat noin 200 miljoonaa euroa. Tilauskannasta poistettiin kaikki Venäjän konetilaukset, jonka vaikutus saatuihin tilauksiin oli 109 miljoonaa euroa. Katsauskauden saadut tilaukset olivat nettomääräisesti 90 miljoonaa euroa. Yhtiön tilauskanta katsauskauden lopussa oli 356,2 (308,0) miljoonaa euroa.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Kuluneen neljänneksen aikana kasvoimme lopulta hyvin ja liikevaihtomme kasvu oli noin kuusi prosenttia ollen 173,7 (163,4) miljoonaa euroa. Liiketoiminnoistamme nopeimmin kasvoivat huoltopalvelut ja teknologiayhtiömme Epec. Huoltopalvelumme ovat hyvässä kasvussa asiakkaidemme hyvän työtilanteen ansiosta. Venäjältä tuotavan puun ja sahatavaran poistuttua Euroopan markkinoilta puun korjuumäärien odotetaan kehittyvän positiivisesti. Tämä vaikuttaa myönteisesti Euroopan metsäkonemarkkinoiden lähiajan kysyntään.

Ponsse tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Ukrainan kriisi vaikuttaa Ponssen toimintaan ja talouteen merkittävästi. Kaikki kone- ja varaosavienti Venäjälle ja Valko-Venäjälle keskeytettiin yhtiön 2. maaliskuuta 2022 antaman tiedotteen jälkeen. Ponsse keskeytti toistaiseksi myös Venäjän tytäryhtiön toiminnan. Ponssen tuotteista vientipakotteiden piirissä ovat kuormatraktorit ja niihin liittyvät huolto-, koulutus-, varaosa- ja digitaaliset palvelut. Ponssella on huoltopalveluiden piirissä Venäjällä noin 3 000 metsäkonetta, joiden elinkaarenaikaisiin palveluihin liittyy erilaisia paikallisia sopimuksia ja velvoitteita. Seuraamme tilannetta ja etsimme vastuullisesti ratkaisuja sopimusvelvoitteisiin. On tärkeää, että voimme huolehtia tytäryhtiömme johdon turvallisuudesta ja paikallisista ponsselaisista.

Venäjä on ollut maailman suurin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden markkina, jonka osuus Ponssen liikevaihdosta oli 20 prosenttia edellisellä tilikaudella. Venäjän tytäryhtiömme OOO Ponsse on ollut Ponsse-konsernin suurin liiketoimintayksikkö. Tämän laajuisen liiketoiminnan korvaaminen on haastavaa.

Ukrainan sota on edelleen voimakkaasti heikentänyt osien ja komponenttien saatavuutta. Pulaa on erityisesti puolijohteista, valuista, hydrauliikkakomponenteista ja voimansiirron komponenteista. Myös Euroopan teräsmarkkina on vaikeassa tilanteessa. Komponenttisaatavuuteen liittyvät ongelmat yhdessä raaka-aineisiin ja energiaan liittyvien haasteiden kanssa on nostanut inflaation poikkeuksellisen korkealle tasolle. Tämä vaikuttaa Ponssen kannattavuuteen tulevilla vuosineljänneksillä. Olemme joutuneet tekemään tuotteisiimme hinnankorotuksia, mutta niiden vaikutukset eivät ole välittömiä pitkän tilauskantamme vuoksi. Lähikuukausina tuotannostamme valmistuvat koneet on myyty asiakkaillemme lähes vuosi sitten, jolloin paineet tuotekustannusten osalta olivat selvästi maltillisemmat.

Osien vaikea saatavuustilanne ja inflaatio näkyivät kannattavuudessamme selvästi jo kuluneella neljänneksellä. Liikevoittomme laski merkittävästi ja suhteellinen kannattavuutemme oli 7,2 (10,3) prosenttia. Lisäksi kannattavuutta heikensi liiketoiminnan kulujen liikevaihtoa nopeampi kasvu. Rahavirraksi muodostui -24,2 (14,8) miljoonaa euroa. Pääomia sitoutui hetkellisesti varastoon jääneisiin Venäjän koneisiin, komponentteja odottaviin keskeneräisiin tuotteisiin ja raaka-ainevarastoihin. Vaihtokonevaraston kierto ja taso pysyi hyvänä. Yhtiön vakavaraisuus on erittäin hyvällä tasolla.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Vaikeassa tilanteessa olemme minimoineet investointisuunnitelmiemme toteuttamisen ja priorisoimme tekemistämme voimakkaasti. Tytäryhtiöistä Epec etenee normaalin investointisuunnitelmansa mukaisesti, muiden tytäryhtiöiden osalta tilannetta arvioidaan erikseen. Yhtiössä on arvioitu erilaisia skenaarioita kriisin vaikutuksista toimintaamme. Pyrimme edelleen kehittämään Ponssea voimakkaasti kaikin käytettävissä olevin resurssein ja investoimaan tehokkaasti tuoteteknologiaan ja ratkaisutarjontaamme pitäen samalla huolta tuottavuuden kehityksestä jokaisessa toiminnossamme.

Liikevaihto

Konsernin liikevaihdoksi muodostui katsauskauden aikana 173,7 (163,4) miljoonaa euroa, joka on 6,3 prosenttia enemmän kuin vertailukaudella. Kansainvälisten liiketoimintojen osuus kokonaisliikevaihdosta oli 76,9 (73,5) prosenttia.

Liikevaihto jakautui alueittain seuraavasti: Pohjois-Eurooppa 38,5 (41,5) prosenttia, Keski- ja Etelä-Eurooppa 21,0 (20,9) prosenttia, Venäjä ja Aasia 12,6 (15,0) prosenttia, Pohjois- ja Etelä-Amerikka 27,2 (22,2) prosenttia sekä muut maat 0,7 (0,4) prosenttia.

Tuloskehitys

Liiketulos oli 12,5 (16,8) miljoonaa euroa. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli katsauskaudella 7,2 (10,3) prosenttia. Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 16,3 (18,0) prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Henkilöstökulut olivat katsauskauden aikana 27,6 (23,6) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 17,5 (14,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettomääräisesti 1,6 (-1,5) miljoonaa euroa. Rahoituseriin on kirjattu valuuttakurssien muutoksista aiheutuneet kurssivoitot ja -tappiot, joiden nettovaikutus katsauskauden aikana oli 0,9 (-1,5) miljoonaa euroa. Emoyhtiön saamiset tytäryhtiöiltä olivat nettomääräisesti 46,3 (54,6) miljoonaa euroa.

Yhtiö on saattanut päätökseen katsauskauden aikana pilvipalvelujärjestelyiden kirjanpitokäsittelyn selvitystyön ja on kirjannut kuluksi 0,4 miljoonaa euroa aiemmin ennakkomaksuihin kirjattuja tulkinnanvaraisia eriä, jotka eivät synnytä aineetonta omaisuuserää.

Katsauskauden tulokseksi muodostui 11,3 (8,8) miljoonaa euroa. Laimennettu ja laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,40 (0,31) euroa.

Tase ja rahoitus

Konsernitaseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 531,6 (450,8) miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuuden määrä oli 203,4 (156,8) miljoonaa euroa. Myyntisaamisia oli 51,2 (44,9) miljoonaa euroa sekä likvidejä kassavaroja 86,1 (72,7) miljoonaa euroa. Konsernin oman pääoman määrä oli 310,4 (265,9) miljoonaa euroa ja emoyhtiön oma pääoma (FAS) oli 236,7 (212,4) miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä oli 55,1 (54,0) miljoonaa euroa. Yhtiö on varmistanut likviditeettiään rahoituslimiittisopimuksilla ja yritystodistusohjelmilla, joita ei ole käytössä katsauskauden lopussa. Konsernin lainat rahoituslaitoksilta ovat vakuudettomia lainoja ilman rahoituskovenantteja. Konsernin nettovelat olivat -31,1 (-18,7) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste (net gearing) -10,0 (-7,0) prosenttia. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 61,2 (60,4) prosenttia.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Liiketoiminnan rahavirta oli -24,2 (14,8) miljoonaa euroa. Investointien rahavirta oli -10,5 (-4,8) miljoonaa euroa.

Ukrainan sodan vaikutukset

Ponsse tuomitsee Venäjän Ukrainaan kohdistaman sotilaallisen hyökkäyksen.

Toimintaympäristömme on muuttunut voimakkaasti ja se vaikuttaa Ponssen liiketoimintaan. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on pakottanut Euroopan Unionin ja Yhdysvaltojen reagoimaan, ja ne ovat asettaneet vahvat pakotteet Venäjää vastaan. Vientipakotteiden ja yhtiön oman linjauksen mukaisesti Ponsse keskeytti toistaiseksi 2.3.2022 alkaen kaiken myynnin ja viennin Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Samalla keskeytettiin paikallisen Venäjän tytäryhtiön OOO Ponssen toiminta. Ponssen tuotteista vientipakotteiden piirissä ovat kuormatraktorit ja niihin liittyvät huolto-, koulutus-, varaosa- ja digitaaliset palvelut.

Venäjän osuus Ponssen liikevaihdosta on ollut 20 prosenttia vuoden 2021 tilinpäätöksestä laskettuna. Yhtiön tilauskannassa 31.3.2022 ei ole enää yhtään Venäjälle toimitettavaa PONSSE-metsäkonetta.

Mainos, juttu jatkuu alla Mainos päättyy

Ponsse valmistautuu tilanteeseen laatimalla erilaisia skenaarioita, joissa arvioidaan Venäjän ja Valko-Venäjän vaikutusta yhtiön liikevaihdon ja kannattavuuden kehitykseen ja yhtiön tulevaisuuteen sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Yhtiöllä ei ole Venäjällä tuotannollista käyttöomaisuutta. Yhtiön omaisuus on pääosin huoltopalveluiden tiloja ja varaosavarastoja. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole Venäjällä ja Valko-Venäjällä viitteitä arvonalentumisriskeistä käyttö- ja vaihto-omaisuuden osalta, joiden arvo oli katsauskauden lopussa yhteensä 17,8 miljoonaa euroa. Ponssen Venäjän konemyynti on perustunut ennakkomaksuihin, eikä yhtiöllä siten ole myyntisaamisiin liittyviä riskejä. Katsauskauden lopussa Venäjällä oli ennakkomaksuja 19,1 miljoonaa euroa ja myyntisaamisia 3,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on alkanut palauttaa asiakkailleen peruuntuneista konekaupoista saatuja ennakkomaksuja asiakkaiden niin vaatiessa. Tilannetta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Venäjällä on noin 3000 PONSSE-metsäkonetta, joihin liittyy erilaisia yhtiön tekemiä sopimuksia ja velvoitteita. Yhtiö seuraa huolellisesti pakotesääntelyn ja vientirajoitteiden kehittymistä. Se, missä määrin näiden sopimusten jatkaminen tai päättäminen on mahdollista, riippuu tilanteen kehittymisestä, pakotteista sekä pankki- ja logistiikkapalveluiden saatavuudesta.

Ukrainan sota heikentää laajamittaisesti valmistusverkostojen toimintaa. Venäjällä, Valko-Venäjällä ja Ukrainalla on ollut merkittävä rooli Euroopan terästeollisuuden toimitusketjuissa ja samalla Venäjän rooli energiantoimittajana on ollut Euroopassa huomattava. Sodan seurauksena teräksen valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt merkittävästi ja energian hinnannousu on kiihdyttänyt teräksen jalostamiskustannuksia äärimmilleen. Lisäksi Ukraina on toimittanut muun muassa puolijohdeteollisuuden prosesseissa käytettäviä kaasuja, mikä on jo näkynyt puolijohteiden entisestään heikentyvänä saatavuutena. Valmistusverkostojen toimituskyky on heikentynyt ja inflaatio noussut merkittävästi kriisin vaikutuksesta.

Haastavassa tilanteessa Ponssen vahva rahoitusasema on tärkeä. Yhtiön rahoitusasema on säilynyt vahvana hyvän maksuvalmiuden ja rahoituslaitosten kanssa sovittujen sitovien rahoituslimiittien ansiosta. Ponsse on tehnyt tarvittavat rahoitukselliset toimenpiteet yhtiön jatkuvuuden varmistamiseksi ja rahoitustilannetta arvioidaan säännöllisesti.

Kyberturvallisuuden vahvistamiseksi Ponssella on tarkennettu ohjelmistopäivityskäytäntöjä ja käyttäjäohjeistuksia.

Covid-19-pandemian vaikutus

Covid-19-pandemia on saanut aikaan muutoksia yhtiön toimintaympäristössä ja toimintatavoissa. Tartuntojen vuoksi yhtiön työntekijöillä on ollut keskimääräistä enemmän poissaoloja. Yhtiössä on kuitenkin vältytty laajamittaisilta tartunnoilta, eikä toimintoja ole missään vaiheessa jouduttu keskeyttämään. Yhtiössä on noudatettu kaikkia terveysviranomaisten suosituksia ja päätöksenteon lähtökohtana on pidetty asiakkaiden ja ponsselaisten terveyttä ja turvallisuutta.

Covid-19-pandemia vaikuttaa edelleen toimintaympäristöömme erityisesti toimittajaverkoston kautta ja voi näin ollen heikentää tehtaan materiaalisaatavuutta. Lisäksi pandemia voi vaikuttaa tavarantoimituksiin logististen solmupisteiden ruuhkautuessa tai pysähtyessä esimerkiksi satamissa.

Saadut tilaukset ja tilauskanta

Tilauskannasta on poistettu katsauskaudella kaikki Venäjän tilaukset. Saadut tilaukset olivat katsauskauden aikana 90,0 (299,4) miljoonaa euroa. Ilman Venäjän vaikutusta muiden alueiden saadut tilaukset olivat 199,7 (223,7) miljoonaa euroa. Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 356,2 miljoonaa euroa. Vertailukaudella tilauskanta oli 308,0 miljoonaa euroa ja ilman Venäjän tilauksia 228,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä 2021 tilauskanta oli 439,9 miljoonaa euroa ja ilman Venäjän tilauksia 312,6 miljoonaa euroa.

Jakeluverkosto

Ponsse-konserniin kuuluvat tytäryhtiöt ovat Ponsse AB, Ruotsi; Ponsse AS, Norja; Ponssé S.A.S., Ranska; Ponsse UK Ltd, Iso-Britannia; Ponsse Machines Ireland Ltd, Irlanti, Ponsse North America, Inc., Amerikan Yhdysvallat; Ponsse Latin America Ltda, Brasilia; Ponsse Uruguay S.A., Uruguay; OOO Ponsse, Venäjä; Ponsse Asia-Pacific Ltd, Hong Kong; Ponsse China Ltd, Kiina; Ponsse Chile SpA, Chile sekä Epec Oy, Suomi. Lisäksi konserniin kuuluvat OOO Ponssen 100 % omistama kiinteistöyhtiö Ponsse Centre Venäjällä ja Ponsse Oyj:n osakkuusyhtiö Sunit Oy Suomessa 34 prosentin omistusosuudella.

Tuotekehitys ja investoinnit

Konsernin tuotekehitysmenot olivat katsauskaudella yhteensä 6,5 (5,1) miljoonaa euroa, joista aktivoitiin 2,4 (1,6) miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointien määrä oli 10,7 (4,8) miljoonaa euroa. Ne koostuivat tuotekehitysaktivointien lisäksi rakennusinvestoinneista ja tavanomaisista koneiden ja laitteiden ylläpito- ja korvausinvestoinneista.

Johto

Yhtiön johtoryhmään kuuluivat seuraavat jäsenet: puheenjohtajana toimiva toimitusjohtaja Juho Nummela, toimitusjohtajan sijainen, talousjohtaja Petri Härkönen, teknologia- ja tuotekehitysjohtaja Juha Inberg, myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila, huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen, henkilöstöjohtaja Paula Oksman, IT- ja digitaalisten palveluiden johtaja Miika Soininen sekä toimitusketjusta vastaava johtaja Tommi Väänänen. Yhtiön johdolla on tavanomainen johdon vastuuvakuutus.

Myynnin aluejohtajaorganisaation johdossa toimivat konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattila ja huoltopalvelujohtaja Tapio Mertanen. Aluejohtajat raportoivat Ponsse Oyj:n jälleenmyyjäverkostosta vastaavalle johtaja Jussi Hentuselle. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja Jussi Hentunen raportoivat Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Marko Mattilalle

Aluejako ja vastuuhenkilöt on esitetty alla:

Pohjois-Eurooppa:
Jani Liukkonen (Suomi),
Carl-Henrik Hammar (Ruotsi ja Tanska sekä Norja) ja
Tarmo Saks (Viro, Latvia ja Liettua).

Keski- ja Etelä-Eurooppa:
Tuomo Moilanen (Saksa ja Itävalta),
Clément Puybaret (Ranska),
Janne Tarvainen (Espanja ja Portugali),
Gary Glendinning (Iso-Britannia ja Irlanti),
Antti Räsänen (Unkari, Italia, Romania, Slovenia, Kroatia, Serbia ja Bulgaria) ja
Tarmo Saks (Puola, Tsekki ja Slovakia).

Venäjä ja Aasia:
Jaakko Laurila (Venäjä ja Valko-Venäjä),
Janne Tarvainen (Australia ja Etelä-Afrikka) ja
Risto Kääriäinen (Kiina ja Japani).

Pohjois- ja Etelä-Amerikka:
Pekka Ruuskanen (USA),
Eero Lukkarinen (Kanada),
Fernando Campos (Brasilia) ja
Martin Toledo (Uruguay, Chile ja Argentiina).

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli katsauskauden aikana keskimäärin 2 109 (1 881) henkilöä. Katsauskauden päättyessä konsernin palveluksessa oli 2 142 (1 903) henkilöä.

Osakkeet

Yhtiön rekisteröity osakepääoma koostuu 28 000 000 osakkeesta. Osakkeiden vaihto ajalla 1.1.–31.3.2022 oli 537 862 kappaletta, joka on 1,92 prosenttia osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli 18,1 miljoonaa euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 26,20 euroa osakkeelta ja ylin 44,40 euroa osakkeelta.

Katsauskauden päätöskurssi oli 32,75 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo 917,0 miljoonaa euroa.

Lähiajan riskit ja niiden hallinta

Maailmantalouden ennakoitua nopeampi elpyminen covid-19-pandemiasta ja kysynnän nopea kasvu ennen Ukrainan konfliktia ovat johtaneet tiettyjen komponenttien, kuten puolijohteiden, saatavuusongelmiin. Talouden nopeat suhdannemuutokset saattavat edelleen heikentää saatavuutta ja kiihdyttää raaka-aineiden sekä osien ja komponenttien inflaatiota.

Lähiajan riskeihin ja niiden hallintaan heijastuu voimakkaasti Venäjän sota Ukrainassa, mikä vaikuttaa merkittävästi yhtiön kannattavuuden kehitykseen tulevaisuudessa. Ukrainan sodan vaikutuksista Ponssen toimintaan on kerrottu tarkemmin kappaleessa ”UKRAINAN SODAN VAIKUTUKSET”.

Tilanne voi lisätä maailmantalouden epävakautta ja vaikuttaa metsäkoneiden kysynnän heikkenemiseen sekä heikentää edelleen komponenttien saatavuutta.

Epävarmuutta voi lisätä myös kehittyvien maiden valuuttamarkkinoiden volatiliteetti. Geopoliittinen tilanne lisää epävarmuutta rahoitusmarkkinoiden toimivuuden ja pakotteiden kautta. Vientimaiden vero- ja tullilainsäädännöissä tapahtuvat muutokset voivat vaikeuttaa yhtiön harjoittamaa vientikauppaa tai sen kannattavuutta.

Emoyhtiö seuraa konsernin sisäisten ja ulkoisten myyntisaamisten arvon muutoksia sekä niihin liittyvää riskiä arvonalentumisesta.

Yhtiön rahoituksen riskienhallinnan keskeisenä tavoitteena on maksuvalmius-, korko- ja valuuttariskien hallinta. Maksuvalmiuden varmistamiseksi yhtiöllä on käytössään eri rahoittajien kanssa tehtyjä luottolimiittisopimuksia. Haitallisten koronmuutosten vaikutusta minimoidaan käyttämällä erilaisiin viitekorkoihin sidottuja luottoja ja koronvaihtosopimuksia. Valuuttakurssimuutosten vaikutusta vähennetään osittain johdannaissopimusten avulla

Lähiajan näkymät

Ponsse poisti aikaisemman tulosohjauksen 2.3.2022 antamallaan tiedotteella seuraavasti:
”Ponsse poistaa tulosohjauksen kuluvalle vuodelle. Uusi tulosohjaus liittyy epävarmuuksiin, jotka aiheutuvat Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja EU-pakotteista. Yhtiö ilmoittaa, ettei se anna tulosohjausta kuluvalle vuodelle.”

Ponsse antoi uuden tulosohjauksen 25.4.2022. Venäjän viennin keskeytymisen, osien ja komponenttien saatavuushaasteiden ja voimakkaan inflaation johdosta euromääräisen liikevoiton arvioidaan olevan vuonna 2022 merkittävästi heikompi kuin 2021.

Ukrainan kriisin johdosta osien ja komponenttien saatavuuteen ja kustannusten nousuun liittyy lisääntyvässä määrin riskejä. Näihin riskeihin liittyviin paineisiin pyritään löytämään kestäviä ratkaisuja yhdessä toimittajaverkoston kanssa. Covid-19-pandemian aiheuttamat suuret tartuntamäärät voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita toimittajaverkoston ja Ponssen omassa toiminnassa. Epec jatkaa investointiohjelmaansa normaalisti, Ponssen osalta investointeja priorisoidaan voimakkaasti. Kulujen tarkka kontrollointi tulee yhtiössä jatkumaan.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ponsse Oyj on saattanut päätökseen Tšekin liiketoimintaansa liittyvän osakekannan kaupan 1.4.2022. Ponsse ilmoitti 4.2.2022 allekirjoittaneensa kauppakirjan, jossa se sitoutuu ostamaan Tšekissä PONSSE-metsäkoneista ja -palveluista vastanneen jälleenmyyjänsä Křenek Forest Service s.r.o:n koko osakekannan.

Ehdot kaupan toteutumiselle ovat täyttyneet ja kauppa on saatettu päätökseen. Ponssen myynti-, varaosa- ja huoltopalvelutoiminnoista vastaa Tšekissä yhtiön 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö Ponsse Czech s.r.o. Ponssen entisen jälleenmyyjän Křenek Forest Service s.r.o:n työntekijät jatkavat Ponsse-konsernin palveluksessa varmistaen paikallisen liiketoiminnan positiivisen jatkumisen. Ponsse Czech s.r.o:n toimitusjohtajaksi on 1.4.2022 alkaen nimitetty Jakub Hacura.